rüzgar enerji santrallerinin çevre ve planlama açısından - Ari-Es

advertisement
Proje Yönetimi
Ölçüm Verileri
ve Micrositing
ÇED Süreci
Ġdari Ġzinler
Planlama

ÇED Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 75 MW ve
üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için “ÇED
Olumlu” kararı alınması zorunlu kılındı. “ÇED
Olumlu” kararı için yaklaşık 6 aylık bir süre gerekiyor
ve süreç Bakanlık tarafından yürütülüyor. Bu durum
özellikle uygunluk kararı almış santraller açısından
projenin tamamını etkileyecek bir süreçtir.

ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI’nın kurulması ile
çoğunluğu orman alanlarında yer alan ve bu
nedenle sit alanları ile iç içe olabilen santraller için
yürütülecek iş ve işlemlerin değişmesi gündeme
gelmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, tüm
Doğal Sit Alanlarında yapılacak her türlü değişiklik
için tek yetkili kurumdur. Doğal Sit Alanlarında yer
alan santrallere ilişkin izin ve planlama süreçleri bu
kurum tarafından yürütülecektir.

Bakanlık ve İlgili İl Müdürlükleri’nde konuyla ilgili
yapılanma süreci devam etmektedir. Bunun yanı
sıra imar planlarının onayına ilişkin uzun süreçlerin
kısalabilmesine olanak veren hükümler de yer
almaktadır.

EPDK tarafından hazırlık aşamasında olan ve pek
çok sektör temsilcisinin görüşünün alındığı “Rüzgar
ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına
İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği” yeni lisans
başvuruları için özel kararlar içermekte olup; süreci
etkileyecek değişikliklerden biri olacaktır.

Büyük bölümü orman alanlarında yer alan rüzgar
santralleri için bir başka önemli değişiklik de Orman
Önizinleri’nde de bedel alınıyor olmasıdır. Ön izin
bedelinin belirlenmesi ile birlikte, proje sahalarında
kesin izin sahalarına yakın ve minimum maliyetli
alanların belirlenmesi gündeme gelmiştir.
Santraller için hazırlanacak imar planları
öncesinde, planlama mevzuatı gereği alınması








gerekli kurum görüşleri :
Karayolları
DSİ
Koruma Kurulu
Tarım İl Müdürlüğü
Orman Bölge Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
TEİAŞ
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Planlama sürecinde gerekli olmamakla birlikte,
santraller açısından zorunlu olan iki önemli kurum
görüşü daha bulunmaktadır.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Genelkurmay Protokolü doğrultusunda TÜBİTAK
görüşü
Ġmar Planı Onay Kurumları:







İlgili Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi
İl Özel İdaresi
Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman Arazileri:

Öncelikle ön izin alınması ve imar planlarının
onayını takiben kesin izin alınması yöntemi ile
orman arazilerinde kiralama yapılabilmektedir.
ġahıs mülkiyetleri:


Satın alma ya da kiralama
Kamulaştırma
Tarım arazilerinde, Tarım İl Müdürlükleri’nden “Tarım
Dışına Çıkarılması Kararı” alınması gerekmektedir.
Mera Alanları

Hazine adına kayıtlı olmakla birlikte, mera olarak
tespit ya da tescil edilmiş alanlarda, mera tahsis
dosyaları hazırlanması ve Tarım İl Müdürlükleri
bünyesinde mera komisyonunca değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Hazine Arazileri

Hazine adına kayıtlı taşınmazlarda, ilgili Mal
Müdürlükleri’ne EPDK kanalıyla başvuru yapılmakta
ve arazilerin tahsisi talep edilmektedir.

Santrallerde, kamu yararı kararı olması ve aslında
bir “yap işlet devret” modeli ile devlet adına
yapılan işletmeler olması sebebiyle, arazi vasıflarına
bakılmaksızın izin işlemleri gerçekleşmektedir.

Projenin uygun bulma kararı ve türbin
yerleşimlerinin kesinleşmesini takiben, santral sahası
genelinde bir mülkiyet araĢtırması yapılması, proje
süreçlerine ilişkin yönetim planlarında, bu işlemlere
ilişkin süreçlerin en başta ve doğru biçimde
yerleştirilmesi; türbin anlaşmaları, inşaat gibi sonraki
süreçlerde karşılaşılabilecek önemli sorunları
ortadan kaldırmaktadır.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards