9 dil anlatim web icin

advertisement
Sunum ve Sistematik
KAVRAM ODALARI
1. ÜNİTE: İLETİŞİM
Bu başlık altında ünite, tablo şeklinde sunulmuştur. Burada görsel anlamda kavram odaları oluşturularak ünitenin hangi kavramları kapsadığı
somutlaştırılarak verilmiştir.
1. ÜNİTE: İLETİŞİM
KONU ÖZETİ
Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt
başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak sunulmuştur.
1. BÖLÜM: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
ALIŞTIRMALAR
Bu başlık altında her bölüm kazanımlara ayrılmış, kazanımlar tek tek çözümlü temel alıştırmalar ve sorular ile taranmıştır. Özellikle bu kısmın sınıf içinde
öğrencilerle işlenmesi öngörülmüştür.
1. BÖLÜM: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
UYGULAMALI SORULAR
Bu başlıklar altında uygulamalar yaparak öğrenciye yorum, analiz, sentez
yetisinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
1. BÖLÜM: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
KONU KAVRAMA TESTİ
İletişim – 1
TEST - 1
Bu başlıkla üniteler alt bölümlere ayrılmış, her bölümün içerdiği kazanım ve
alt başlıklar dikkate alınarak testler oluşturulmuştur.
İLETİŞİM
ÜNİTE YAZILI SORULARI
Bu başlık altında resmi ve özel okul yönetmeliklerinde öngörülen formatlar
ile ünitenin tamamını kapsayan yazılı soruları konulmuştur. Bu uygulamanın
amacı, öğrenciyi okuldaki yazılılara hazırlamak ve öğrencinin okul başarısını
arttırmaktır.
İLETİŞİM
ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
Bu başlık altında ünitenin geneli sorularla taranmış, öğrencinin bu ünite ile
ilgili sınava hazır bulunulmuşluğu ölçme yoluna gidilmiştir. Bu başlık, ünitenin
finali niteliğindedir.
1. ÜNİTE: İLETİŞİM
KAVRAM ODALARI
2. BÖLÜM: İNSAN, İLETİŞİM VE DİL
1. BÖLÜM: İLETİŞİM
İletişim
İnsan, iletişim, dil ve dilin işlevleri
İletişimin Öğeleri
Dilin göndergesel işlevi
Gönderici
Dilin heyecana bağlı işlevi
Alıcı
Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi
Kanal
Dilin kanalı kontrol işlevi
Kod
Dilin dil ötesi işlevi
İleti
Dilin şiirsel işlevi
Gönderge
Bağlam
Göstergeler
Dil göstergeleri
Dil dışı göstergeler
Doğal gösterge
3. BÖLÜM: DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Sosyal gösterge
Lehçe
Dil dışı göstergelerin çeşitleri
Şive
Belirti
Ağız
Belirtke
Argo
İkon
Jargon
Simge
11
9. Sınıf Dil ve Anlatım
1. ÜNİTE: İLETİŞİM
KONU ÖZETİ
1. BÖLÜM: İLETİŞİM
b. Yansıma Teorisi:
A. İLETİŞİM
Bu teoriye göre konuşmayı bilmeyen insanoğlu doğadaki sesleri taklit ederek dili bulmuştur (pat, çat, küt,…). Bu teoriyle,
soyut kelimeler ve yansıma sese dayanmayan kelimelerin oluşumu açıklanamadığı için teori çok taraftar bulmamıştır.
F İletişimle ilgili TDK’de şu iki tanımı görmekteyiz:
Duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü
yolla başkalarına aktarılmasıdır.
Telefon, telegraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşmedir.
c. Ünlemler Teorisi:
Bu teori dilin oluşumunu insanların çeşitli duygular karşısında
verdikleri tepkileri anlatan seslere dayandırmaktadır. Örneğin, eli acıyan insan "of", güneşin doğuşunu görüp buna sevinen insan "vay" gibi sesler çıkarmışlardır. Bu sesleri zaman
içerisinde geliştirerek dillerini oluşturmuşlardır.
