Test 11 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
12.
KAVRAMA
Test
11
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Müdürlüğü
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
SINIF
FİZİK
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE - I
1. İlk kez atomda çekirdek kavramından bahseden bilim
adamı kimdir?
A)Bohr
B)Thomson
I. Pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır.
II. Elektronlar atom içinde dağınık ve hareketsizdir.
III.Elektronlar çekirdek etrafında belli yörüngede dolanırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
3. Bohr atom modeline göre elektronlar için;
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MEB 2016 - 2017
2. Thomson atom modeline göre;
Atom ile ilgili;
I. Atomun yaptığı ışımalar kesikli spektruma sahiptir.
h
II. Elektronlar açısal momentumu
'nin tam katları olan
2p
belirli yörüngelerde dolanır.
III. Elektronlar belli enerji değerlerine sahiptir.
ifadeler hangi atom modelini açıklamaktadır?
E) de Broglie
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) Rutherford
C) Dalton
4.
A) Bohr
B) Schrödinger
C) Thomson
D) Heisenberg
E) Rutherford
5. Bohr atom modeline göre bir elektronun;
I. Çizgisel momentumu
II. Açısal momentumu
III.Enerjisi
niceliklerinden hangileri kesiklidir?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
6. Aşağıda verilen atom ile ilgili;
I. Kararlı yörüngelerde ışıma yapmadan dolanırlar.
I. Atomun çekirdekli yapıya sahip olması
II. Üst yörüngelerden daha kararlı yörüngelere geçerken
ışıma yapar.
III. Atom içinde dağınık ve hareketsizdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
II. Atomun elektron içermesi
III.Elektronların atom içinde yerlerinin sabit olması
yargılarından hangileri Thomson, Rutherford ve Bohr
atom teorisi için ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
12.
Test
11
SINIF
FİZİK
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE - I
7. Bohr atom modeline göre;
10. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda;
I. Kararlı yörüngelerin yarıçapı n2 ile doğru orantılıdır.
I. Açısal momentum
II. Elektronun toplam enerjisi n ile ters orantılıdır.
II. Yarıçap
III.Elektronun açısal momentumu n ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (n = baş kuantum
sayısı)
III.Çizgisel hız
niceliklerinden hangileri kesiklidir?
2
E) I ve III
8. Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulunan hidrojen atomu bir üst enerji düzeyine uyarıldığında elektronun;
I. Toplam enerji
II. Açısal momentum
III.Çizgisel hız
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
9. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekilde verilmiştir.
Temel haldeki atom elektronla uyarılınca Lyman serisinin a, b ışımaları ile Balmer serisinin Ha ışımaları gözlenebilmektedir.
E(ev)
iyonlaşma
13,6
13,06
n=5
12,75
n=4
12,10
n=3
10,2
n=2
0
n=1
Buna göre, gönderilen elektronların kinetik enerjisi en
az kaç eV dur?
A) 10,20
B) 12,10
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D) 13,06
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
D) I ve II
C) Yalnız III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Yalnız II
MEB 2016 - 2017
A) Yalnız I
A) Yalnız I
D) I ve II
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
E) I ve III
I. Bağlanma enerjisi
II. Çizgisel hızı
III.Dolanma periyodu
niceliklerinden hangileri artar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
12. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki verilmiştir.
E(ev)
iyonlaşma
13,6
12,75
n=4
12,10
n=3
10,2
n=2
n=1
0
Temel haldeki hidrojen atomları 13 eV enerjili elektronlarla bombardıman edildiğinde spektrumunda;
I.
c
II.
b
III.Ha
IV.Hc
çizgilerinden hangileri oluşabilir?
E) 13,6
:.........................................................
C) Yalnız III
11. Bohr atom modeline göre, temel halde bulunan bir hidrojen atomu 2.enerji düzeyine uyarıldığında elektronun;
C) 12,75
Adı
B) Yalnız II
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download