Slayt 1 - Yeni Yüzyıl Üniversitesi

advertisement
Ayşe KARAHANÇER
 1985: Doğum yeri KAYSERİ
2003: Mezuniyet Kayseri Sağlık Meslek Lisesi
2006:Erciyes Üniversitesi Radyoterapi terk
2006:Kırklareli Devlet Hastanesi
2009:Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
2011:Mezuniyet Arel Üniversitesi Sağlık
Kurumları İşletmeciliği
2011:Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri
2011:Anadolu Üniversitesi İşletme
2011:Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEMEL ATOM VE ÇEKİRDEK FİZİĞİ

ATOMUN YAPISI
Atom
Maddeyi oluşturan temel parçacıklar:
Elektron – Proton – Nötron ?
ATOM
** Atom; bir elementi meydana getiren ve o elementin
bütün fiziksel-kimyasal özelliklerini taşıyan en temel
yapıtaşıdır. (ATOM- Yunanca’ da bölünmez anlamına
gelir.)
** Elementin bölünemez en küçük parçası olması fikri ve
ilk atom modeli eski Yunanistan’da Löpis , Demokritus
ve Epikür’e kadar uzanır. Bu dönemlerde atomların
neden bir araya gelerek maddeyi oluşturduklarını izah
edebilmek için atomların bazılarının çengelli oldukları
gibi hayali modeller üretilmiştir.
** Ancak kimyasal ilkelere dayanan ilk atom modeli 19.
yüzyılın başında Dalton tarafından önerilmiştir.
ATOM
**Atom; merkezde pozitif yüklü
çekirdek ile bunun etrafında daire
veya eliptik yörüngeler üzerinde
hareket eden negatif yüklü
elektronlardan oluşur.
Atomun Yapısı
* Çekirdek (nükleon);
protonlar (p+)
nötronlar (n0)
m(n0) = m( p+ ) = 1,673x10-24 gr.
* Protonun kütlesi elektronun
kütlesinin 1837 katıdır.
* Nötr bir atomda proton ve elektron
sayıları eşittir.
1)ATOM MODELLERİ
a)Thomson Modeli:
 1898 yılında J.J. Thomson , atomları,
içlerinde elektronlar gömülü olan pozitif
yüklü düzgün maddesel küreler olarak
varsaydı. Model bu şekliyle bir karpuzu
ya da bir üzümlü keki andırmaktadır. Bu
modelin ömrü 13 yıl sürmüştür.

b)Rutherford Modeli:

1911 yılında Rutherford’ un önerisi ile
Geiger ve Marsden, radyoaktif
elementler tarafından salınan hızlı alfa
parçacıklarını ince altın yaprağı üzerine
göndererek bir deney yaptılar.
 Deney sonucunda alfa parçacıklarının
çoğunun yaprak içinden doğrudan
geçtiğini ve çok az bir kısmının ise
sapmalara uğradığını belirlediler. Bu
durum Thomson modelinin yanlışlığını
ortaya koymaktaydı.
 Bundan yola çıkarak Rutherford yeni bir
atom modeli geliştirdi. Bu modele göre;
atomun merkezinde pozitif yüklü
çekirdek, çekirdek çevresinde,
çekirdekten oldukça uzak yörüngelerde
dolanan
elektronlar vardır. Bu modele uydu
modeli de denmektedir.
c)Bohr Modeli:
Kuantum kavramını atom modeline ilk katan kişi
Niels Bohr oldu. 1913 yılında üç postülayı (Bohr
postülatları) temel alan bir model geliştirdi. Bohr
modeli, tek elektronlu atomlara
uygulanabilmektedir. Bu modele göre elektron
çekirdek çevresinde kararlı ve kuantumlu
yörüngelerde hareket etmektedir.
d)Atomun kuantum modeli :
Bohr atom modeli çok elektronlu atomları
açıklayamamaktadır. 1920’li yıllarda geliştirilen
kuantum fiziği, çok elektronlu atomları da kapsayacak
şekilde, bir modern atom modeli oluşturdu.
Kuantum fiziği maddenin ikili karakterinden söz eder
ve olasılıklara dayalıdır. Buna göre; çekirdek
çevresindeki elektronlar, orbitaller denilen bir olasılık
bulutu içinde hareket ederler.
 Elektronlara eşlik eden dalganın Schrödinger denklemi
yazılıp çözülerek atom hakkında teorik bilgi elde
edilir.

Çekirdek fiziği veya nükleer fizik fiziğin atomun
çekirdeğini inceleyen dalıdır. Başlıca 3 amacı
vardır, temel parçacıkları (proton ve nötron) ve
etkileşimlerini incelemek, çekirdek özelliklerini
sınıflandırmak, değerlendirmektir ve teknolojik
gelişmeler sağlamaktır.

Dinlediğiniz
İçin
Teşekkür
Ederim…
Download