02268814 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

advertisement
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN
VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23/02/2015 13:15 - 58003700-220.01-3184
*02268814*
T.C.
02268814
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Sayı:
Konu:
27894554-220.01Yapıto Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
DAĞITIMLI
İlgi: a) Serdar Müh. Çevre ve Atık Yön. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin e-ÇED sistemi
üzerinden 30.01.2015 tarihli başvurusu.
b) 11/02/2015 tarihli ve 000045-220.01-2403 sayılı yazımız
c) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.02.2015 tarihli ve 91442078310.01.02- 2015/35040-1167 sayılı yazısı
İstanbul İli Silivri İlçesi Küçüksinekli Köyü-Kurfallı Köyü Mevkii'nde Yapıto Yapı
Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Yapıto Maden İşletmeciliği,
Klinker Üretimi ve Çimento Öğütme Paketleme Tesisi” projesine ilişkin ÇED Başvuru Dosyası eÇED sistemi üzerinden ilgi (a) yazı ile sunulmuştur.
ÇED Yönetmeliği EK-III' de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve
Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED sürecinin
başlatıldığı, 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında
bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 04/03/2015 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı
gerçekleştirileceği, komisyon üyesi kurumların ÇED Başvuru Dosyası hakkında görüşlerinin
11/03/2015 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi hususu ilgi (b) yazımız ile bildirilmiştir.
Ancak ilgi (c) yazı ile;
- Söz konusu proje alanının bulunduğu bölgenin 15.06.2009 tarihli onaylı 1/100.000 Ölçekli
İstanbul Çevre Düzeni Planı, 13/04/2013 tarihli 1/5000 ölçekli Silivri İlçesi Çeltik, Seymen,
Büyükkılıçlı, Büyüksinekli ve Fener Köyleri ile Küçükkılıçlı ve Yolçatı Mahalleleri Nazım İmar Planı
ve 13.04.2013 tarihli Çayırdere-Sayalar-Danamandıra-Küçüksinekli-Bekirli Kurfallı-Akören-Gazitepe
Mahalleleri Nazım İmar Planında kısmen orman alanı ve kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan
lejantında kaldığı,
- Maden Kanunu’nun 7. Maddesinin 1. Fıkrası ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama
Yönetmeliğinin 119. Maddesi uyarınca ve “İstanbul İl Genelinde Kısıtlama Getirilmesi Gereken
Maden Alanlarının Belirlenmesi”ne yönelik yapılan mevzuat değişikliği kapsamında mutlak tarım
alanlarının doğal kaynak niteliği taşıması ve gelecek nesillere yönelik tabi kaynakların korunarak
aktarılması gerekliliğinden dolayı, kentte düzensiz şekilde yer seçen madencilik faaliyetlerine; şehrin
yerleşim alanlarında, ekolojik anlamda önem arz eden alanlarında ve mutlak tarım alanlarında
kısıtlama getirilmesi gerektiği,
- Proje alanının bulunduğu bölgenin “Mutlak Tarım Alanlarında” ve Büyükçekmece Havzası
ve Terkos Havzası uzun mesafe koruma kuşaklarının ve özellikle 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre
Düzeni Planı Sentez raporunda açıklanan işlevleri bozulmaması gereken kritik ekosistemler içinde yer
alan Longos Ormanlarının hemen yanında yer alması, planlanan proje ile hakim güney rüzgarları
sonucu önem arz eden bu ekosistem alanlarının ve İstanbul’un içme suyu ihtiyacında önemli yeri olan
Terkos Gölünün kirletilmesine sebep olabileceği aynı zamanda hakim kuzey rüzgarları sonucu Silivri
İlçe Merkezini ve çevresini kirletebileceği ve “İstanbul İl Genelinde Kısıtlama Getirilmesi Gereken
Maden Alanlarının Belirlenmesi” çalışmasında söz konusu alanın madencilik faaliyetlerinin
kısıtlanması gerektiği alan olarak belirlenmiş olması sebebiyle söz konusu proje mevzuat yönünden
uygun görülmediğinden ÇED Yönetmeliği’nin 6. Maddesi (4) fıkrası gereği ÇED Süreci
sonlandırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Adres : Vekaletler Cad. No:1 06420 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : 0 312 410 10 00
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : G. GEDİK Mühendis
Faks : 0 312 417 02 57
Elektronik Ağ: www.csb.gov.tr
Sayfa 1 / 2
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:58003700-220.01-3184 ve Barkod Num.:2268814 bilgileriyle erişebilirsiniz.
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
DAĞITIM:
Ankara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Genel Müdürlüğü)
Ankara Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı)
Ankara Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı)
Ankara Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü (Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı)
Ankara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İsleri Genel Müdürlüğü)
Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü
Ankara Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Ankara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)
Ankara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DSI Genel Müdürlügü)
Ankara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)
Ankara Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Orman Genel Müdürlüğü)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İstanbul Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü
İstanbul Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
İstanbul Valiliği (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)
İstanbul Valiliği (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Serdar Müh. Çevre ve Atık Yön. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
(Oğuzlar Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 56.sok. Ata Apt. No:16/12 Balgat/Ankara Ankara)
Yapıto Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.
(Merkez Mahallesi, Nadide Sokak No:12/2 İstanbul / Şişli)
Silivri Belediye Başkanlığı
Petrol ve Madencilik Şube Müdürlüğü
Adres : Vekaletler Cad. No:1 06420 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : 0 312 410 10 00
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : G. GEDİK Mühendis
Faks : 0 312 417 02 57
Elektronik Ağ: www.csb.gov.tr
Sayfa 2 / 2
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:58003700-220.01-3184 ve Barkod Num.:2268814 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards