12A(YGS)felsefegrubu YGS Felsefe 15.indd

advertisement
Ünite 3: Varlık Felsefesi
KAVRAMA
Test
15
1. Kaos, var oluşa izin vermez.Kaos, var olmanın değil,
olamamanın karşılığıdır.
A) Kaç türlü dünya vardır?
B) Dünyada yaşanan kaos’un sebebi nedir?
C) Evrende dünyanın yeri nedir?
D) Evrende düzen var mıdır?
E) Kaos evreni nasıl etkiler?
FELSEFE
Parçada sözü edilen yeni yaklaşımlar için, aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?
A) Realizm
B) Rasyonalizm
C) Empirizm
D) Nominalizm
E) Pragmatizm
5. N. Hartmann, tek düze bir varlık alanı üzerinde varlığın
sorgulanmasını doğru bulmaz. Bunun için de varlıkları;
inorganik, organik, ruhsal, tinsel gibi katmanlara ayırır.
Hartmann’a göre, varlıkların sınıflandırılması, bir bakıma diğer görüşler için de birbiriyle çatışmayan yaklaşım alanları oluşturacaktır.
2. Canlı varlıkların da, cansız varlıkların da sahip oldukları birçok özellikten dolayı; varlık oluşlarında tek bir gerçekliğin olamayacağı düşünülür. Madde ve ruh gibi...
MEB 2016 - 2017
Parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
3. Varlığın ne olduğu sorusu kendi başına bir soru değildir. Bundan dolayı varlık sadece rasyonel bir çaba ile
anlaşılamaz. Varlık, kendisini insanda ve insan oluş
üzerinden gösterir. O halde insan oluş ile varlık oluşun
birbirinden ayrıştırılamaz kaderini görmek gerekir.
12 - A
4. Varlık olmanın hakikatine ilişkin çözümlemeler, yaşama yansıyan yönleri ile pek de ikna edici görülmezler.
Bundandır ki, yaşam imkânlarının değer ölçütü olarak
kullanılması, gerçeklik arayışlarında yeni yaklaşımların
oluşmasını sağlar.
Verilen cevap için aşağıdaki sorulardan hangisi
sorulabilir?
A) Düalizm
B) Plüralizm
C) Monizm
D) İdealizm
E) Realizm
STİ
TE
KAZ
AN
IM
Buna göre Hartmann’ın Yeni Ontolojisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Karşıt yaklaşımlar arasında uzlaşı alanı oluşturur.
B) Ontolojik düşünceye bilimsel nitelik kazandırır.
C) Varlık konusunu sorun olmaktan çıkarır.
D) Felsefi problemlerin çözümünü kolaylaştırır.
E) Yeni felsefi düşüncelerin oluşmasını önler.
6. Fenomenoloji, gerçek varlığı fenomen olarak değerlendiren bir yaklaşım tarzıdır. Bir varlığı o varlık yapan öz,
insana fenomen olarak açılır. Fenomene yani görüngüye aracısız ulaşmak, öz ile doğrudan yüzleşmek anlamına gelir. Fakat buna bazı faktörler engel olur.
Parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öze ulaşmada insanı engelleyebilecek baskın unsurlardan değildir?
A) İnsan, varlıktan daha önceliklidir.
B) İnsanı sorgulamak, varlığı sorgulamaktır.
C) Varlık kendisini insanda açığa çıkarır.
D) Varlığın kaderini insan belirler.
E) İnsan olmanın önündeki engel varlıktır.
A) Kullanılan dil
B) Kültürel çevre
C) Geçmiş yaşantılar
D) Dini inançlar
E) Doğal çevre
12 - A
Test
15
FELSEFE
Ünite 3: Varlık Felsefesi
7. Metodik şüphe yöntemi üzerinden varlık anlayışı oluşturan Descartes, önce düşüncenin varlığına, daha
sonrada bedenin varlığına ulaşır. O’na göre, evrende
görülen bütün varlıklar, düşünce/ruh ve beden/madde
birlikteliğinden ibarettir.
