NST Endikasyonları - Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve

advertisement
NST Endikasyonları
Doç. Dr Mahmut Kuntay Kokanalı
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH
Non-Stres Test
Amaç
Antepartum ve intrapartum asfixi riski olan
fetusları tanımlayabilmek
ve
mümkünse bu olumsuz sonuçları önleyebilmek
Stres (yetersiz oksijenizasyon)
ADAPTASYON AŞAMASI
Fetal büyüme yavaşlar
Enerji tüketimi azaltılır
Fetal hareket azalır
Fetal kalp hızı yavaşlar
Dolaşım düzenlenir
DEKOMPANZASYON AŞAMASI
hipoksi→resp. asidoz →met.asidoz
Fetoplasental direnç artışı, plasental kan akımında azalma
Amnion sıvısı azalır
Fetal hareket kaybı
Fetal kalp hızında reaktivite ve variabilite kaybı
Devamlı geç deselerasyonlar
ÖLÜM
Maternal
iyilik
Uteroplasental
iyilik
Fetus stresten
uzak
Fetoplasental
iyilik
Fetal iyilik
NST endikasyonları
A) Maternal Nedenler
1) Pregestasyonel diabet
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Hipertansiyon
Siyanotik Kalp Hastalığı
Sistemik Lupus Eritematozis
Antifosfolipid Sendromu
Kronik Böbrek Hastalığı
Hipertiroidzm (kötü kontrollü)
Hemoglobinopatiler
NST endikasyonları
B) Gebelikle ilişkili durumlar
1) Gestasyonel diabet
2) Gestasyonel hipertansiyon/ preeklampsi
3) Fetal büyüme geriliği
4) Oligo/polihidramnios
5) Postterm gebelik
6) İzoimmunizasyon
7) Fetal hareketlerde azalma
8) Çoğul gebelikler
9) Önceki fetal kayıp varlığı
NST endikasyonları
C) Olası endikasyonlar
1) İleri anne yaşı (>40 yaş)
2) Obesite
3) Antenatal tarama testinde anormallik
4) Yapısal anomali
Ne zaman yapmaya başlayalım?
Fetal nörolojik maturitenin fetal kalp hızında
akselerasyonlar neden olduğu dönemde
26-28. gebelik haftası
Ne sıklıkta ve ne süre ile yapılmalı?
• Sıklık için kesin bir görüş yok!!!!!!!
Genelde haftada 1 kere
Riske göre sıklık değiştirilir.
• Ne kadar süre yapılmalı, tartışmalı!!!!!
Genel kabul 20 dakika
Reaktivite kriteri sağlandığında durdurma???
İntrapartum NST
• Düşük risk grubundaki kadınlara yapmayın.
Bunlara intermitant oskultasyon (Pinard stethoskop ya da
el doppleri ile) önerilir.
Kontraksiyon sonrası en az 1 dk ve 15 dk’da bir.
NİCE Guideline, 2017
Aktif fazın 1. evresinde kontraksiyon sonrası en az 1 dk ve 30 dk’da bir.
2. evresinde
en az 1 dk ve 5 dk’da bir.
Fetal Heart rate Monitoring:
Intrapartum Clinical Guidelines:
Obstetrics & Midwifery , 2014
Devamlı NST Endikasyonları
A)ANTEPARTUM RİSK FAKTÖRLERİ
• İntrauterin büyüme geriliği
• Anormal antenatal NST varlığı, oligohidramnios.
• Esansiyel/Gestasyonel hipertansiyon, Preeklampsi.
• Uzamış membran rüptürü> 24 saat
• Postterm gebelik > 42 weeks.
• Çoğul gebelik, malprezentasyonlar
• Diabet
• Eski uterin kesi
• Kolestaz, izoimmunizasyon.
• Morbid obesite (BMI > 40)
• Maternal yaş > 40 years
• Anormal antenatal serum tarama markerı
(örn low PAPP-A< 0.4 MoM )
Devamlı NST Endikasyonları
B) İNTRAPARTUM RİSK FAKTÖRLERİ
• Doğum augmentasyonu/induksiyonu.
• Oskultasyonda anormal fetal kalp hızı
• Regional anestezi (epidural or spinal)
• Anormal vaginal kanama
• Maternal ateş> 38ºC. (1 saat arayla 2 tane >37.5 C)
• Maternal taşikardi >120 atm/dk (30 dk arayla 2 kere)
• Mekonyumlu ya da hemorajik amnion.
• Uzamış 1. ya da 2. evre
• 60 sn’den uzun kontraksiyonlar (hipertonus) ya da 10
dk’da 5’den fazla kontraksiyon (taşisistol)
NST takibi ne zaman biter?
NST takibi
DOĞUMLA
biter…..
Teşekkürler…..
Download