F İletişim, insanın var olmasıyla başlayan bir süreçtir.
F Her canlı, kendi türündeki diğer canlılarla iletişim içerisindedir.
F Her canlının farklı iletişim teknikleri vardır.
d. Birlikte iş teorisi:
F İletişimin en gelişmiş biçimi dille gerçekleştirilendir.
İşlerini hep birlikte yapan insanoğlunun ortak sesler çıkardığı,
duygularını tempo tutma yoluyla anlattığında çıkardığı seslerin geliştirilmesine dayanan teoridir.
F İnsanlar, dille iletişim kurdukları için diğer canlılardan üstündür.
F İnsanlarda iletişim kurmak bir zorunluluktur; insanlar, bilgilerini paylaşmak, derdini anlatmak, bilgi alışverişi yapmak gibi pek çok nedenden birbirleriyle iletişim kurarlar.
e. Sözlerin ve Jestlerin Birleşimi Teorisi:
F İletişimin temelinde, insanlar arasında anlaşmayı sağlamak vardır.
Buna göre insanlar, sesten önce el ve vücut hareketlerini buldular, sonra da bunları ifade edecek uygun sesler düşündüler;
dil de bu çalışmanın sonucu doğmuştur.
F İnsanlar günümüzde iletişim kurarken dil dışında araçlardan da yararlanır. (televizyon, müzik, sinema…)
F Dil dışındaki araçlarla yapılan iletişim hem zordur hem de
bunların imkanları sınırlıdır.
B. İLETİŞİMİN ÖĞELERİ
F Çok eski dönemlerde insanlar mağaralara çizdikleri resimlerle, gemiciler dumanla, ıslıkla iletişim kurmuşlardır
ancak bunlar anlatmak istediklerimizi karşı tarafa aktarmada yeterli olmamıştır.
İnsanlar arasında iletişimin gerçekleşebilmesi için bu etkinliğe
birçok unsur dahil olur.
1. Gönderici:
Pü f Noktası
Bir iletişimde iletiyi sunan, karşı tarafa bir şeyler anlatan kişidir.
İnsanlar arasında iletişimi sağlayan dilin nasıl ortaya çıktığıyla
ilgili pek çok teori üretilmiştir. Bu teorilerin doğruluğu kesin olmamakla birlikte bunlar aşağıdaki gibidir:
2. Alıcı:
İletiyi sunmak istediğimiz kişi, diğer bir deyişle göndericinin
sözlerini dinleyen kişidir.
a. Tanrısal Teori:
3. Kanal:
Bu teori dilin oluşumuna dinsel, yani mistik açıdan yaklaşmaktadır. Allah, insanı yaratmış ve insanın canlandırdığı her
nesnenin adı da o olmuştur. Bu inanışa göre tüm insanlar, bir
insandan nasıl doğduysa diller de tek dilden doğmuştur.
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Göndericinin iletisini karşı tarafa sunmak için kullandığı araçtır. (mektup, söz,resim,CD)
12
1. BÖLÜM: İLETİŞİM
ALIŞTIRMALAR
1. BÖLÜM
İLETİŞİM
İLETİŞİM
1. İnsanlar arasında bilgi alışverişi yapmak, bir duyguyu, bir
düşünceyi, bir hayali karşı tarafla paylaşmak amacıyla yapılan etkinliğe………. . denir.
Kazanım 1.1.1: İletişimin önemini ve değerini sezer.
Temel Alıştırma
Bir filozof, sırtında "Köre yardım edin." yazılı tabela bulunan
kör bir dilenciye işlerin nasıl gittiğini sormuş. O da işlerin
pek iyi gitmediğinden şikayette bulunmuş. Filozof, dilencinin
sırtındaki tabelanın arkasını çevirip tabloya şunu yazmış:
"Bahar geliyor, ama ben yine göremeyeceğim." Birkaç hafta
sonra dilencinin bulunduğu bölgeden geçerken tekrar hatırını
soran filozofa, dilenci çok teşekkür etmiş ve:
_ İşlerim çok iyi, sen oraya ne yazdın da bu insanlar bana
bu kadar para veriyorlar, demiş.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) sembol
D) iletişim
B) tartışma
C) gösteri
E) dil
D
2. "Güzel söz, kökü yerde, dalları gökte olan bir ağaç gibidir.