10. Bilimler ele aldıkları nesnenin nasıl, ne şekilde var
olduğuyla ilgilenmez. Bilimler için herhangi bir şeyin
var olup olmamasının dışında, kendi başına bir varlık
sorunu yoktur, yani bilimler varlığın kendisini sorun
edinmezler. Bir felsefe sorunudur bu. Felsefe varlığı
kendisine konu edinerek “Varlık Nedir?” diye sorar.
Buna göre, Descartes’ın varlık anlayışını aşağıdaki
kavramlardan hangisi ifade eder?
Buna göre, felsefe ve bilimin varlığa yaklaşımlarındaki farklılık için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sensüalizm
B) Düalizm
C) Plüralizm
D) Monizm
E) Sembolizm
8. K. Marks diyalektik materyalizmin en önemli temsilcilerindendir.Başta insan bilinci olmak üzere, her şeyin kökenini maddeye dayandırır: Madde, yapısındaki çelişkiden dolayı hem niceliksel, hem de niteliksel değişime
uğrar. O’na göre; var olan ve yaşananların tümü, sözü
edilen değişim sürecinin ürünüdür.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Maddi yapılanmalarda oluşacak hatalar değişim sürecini bozar.
B) Düşünce üretmeyen toplumlarda maddi değişim tamamlanmış demektir.
C) Düşüncenin yol göstermediği değişimlerde madde
durağanlaşır.
D) Toplumsal olayların nedeni maddenin diyalektik yasalarına bağlıdır.
E) Diyalektik değişim süreci zihinsel olanın maddi olana dönüşmesiyle sonlanır.
9. Öznel idealizmde olduğu gibi gerçekten var olanın
zihinden bağımsız olmadığını, tam tersine zihne tabi
olduğunu öne sürer. Bununla birlikte bu zihin, sadece
bireysel zihinleri değil, bir bütün olarak tüm doğayı ve
tarihi yaratan nesnel bir tindir.
MEB 2016 - 2017
A) Felsefe varlığı bütün olarak ele alır.
B) Felsefe varlığı parçalayarak ele alır.
C) Bilim olgusal alanla sınırlandırılmış bir etkinliktir.
D) Bilim varlık konusunda bir önkabule dayanır.
E) Bilim, deney ve gözlem konusu olan varlık alanıyla
ilgilenir.
11. Felsefe tarihi içerisinde, filozoflar varolanı tanımlamak
için varlığın gerisinde, ona temel olan bir şey aramışlardır. Heraklitos, varlığın ilkesi, değişmeden kalan
şeye ‘ateş’ derken Demokritos, varolanın temelinde,
‘atomlar’ olduğunu söylemiştir. Platon’ da ise değişen
dünyanın varlık sebebi değişmeyen, maddi olmayan
‘idea’dır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Varlık tanımlanamazdır.
B) Varolan her şey gerçektir.
C) Varolanların gerisinde genel bir ilke vardır.
D) Varlık felsefenin konusu dışında kalmaktadır
E) Varlığı anlamak için olgusal dünyayı incelemek yeterlidir.
12. Farabi’ ye göre, zihnimizin dışında var olan İlk varlık
gerçek ve asıl varlıktır. O, her şeyin ilk sebebi, ezeli ve
ebedi, maddesiz ve şekilsiz olandır. Özü itibariyle saf
akıl ve saf mantıktır.
Buna göre, Farabi’nin varlık görüşü ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Buna göre Hegel varolanların temelini aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade eder?
A) Töz, Tanrı’dır.
B) Varlığı idea olarak kabul eder.
C) İlk varlık, olgusal dünyaya içkindir.
D) Gerçek varlık, soyut ve cisimsizdir.
E) İlk varlık tüm varlıkların var olma nedenidir.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
A) Geist
B) Madde
C) Diyalektik
D) Atom
E) Fenomen
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download