Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri: Yapı Denetim Şube Müdürlüğü

advertisement
VİZYONUMUZ
BAKANLIĞIMIZIN 2023 HEDEFİ
*Yaşanabilir Çevre,
*Mekan ve Yaşam Kalitesi Yüksek Yerleşmeler,
* Marka Kentler
oluşturmaktır.
MİSYONUMUZ
* Ülke ve Bölge Düzeyinde Mekansal Strateji planlaması
* Afetlerin Felaket Olmaması için Kentsel Dönüşüm
* Yaşanabilir Bir Çevre Oluşturma ve Yönetme
* Altyapı Problemi Çözülmüş Güvenli/Enerji Verimli Yapılar
* Teknik Kapasiteleri Yüksek Yerel Yönetimler
* Mülkiyet ve İmar Planlaması
* Atık ve Kimyasalların Yönetimi
* İklim Değişikliği ile Mücadele
* Hava, Su ve Toprağın Korunması, Kirliliğin Önlenmesi.
Yapım Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
*Bakanlık ve İl yatırımlarının, Müdürlük Makamınca verilen işlerin kontrollük hizmetlerinin kontrol
yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesi,
*İhale talimatı verilen işlerin yaklaşık maliyetlerinin ve ihale dosyalarının hazırlanması,
*Kamu kuruluşlarına ait çeşitli onarım işlerinin keşiflerinin ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması,
talep edilen teknik incelemeleri ve onarım işlerinin yapılması,
*İkmal edilen işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin sonuçlandırılması,
*Talep halinde diğer kurumların oluşturacağı komisyonlara teknik personel görevlendirmek,
*İnşaat tekniklerindeki yenilik ve gelişmelerin takibi, gerektiği hallerde öneride bulunulması.
*Arazi çalışması ve büro çalışması yaparak inşaatlara yön vermek,
Yapı Denetim Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
*Bakanlığımızın talimatıyla, İl Müdürlüğümüzce Yapı Denetim Hizmetlerinin ilgili kanun, yönetmelik
ve eklerine uygun olarak yürütülebilmesi için, İl Müdürlüğümüz bünyesinde 21/09/2010 tarihinde
Yapı Denetim Şubemiz faaliyete geçmiştir.
*İl Müdürlüğümüz Yapı Denetim Şube Müdürlüğünde görev alacak personelin görevlendirilmesi
yapılmıştır.
*Yapı Denetim Çalışma Biriminde görev alan personelimizce; Yapı denetim kanunu, Yapı denetim
uygulama yönetmeliği, ilgili genelgeler ve ilgili ek formlar hakkında, bilgi almak üzere inceleme ve
çalışmalar yapılarak, ilgili personelin Bakanlığımızca Antalya ilinde düzenlenen eğitim seminerine
katılımı sağlanmıştır.
* İlimizde kurulan yapı denetim kuruluşlarının Bakanlığımızdan gerekli izni alabilmelerini teminen,
yönetmelik gereği, kuruluş büro donanım raporlarını talep edenlerin büro denetimleri yapılarak,
hazırlanan evraklar Genel Müdürlüğümüze gönderilmiştir.
Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
Müdürlüğümüz 21.09.2010 tarihinde faaliyete başlamış olup, mevcut faaliyetleri aşağıda
belirtilmiştir.
* Yapı malzemeleri üreticilerinin piyasaya güvenli ürün arz etmelerini sağlamak,
* Piyasaya arz edilmiş ürünler üzerinde, üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve
dolumlarının yapıldığı yerlerde, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve
nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, depolandığı, satıldığı, kullanıldığı yerlerde,
gerektiğinde yapı işlerinde girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde gözetim ve denetim yapmak,
* Piyasaya arz edilmiş yapı malzemeleri için gelecek şikayetleri değerlendirmek, değerlendirme ve
denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
* Alınan numunelerin test ve deneylerini ilgili standardına göre yapmak veya yaptırmak,
* Piyasaya arz edilmiş ürünlerden ilgili teknik şartnamesine uygunsuzluğu tespit edilenler için
imalatçı veya ürünün yetkili temsilcisine kanunların öngördüğü uyarı, mali müeyyide uygulanması,
piyasaya arzın durdurulması ve piyasadan toplatılması gibi cezai müeyyidelerin tatbikini sağlamak,
* Kamuya ve özel sektöre ait inşaatlarda betonun kalite kontrolünü yapmak, taze beton numuneleri
almak, betonun laboratuarda ve şantiye mahallinden nitelik ve yeterlik deneylerini yapmak,
sonuçlarını rapor etmek,
* Gerekli görülen hallerde sertleşmiş betonlar üzerinde deneyler yapmak; beton basınç dayanım
değerini tespit etmek; donatı yerleşimi, etriye aralığı, pas payı tespiti yapmak ve bunlara ait rapor
düzenlemek,
* Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuku tüzel kuruluşları tarafından talep
edilmesi halinde deney hizmetlerini ücret karşılığı yapmak,
* Binalarda enerji verimliliği ilgili olarak yürürlüğe konulan Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği, Merkezi Sıcak Su ve Isı Giderlerinin Paylaştırılmasına Dair Yönetmelik gibi mevzuatın
öngördüğü iş ve işlemleri yürütmek,
* Görev alanları ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
ÇED Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
* ÇED Olumlu/olumsuz, ÇED gereklidir/gerekli değildir kararını vermek.
* Stratejik Çevresel değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
* Çevre bilgi sistemlerini yönetmek, çevre envanterini, çevre göstergelerini, çevre durum raporlarını
hazırlamak.
Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
Hava kalitesinin korunması, hava kirliliğinin ve gürültünün azaltılması veya bertaraf edilmesi için
hedef ve ilkeleri belirlemek,
*
* Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin
hedef, politika ve ölçütleri belirleyerek uygulatmak,
* Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması ile kirliliğin önlenmesine ilişkin usul
ve esasları tespit etmek,
İklim değişikliği ve ozon tabakası konusundaki çalışmaları, koordine etmek, strateji belgeleri ve
eylem planları hazırlamak ve uygulamaktır.
*
Proje Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
* Kamu Kurumlarının ihtiyaç programlarına ve arsa bilgi-belgelerine göre üstyapı yatırımlarına ait
projelendirme çalışmalarının yürütülmesi.
* Kurumlara (Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine) bağlı
olarak açılan özel kuruluşlara yönelik binalarda incelemeler yapıp genel durumları hakkında görüş
bildirilmesi.
Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
* Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, sulak alanların tescil, onay ve
ilanı ile doğal sit alanları, tabiat varlıkları, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri alanların tespit,
tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek,
* Doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve özel çevre koruma bölgelerini yönetmek,
Korunan alanlarda her tür ve ölçekte planları ve halihazır haritaları hazırlamak, uygulamak ve
tahsis işlemleri yapmak,
*
Doğal sit alanlarının etkin ve sürdürülebilir yönetimi için Merkez ve Bölge Komisyonları
oluşturmak ve çalıştırmak.,
*
Yapı ve kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma işlemleri ile kontrol ve denetim
çalışmalarını yapmaktır.
*
Download