O ağaç, her zaman yemişini verir. Kötü söz de köksüz yerinden sökülüp oradan oraya savrulan dikenli bir çalıya benzer."
Bu parçada dilencinin işlerinin açılmasında etkili olan en
önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Böyle söyleyen bir düşünür, aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak bu cümleleri kurmuştur?
A)
B)
C)
D)
İletişim nedir?
İnsanlarla iletişim kurmak zorunda mıyız?
Başka canlılar arasında iletişim var mıdır?
İnsanların iyi bir iletişim kurabilmesi için sözlerinin nitelikleri nasıl olmalıdır?
E) İnsanın iletişiminde çevrenin önemi var mıdır?
A) Zaman içerisinde insanlarda acıma duygusunun gelişmesi
B) Dilencinin, dilendiği yeri değiştirmesi
C) Dilencinin, insanlarla tartışmaya girmemesi
D) İnsanlarla iletişim kurmaya yarayan tabeladaki ifadenin
düzeltilmesi
E) Dilencinin beden dilini iyi kullanması
D
3. I. İnsanlar ve toplumlar birbirleriyle daima bir alışveriş içerisindedir.
II. Sosyal bir varlık olduğu için insanın, çevresiyle iletişim
kurması bir zorunluluktur.
III. Kültürün bir nesilden diğer bir nesle aktarılmasında iletişim büyük öneme sahiptir.
IV. En doğru iletişim yolu söze dayalı olandır.
V. Bir bilginin başkalarıyla paylaşımı iletişim yoluyla olur.
Çözüm
Dilencinin işlerinin düzelmesinin temel nedeni, iletişim dilini
düzeltmesidir. İfadelerin, günlük hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bu metinle ispatlamış bulunuyoruz.
Cevap: D
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
lV
17
9. Sınıf Dil ve Anlatım
2. BÖLÜM: İNSAN, İLETİŞİM VE DİL
KONU KAVRAMA TESTİ
İnsan, İletişim ve Dil
TEST - 1
1
İnsan, iletişim ve dil ile ilgili yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
5. İnsanlar, iletişimleri sırasında bazı durumlarda yanlış anlaşılabilir ve şüphesiz, kimse yanlış anlaşılmayı istemez.
A) İnsanın diğer canlılardan üstün olan en önemli özelliği
dilini kullanabilmesidir.
B) Her canlı türünün farklı bir iletişim yolu vardır.
C) En gelişmiş iletişim, insanlar arasında olandır.
D) İletişim olanakları yüzyıllara göre değişmiş ve gelişim
göstermiştir.
E) Dilin temelleri çok eskide atılmıştır, yüzyıllar öncesindeki
imkanlar aynen korunmaktadır.
2.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerin hangisinde dil – insan ilişkisiyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Dil, insanların iletişim için kullandıkları etkili yollardan biridir.
B) Duygu ve düşüncelerimizin alıcıya eksiksiz aktarılması
için dil kullanılır.
C) Dil, bir insanın ve toplumun kültürünü, niteliklerini, birikimini ele verir.
D) Dil olmadan insanlar arasında etkileşim kurulması beklenemez.
E) İnsanlar dil yoluyla kültürel birikime katkı sunarlar.
l. Dille gerçekleştirilen iletişim
ll. Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
lll. Resimlerle gerçekleştirilen iletişim
lV. Bakarak ve yaparak gerçekleştirilen iletişim
V. Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
Numaralanmış iletişim türlerinden hangisi yalnızca insanlara özgü değildir?
A) I
C) III
D) IV
E) V
İnsanlar çevresindeki insanlarla dil yolu ile iletişime geçerler. Düşündüklerini, söylemek istediklerini genel olarak dil
aracılığıyla söylerler. Çevredeki insanlarla iletişim kurarken
bağlı kalınması gereken bazı kurallar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?
