III. Havalimanı Projesine Yürütmeyi Durdurma Kararı Atatürk

advertisement
çevre
Atatürk Orman Çiftliğinin Talanına
Mahkeme DUR Dedi
Atatürk
Orman
Çiftliğinin
bütünlüğünü
ortadan
kaldırmak
ve rant projelerinin önünü açmak
amacıyla AOÇ Kanunu’nu değiştiren
uygulamalara mahkeme dur dedi.
Yeni Başbakanlık binasına ait 46
hektarlık alanı da içeren 53 hektarda
tarihi SİT statüsünü 1. Dereceden
3. Dereceye düşüren Ankara Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
3 Şubat 2012 tarihli kararı TMMOB’ye
bağlı odaların (Mimarlar Odası, Şehir
Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları
Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve
Ziraat Mühendisleri Odası) hukuki
girişimleri sonrasında durduruldu.
Ankara 11. İdare Mahkemesi,
Atatürk Evi, bira, şarap meyve
suyu fabrikaları, tarihi köprü ve MİT
sosyal tesislerinin de içinde yer
aldığı Atatürk Orman Çiftliği ile yeni
Başbakanlık binasının inşaatının
içinde yer aldığı alanın, tarihi SİT
statülerinin
kaldırılmasına
ilişkin
Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemlerini
iptal etti. Mahkeme, tarihi SİT
statüsünün kaldırılmasından önce
alanın doğal SİT statüsü ile ilgili
bir kısım araştırmalar yapıldığının
anlaşıldığını kaydetti. Mahkeme,
bu araştırmalarda mevcut tarihi SİT
statüsü ile ilgili herhangi bir inceleme
gibi bir ön hazırlığa girişilmediğini
belirtti. Kurulun, yalnızca uyuşmazlık
konusu alanın tarihi açıdan bir özellik
ve nitelik taşımadığı gerekçesiyle
tarihi SİT statüsünün kaldırdığı
kaydetti. “Belirtilen ilkeler göz
önünde bulundurulmak suretiyle
idarece gerekli ve yeterli inceleme
yapılmadan salt uyuşmazlık konusu
alanın tarihi açıdan bir özellik ve
nitelik taşımadığı gerekçesiyle Ankara
ile Yenimahalle ilçesi AOÇ içerisinde
yer alan yaklaşık 53 hektarlık alanın
tarihi SİT statüsünün kaldırılmasına
ilişkin işlemde hukuka uygunluk
bulunmamıştır.” ifadelerine yer verdi.
Kararı yorumlayan TMMOB'a bağlı
birimlerin yöneticileri; “bu kararla
AOÇ arazisinin tarihi niteliğine
tekrar
kavuştuğunu
hatırlatarak
iptal kararın ardından sürdürülen
inşaat çalışmalarının durdurulması
gerektiğini” dile getirdiler.
Mahkeme
kararını
geçersiz
kılmayı amaçlayan siyasi iktidar,
kararın açıklandığının ertesi günü
koruma kurullarıyla ilgili ilke kararı
aldı. TMMOB birimleri bu ilke kararını
da dava konusu yapma ve yargıya
taşıma kararlığındadır.
III. Havalimanı Projesine Yürütmeyi Durdurma Kararı
İstanbul’da eski maden ve taş
ocakları bölgesinde yapılmak istenen
III. Havalimanı projesi için eksik
çalışmayla alınan ÇED olumlu rapor
Çevre Mühendisleri Odası’nın girişimi
ile mahkeme kararıyla durduruldu.
"Planlanan ünitelerin (pist, apron, üst
yapılar vb.) yapılacağı alanda hafriyat
çalışmaları ile doğal ekosistem
(orman alanları, 70 adet canlı
yaşamı barındıran büyüklü küçüklü
su birikintileri, akar ve kuru dereler,
tarım alanları, mera alanları) ortadan
kaldırılacağına
vurgu
yapılarak
ünitelerin inşa edilmesiyle birlikte bu
alanların doğal bitki örtüsü ve doğal
özelliği ortadan kalkmış olacağı
hatırlatıldı.
Bilindiği
üzere,
Çevre
Kanunu‘nun 10. Maddesi ve ÇED
Yönetmeliğinin
6.
Maddesi‘nde
ÇED Raporu için olumlu kararı
verilmeden ihale yapılamayacağı
açıkça belirtilmektedir. 3. Havalimanı
projesinin ÇED raporu 22 Nisan 2013
emo izmir şubesi
tarihinde halkın görüşüne açılmış ve
ÇED yönetmeliğinin 14. Maddesine
göre 10 iş günü boyunca görüşlere
açık tutulmamış, 10 iş günü süresi
dolmadan ve ÇED olumlu kararı dahi
verilmeden 3 Mayıs 2013 tarihinde
ihalesi "alelacele", "yangından mal
kaçırırcasına" gerçekleştirilmiştir.
İhale yapılmadan önce ilgili
kurumlar
uyarılmış
ve
çevre
mevzuatının yok sayılmaması açıkça
vurgulanmıştır. Tüm bu uyarılara
ve itirazlara rağmen, Ulaştırma eski
Bakanı Sayın Binali Yıldırım, "çukur
verdik, 90 milyar aldık" demiş ve 2,5
milyon ağacın, 70‘i aşkın sulak alanın
olduğu bir bölgeyi yani İstanbul‘a,
ülkemize hayat veren bir bölgeyi
"para" ile tanımlamıştı.
MADDE 10 -(Değişik madde:
5491 s. K. m.4 - RG: 13 Mayıs 2006
- Sayı : 26167) Gerçekleştirmeyi
plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre
sorunlarına yol açabilecek kurum,
kuruluş ve işletmeler, Çevresel
31
Etki Değerlendirmesi Raporu veya
proje tanıtım dosyası hazırlamakla
yükümlüdürler.
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu Kararı veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir
Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili
onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım
ruhsatı verilemez; proje için yatırıma
başlanamaz ve ihale edilemez.
Tebliğ edilen dava sonucu
Çevre Mühendisleri Odasının diğer
meslek odaları ile birlikte hazırladığı
ÇED Olumlu Kararı‘nın iptali için
açılan dava yurttaşlar tarafından
da açılmıştır. Yani İstanbul 7. İdare
Mahkemesi Odamızın açtığı davaya
yetkisizlik kararı verirken, İstanbul 4.
İdare Mahkemesi davayı görüşmüş ve
ÇED Olumlu Kararı‘nın yürütmesinin
durdurulması kararını vermiştir.
Mahkemelerin bilirkişi raporunu
beklemeden çed olumlu kararını
durdurmaları, çevre katliamı ile ilgili
iddiaları desteklemektedir!
mart 2014
Download