yirmi haftalık gebeliği olan hastada akut apendektomi için anestezi

advertisement
YİRMİ HAFTALIK GEBELİĞİ OLAN
HASTADA AKUT APENDEKTOMİ İÇİN
ANESTEZİ YÖNETİMİ
Dr. Barış Çankaya
İ.Ş.Atasagun Devlet Hastanesi
Nevşehir
GİRİŞ
 
 
 
Gebe hastalar için non-obstetrik cerrahi
prosedürlerinde anestezi uygulamaları iki canlının
ihtiyaçlarını dikkate aldığı için ayrı bir önem
taşımaktadır (1).
Tüm genel anestezik ilaçlar plazentayı geçebilmektedir
ve günümüzde optimal genel anestezi tekniği
bulunmamaktadır (2).
Gerek ilaç yan etkilerini azaltmak, gerekse maternal
havayolunu daha güvenle yönetebilmek için rejyonel
anestezi tercih edilmektedir
1)BJA 107 (S1): i72–i78 (2011)
2)J Clinical Anesthesia (2006) 18, 60–66.
OLGU
 
Demografik:
Tanı:
Anamnez:
 
FM:
 
Laboratuvar:
Hb: 12.9 g/dL, trombositler 208.000/µL, lökositler 10300/µL
Koagulasyon değerleri normal.
EKG si NSR.
Obstetrik konsultasyon: Fetal kalp atımı pozitif, amniyon mayisi normal,
plazenta posteriorda intakt.
 
 
 
 
 
32 yaş, 20 hf. gebe
Akut Apandisit
B-K ile 4 kg. kayıp
İki kez NVD
Penisilin allerjisi
Anksiyete
Karında defans
KB: 117/65 mmHg, kalp atımı 74/dk.
Mallampati: 2
Bilgilendirilmiş onam: Hasta ve yakınları periop. riskler yönünden
bilgilendirildiler.
ASA IIE olarak anestezi riski belirlendi.
 
 
 
 
 
 
 
 
İkinci damaryolu açılarak 500 ml kolloid uygulandı.
Midazolam 1 mg, feniramin 45.5 mg, metoklopramid 10
mg iv. uygulandı.
L 3-4 aralığından Quincke tip 25 G iğne ile heavy
marcaine 15 mg (3 ml) spinal nöroaksiyal uygulandı.
Supin pozisyona alınan hastanın pinprik
değerlendirilmesinde 3 dk. sonra T8 seviyesi ölçüldü.
Hastanın giriş KB: 130/80 (98) ve intraop. en düşük KB:
104/62 (68) ölçüldü.
Efedrin gereksinimi olmadı.
Operasyon 47 dk. sürdü. Postop. 2 saat izlenen hasta
servise gönderildi.
Obstetrik konsultasyonda fetal değerlendirme sağlıklıydı.
TARTIŞMA
 
 
 
 
 
Metaanalizlere göre nonobstetrik cerrahinin doğumda anomalileri
artırmadığı, cerrahi ve genel anestezinin spontan düşük için ana
risk faktörü olmadığı, peritonitin eşlik ettiği apandisitlerde fetal
kayıp riskinin arttığı bildirilmiştir (3).
Efedrin ve fenilefrinin gebelikte maternal kan basıncını kontrol
etmekte güvenli oldukları gösterilmiştir.
Efedrin kullanımının neonatal asidoz riskini fenilefrin ve diğer saf
alfa-agonistlere oranla daha fazla artırdığı bildirilmiştir.
Hastamız hipotansif atak,B-K, fetal distres gelişmeden periop.
dönemini tamamladı.
Literatürde intraop. fetal kalp atımının izlenmesinin önemi
vurgulanmış olsa da hastanemiz koşullarında ameliyat öncesi ve
sonrasında değerlendirme yapabildik (4) .
3)American J Surgery 190 (2005) 467–473.
4)Minerva Anestesiol 2007;73:235-40.
Download