A) Ahlak kuralları
B) Nezaket kuralları
C) Görgü kuralları
D) Okul kuralları
E) Sosyal iletişim kuralları
Dilin iletişim tarihinin daha eskiye dayanması
Diğer iletişim araçlarının herkes tarafından bilinmemesi
Dilin diğerlerine göre en rahat iletişim aracı olması
Diğer iletişim araçlarının kullanımında eğitim gerekliliği
Dilin diğerlerine göre modern bir iletişim aracı olması
8. İnsanları diğer varlıklardan ayıran ve diğer canlılardan üstün
kılan en önemli özelliği dili kullanabilir olmalarıdır. İnsanoğlu
dil sayesinde iletişimini sürdürür. Bununla beraber konuşmak, insanın en temel gereksinimlerinden biridir. Bu ihtiyacını gideremeyen insan iletişimini farklı yollarla sağlamaya
çalışır.
4. Toplum içerisinde iletişime geçmeyen ya da konuşmayan bir kişinin yaşayacağı sıkıntılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
B) II
7. Dili diğer iletişim araçlarından ayıran en önemli özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Seçilen sözcüklere dikkat edilmeli
Konuşurken tavırlara dikkat edilmeli
Beden diline dikkat edilmeli
Anlaşılabilir ses tonuyla konuşulmalı
Konuşulanlar belgelerle kanıtlanmalı
6. 3. İnsanlar genel olarak dil ile iletişime geçerler, ancak bu biçimde kurulan iletişim daha sağlıklı gerçekleşir.
İnsanların yanlış anlaşılmayı önlemeleri için yapmaları
gereken şeyler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Yalnızlık yaşamaya başlar.
Kendini huzurlu hisseder.
Her şeyden, herkesten sıkılır.
Psikolojik sorunları oluşabilir.
Sosyalleşmeden uzak kalır.
Aşağıdakilerden hangisi insanın dil dışında iletişim kurduğu araçlardan biri sayılmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
31
Jest ve mimikler
Çeşitli el-kol hareketleri
Yazı ve şekiller
Resim
Çeşitli oyunlar
9. Sınıf Dil ve Anlatım
1. BÖLÜM: İLETİŞİM,
2. BÖLÜM: İNSAN, İLETİŞİM VE DİL
3. BÖLÜM: DİL – KÜLTÜR İLİŞKİSİ
UYGULAMALI SORULAR
2. Aşağıda verilen bilgilerin yanına doğru ise (D), yanlış
ise (Y) getiriniz.
1. Aşağıdaki cümleleri karşılarında verilen terimlerle eşleştiriniz.
a. İletilerin
gönderilmesi
için kullanılan somut
araçlardır.
l. Göndericinin, göstergelerden yararlanarak alıcıya ilettiği bilgi, duygu,
hayal ve düşüncelerdir.
ll.
c.
İletiyi hazırlayarak alıcıya sunan kişidir.
lll.
d.
İletinin üretildiği şifreleme sistemine denir.
lV.
e.
Göndericinin, iletiyi sunduğu kişi, varlıktır.
V.
f.
Bir göstergenin gerçek
dünyadaki karşılığıdır.
Vl.
g.
İletişimde görev alan
unsurların birlikte oluşturdukları ortamdır.
Vll.
b.
Gönderici
a. Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal
göstergelere belirti denir.
b. Vücut ısımızın yükselmesi güçlendiğimizi
gösteren bir belirtidir.
c.
Trafik işaretleri, alarmlar, bayraklar birer
belirtke örneğidir.
d.
Bir gerçekliği doğrudan doğruya aktaran
şekil, çizim, fotoğraf birer simgedir.
e.
Güvercin, zeytin dalı, kuru kafa birer simgedir ve simgeler, soyut ve sayılamayan
tek bir gösterilene göndermede bulunur.
f.
