atom ve periyodik sistem

advertisement
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM – 3
Test
7
B) Thomson
C)Rutherford
D)Bohr
KİMYA
4.
1. Aşağıdaki atom modellerinden hangisi, Güneşin etrafındaki gezegenlerin hareketini andıran bir modeldir?
A) Dalton
12 - A
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Radyoaktif kaynak
E) Modern atom teorisi
Kurşun blok
Altın levha
Rutherford’un alfa saçılması deneyine göre,
I. Atomun büyük bölümü boşluktur.
II. + yükler çekirdekte toplamıştır.
III.Thomson atom modelini doğrulamıştır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
D) Modern atom teorisi
E) Thomson
C) I ve II
E) I, II ve III
MEB 2016 - 2017
C) Rutherford
B) Yalnız II
D) II ve III
2. Atom modelleri tarihsel gelişimine göre sıraya konulduğunda 4. sırada hangi model yer alır?
B)Bohr
Bazı alfa parçacıkları
sapar.
Çoğu alfa parçacığı
ekrana çarpar.
A) Yalnız I
A)Dalton
Çinko sülfit
ekran
III
5.
I
II
3.
( )Dalton’a göre atom + ve – yüklerden oluşur.
( )Bohr çok elektronlu atomların spektrumunu açıklayamamıştır.
( )Çekirdek fikrini Thomson ortaya atmıştır.
Yukarıdaki yargılar doğru olan (D), yanlış olan (Y) ile
sırası ile işaretlendiğinde aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur?
A) D, D, D
B) Y, Y, Y
D) Y, D, Y
C) D, Y, Y
E) D, Y, D
Bohr atom modeline göre elektronlar şekildeki gibi
yer değiştirdiğinde,
I. Foton yayınlanabilir.
II. Aldığı yada verdiği enerji büyüklüğü EII > EI > EIII’dür.
III.Üç geçişte uyarılma adını alır.
verilenlerden hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12 - A
Test
7
KİMYA
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM – 3
6.
I
Elektron II
bulutu vardır.
Bohr atom
III
Elektronlar enerji
modeli
5
’tür.
4
Eşit kütlede Ca ve S reaksiyona girdiğinde en fazla
45 g CaS elde edildiğine göre, hangi elementten kaç
gram artar?
10. CaS bileşiğinde Ca/S kütlece birleşme oranı
Elektronlar enerji seviyesinde dolanır.
A) 4 g S
seviyeleri arasında
B) 4 g Ca
D) 5 g Ca
geçiş yapabilir.
E) 6 g S
Bohr atom modeline göre verilen kavram haritasında,
hangileri doğru olarak yerleştirilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
7.
I. Uyarılma : Elektronun enerji alarak üst enerji seviyelerine geçmesidir.
II. Nötron : Çekirdekteki negatif yüklü tanecikdir.
III.Heisenberg : Belirsizlik ilkesini öneren bilim adamıdır.
Yukardaki kavramlardan hangileri doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve III
E) II ve III
11. I. HClO – HClO2
MEB 2016 - 2017
C) 5 g S
II. SO2 – SO3
III.C2H4 – C3H6
Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı
oranlar kanununa uyar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
8. C3H4 + O2 $ CO2 + H2O
Yukarıdaki reaksiyonda kaç gram C3H4 ile 12,8 g O2
artansız reaksiyona girerse, 13,2 g CO2 ve 3,6 g H2O
oluşur?
A)
4B)
5C)
6D)
7E)
8
12.
Bileşiğin formülü X’in kütlesi Y’nin kütlesi
9. 48 g S ile yeterli miktar Al reaksiyona girerse en fazla
kaç gram Al2S3 bileşiği oluşur? ( Al : 27, S : 32)
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
A)50
B)75
C)100
D)125
XY2
12
3
XaYb
6
1
X ve Y’ den oluşan iki farklı bileşik tabloda verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi formülü bilinmeyen bileşik (XaYb) olabilir?
A)XY
E)150
B)X2Y
D)XY4
1
2 3
4 5
6 7
C)X3Y2
E)X3Y4
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download