"o-t-o-b-ü-s" bir göstergedir, otobüsün
kendisi ise belirtidir.
Alıcı
Kod
Bağlam
Gönderge
İleti
Kanal
3. Aşağıda verilen göstergelerin hangi gruba karşılık geldiklerini belirleyiniz.
Sosyal gösterge
a. Tusunami
b.
Fırtına
c.
Kelimeler
d.
İlkbahar
e.
Cenazede siyah renk giysiler giyilmesi
f.
Trafik işaretleri
g.
Bayraklar
h.
Gelinliğin beyaz renk olması
ı.
Kuşların göç etmesi
i.
Noktalama işaretleri
41
Dil göstergesi
Doğal gösterge
9. Sınıf Dil ve Anlatım
ÜNİTE YAZILI SORULARI
İLETİŞİM
T. C. …………………………………………………………………………… Lisesi
Öğrencinin Adı / Soyadı: …………………………………
… /… Öğretim Yılı 9. Sınıf Dil ve Anlatım … Dönem ……Yazılı Soruları
No: …… / Sınıfı:………
1. Bir matematik profesörü Nobel ödülü almıştı. Ödül töreninden sonraki ilk dersinde, öğrencilerinden biri kendisine
şöyle bir soru sordu: "Efendim! Dünyada yüzlerce Matematik profesörü var. Ancak bu kadar bilim insanı arasında,
ödülü size lâyık gördüler. Sizi diğerlerinden ayıran özellik
neydi?" Profesör, bu farklı soruya önce bir tebessümle cevap verdi. Ardından da kendisinden merakla cevap bekleyen öğrencisine şunları söyledi: "Doğrusunu söylemek
gerekirse, hepsini anneme borçluyum! Çünkü ben küçük
bir öğrenciyken, diğer çocukların anneleri, onlar okuldan
evlerine döndüklerinde kendilerine: "Söyle bakalım, öğretmeninin sorduğu sorulara iyi cevaplar verebildin mi?"
diye sorarlardı. Benim annem ise bana: "Söyle bakalım"
derdi. ‘Bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu?’ İşte
beni farklı yapan bu oldu. Her zaman diğerlerinin sormadığı soruları sordum ve hayatım boyunca da sormaya devam ettim!"
Bu iletişim örneğindeki iletişim öğelerini belirleyerek
bir tablo oluşturunuz.
Gönderici
İleti
Dönüt
Aldığı Not: …………………
Cevap
Alıcı
Kanal
(Puan………………)
2. Aşağıdaki kavramların açıklamasını yapınız.
Bağlam
Gösterge
Simge
Cevap
Gönderge
İkon
(Puan………………)
3. Antalya Dağları üç bölümde ele alınabilir; Beydağları,
Akdağlar ve Batı Toroslar. Aslında Beydağları ile Akdağlar Batı Toroslar’ın parçaları; ancak Akdağlar’la Beydağları, ilin batısındaki Likya Bölgesi içerisindeler; Antalya
Körfezi’nin kuzeyinde sona ermiş gibi durup öteki silsilelerin sonradan başlamasına neden olurlar.
Takısız Ad Tamlamaları: Tamlayan ve tamlananın tamlama ekleri almadan oluşturdukları ad tamlamasıdır.
Gözümde ufuklar gözümde hasret,
Sevdiğim uzakta adı da gurbet.
Gurbet gurbet sen çok zalımsın gurbet,
Gurbet gurbet evin yıkılsın gurbet
Bu metinlerde dilin hangi işlevleriyle kullanıldığını
belirterek bu işlevleri açıklayınız.
(Puan………………)
Cevap
47
9. Sınıf Dil ve Anlatım
ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
İLETİŞİM
1. Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yıllardan beri,
yüzyılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu bir buyuran oldu diye değil, değişmesi gerektiği için, değiştirmek zorunda olduğumuzdan, içimizden duyduğumuz için değişiyor. Elimizdeki dille, dünden
kalan dille, istediğimizi söyleyemediğimiz, istediğimiz gibi
söyleyemediğimiz için değişiyor. Bu değişme, bir bakıyorsunuz hızlanıyor, çok kimseleri şaşırtacak, başlarını döndürecek kadar hızlanıyor; bir bakıyorsunuz ağırlaşıyor, artık
duracak sanıyorsunuz. Ama durmuyor. Durdurmak kimsenin
elinde değil; durdurabilsek, çoktan durduracaktık. Yazarlarımızın bir bölüğü ta başlangıçtan beri, bu değişmeye sinirleniyor, bu değişmeyi istemiyor. Kimi öfkelenip bağırıyor. Sonra öfkeleneni de eğlenip alay edeni de değişmeye uyuyor,
dilini değiştiriyor; bir gün önce istemediği yeni dille yazıyor.
3. Dili çok defa insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıta olarak tarif ederiz. Son zamanlarda "anlaşma" yerine
"iletişim kurma" diyoruz. Dili âdeta bir cep telefonu gibi düşünen eksik bir tanım. Bilgisayarların gelişmesiyle ortaya çıkan makine dilleri düşünülecek olursa bu tanım belki yeterli
sayılabilir; ancak insan dilleri için bu tanımı yeterli saymak
mümkün değildir. Her dil, farklı bir toplumun tecrübe, bilgi
ve anlayışını biriktirmiştir. Çok derinlerde, henüz bilimin öğrenemediği kadar eski bir tarihte ortaya çıkan bir dil, daha
doğarken belli bir coğrafyanın ve o coğrafyada yaşayan belli
bir toplumun izlerini taşıyarak doğar. Bulunduğu coğrafyanın
iklimi, tabiat şartları, bitki örtüsü, hayvan varlığı dilin muhtevasını belirler. Söz gelişi Araplar deve için pek çok kelime
kullanırken Eskimolar buz ve kar için yüzlerce kelime oluşturmuşlardır.
Bu parçada dille ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Özellikle yazı dilinin değişiminin süreklilik taşıdığına
B) Dillerdeki değişimin birilerinin dile müdahalesiyle gerçekleştiğine
C) Dillerdeki değişimin dilin yetersiz kaldığı durumlarda gerçekleştiğine
D) Bazı yazarların dildeki değişimi hemen kabullenemediğine
E) Değişimin hızının her zaman aynı olmadığına
Bu parçadaki altı çizili bölüm dilin aşağıda belirtilen
özelliklerinden hangisine ışık tutmaktadır?
A)
B)
C)
D)
Dilin sürekli değiştiğine
Dilin kendine özgü kurallarının olduğuna
Dilin coğrafi ve kültürel özelliklere göre şekillendiğine
Doğadaki tüm güzelliklerin dil tarafından tam olarak anlatılamadığına
E) Dilin bir milleti millet yapan en büyük değer olduğuna
2. İletişimde kendi dışında bir şeyi gösteren, düşündüren, işaret eden ve onun yerini alabilen sözcük ya da nesneye gösterge denir. Göstergeler dil ve dil dışı olmak üzere iki çeşittir.
Aşağıdakilerden hangisi dil dışı göstergeye örnek olamaz?
A)
B)
D)
4. I. Bir bilgiyi, duyguyu karşı tarafa iletmek isteyen kişi……. .
II. Bir iletiyi dinleyen, okuyan kişi……
III. İletiyi gönderen kişinin iletisini göndermede kullandığı
araç…. .
IV. Bir iletideki kelimelerin ya da cümlelerin ortama göre kazandıkları anlamlar …….
V. Göndericinin aktardığı iletiye alıcının verdiği her türlü
yanıt……
C)
E)
Yerin seni çektiği kadar ağırsın
Kanatların çırpındığı kadar hafif
Kalbinin attığı kadar canlısın
49
Aşağıdaki terimlerden hangisi numaralanmış cümlelerden birine getirilemez?
A) Bağlam
D) Alıcı
B) Kod
C) Gönderici
E) Kanal
9. Sınıf Dil ve Anlatım
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards