SE3003 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT PROJE KONUSU

advertisement
SE3003 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT
PROJE KONUSU
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Hazırlayanlar
Melih Alper ARABACI
İzzet SANCAKLI
İsmail BİÇER
Ceyhun Can ÜLKER
OCAK 2009
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 1
A) PROJE TANITIMI
Proje Adı: Market Otomasyon Programı (Market Automation Program).
Projeyi Veren : KOSGEB
Proje Destekçisi: Avrupa Birliği (European Union)
PROJENİN AMACI :
KOBİLER(Market ve bakkallar) için; stoklarını, müşterilerini, çalışanlarını, satışlarını takip
edebilecekleri, çeşitli veritabanı işlemlerini (ürün, firma çalışan bilgileri) dinamik olarak
uygulayabilecekleri bir program oluşturmak.Veri Madenciliği (Data Mining) yapılarak ürün
taleplerinin doğru değerlendirilmesi böylelikle satış stratejilerinin daha etkin oluşturularak
müşteriye en efektif şekilde ürün ulaştırılması .Bu projeyle programı kullanan KOBİ’lerin tercih
edilme oranlarının arttırılarak pazar payı genişletilir.Aynı zamanda bu KOBİ’leri tercih eden
projenin paydaşları olan son tüketiciler zamandan ve ekonomik yönden tasarruf ederler.Projemiz
temel olarak bir sosyal sorumluk projesi teşkil etmektedir.
PROJENİN HEDEFLERİ:
o Sektördeki gelişmeleri bir adım ileri götürmek,
o Teknolojik gelişmeleri takip ederek, müşterilerimize gelişen teknoloji ile hizmet
sunmak,
o Anlaşılır arayüzü sayesinde, çalışanların zorluk çekmeden programı kullanmaları,
o Ürün satışlarının analizinden teşhirde hangi ürünlerin önceliğinin belirlenmesi (data
mining),
o Sektörde marketlerle rekabete girmek isteyen bakkallara da bir şans yaratmak, gelenksel
bakkal anlayışını değiştirerek, onları marketlerle rekabet edebilecek hale getirmek,
o Değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek, dinamik, genişletilebilen bir uygulama
sunmak.
B) PROJE TALEBİNE YOL AÇAN SEBEPLER :
Bakkalların günümüzde marketler karşısında rekabete sokabilecek alternatif çözüm üretme
ihtiyacının olmasıdır. Ayrıca büyük marketler arasında büyüme amacı güden küçük çaplı
marketlerin gelişebilmesinde, onlara bir fırsat yaratmada bir araç eksikliği de bu sebepler
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 2
arasındadır.
C-)
SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER:






AB hibesinden yararlanılmasından dolayı üretim sürecinde maddi kaygılar yaşanmamıştır.
Sponsor destekleri ürünlerin cüzi rakamlara satışına imkan sağlamıştır.
Projenin alternatifi piyasada yoktur.
Alternatiflerinin bulunmaması projenin sektörde lider olmasının sağlayacaktır.
Proje aynı zamanda devletin de destekleyeceğinden şüphe yoktur.Program sayesinde kayıt dışı
ekonominin de önüne geçilecektir.Çünkü barkod sistemiyle satış yapılması durumunda otomatik
olarak fiş kesilecektir.
Çalışan sayısının az olması , kordinasyon sorunu yaşanmasını engeller.
ZAYIF YÖNLER:






Veritabanının server üzerinde olması internet bağlantısı gerektirmektedir.
Programın bu fiyatlarla piyasada alternatifi yoktur.Tekel olmak her zaman avantaj
olmayabilir.
Proje ekibinin yetersiz olması
Kullanıcıların eksik bilgi vermesi
Bazı kullanıcıların veritabanı olmaması
Bazı kullanıcıların teknik yetersizlik yaşaması.Ör: RFID teknolojilerinin kullanılmaması.
FIRSATLAR:



Programın bu fiyatlarla piyasada alternatifi yoktur.Tekel olmak her zaman avantaj olabilir
Projenin başarılı olması durumunda Avrupa Birliğinden yeni projeler için de destek sağlanabilir.
Kayıt dışı ekonominin azaltılmasında önemli rol oynadığı için devlet desteği alınabilir.
TEHDİTLER:


Esnaf kesiminin vergi kaçırmak için bu uygulamaya yanaşmaması kaz gelicek yerden tavuk
esirgemesi..
Kullanan KOBİ’lerin iflas etmesi.
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 3



Aynı bölgede çok fazla kullanıcı olması
Proje sponsorunun desteğini çekmesi
Kullanıcıların veri tabanını kullanıma açmaması
D) PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ :
1)Başlangıç :Globalleşme sürecinde her geçen gün büyük marketler karşısında güç kaybeden
küçük esnaf ve küçük çaplı marketlerin sorunların çözümüne yönelik proje fikrinin AB'ye sunulmuş ve
kabulü üzerine yapımına başlanmıştır.
2)Proje Tümleştirme Yönetimi : Projemizin çeşitli bölümlerinin, eş zamanlarda,
denetlenmesini sağlayan ve proje planı oluşturulma süreçleri belirlenmiştir.
3)Proje Kapsam Yönetimi : Projemizin öngörülen hedeflere başarıyla ulaşmasını sağlayan
gerekli ve yeterli tüm çalışmalarımızın yerine getirilmesini sağlayan süreçler belirlenmiştir.
4)Proje Zaman Yönetimi : Projemizin zamanında tanımlanmasını sağlayan süreçler
belirlenmiştir.
5)Proje Maliyet Yönetimi : Projemizin, Avrupa Birliği Değerlendirme Komitesi ve TESK
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) tarafından uygun görülen fon dahilinde harcamalar
yapılmıştır.
6)Proje Nitelik Yönetimi : Proje gereksinimlerimizin uygun şekilde karşılanmasını sağlamak
için gerekli süreçler tanımlanmıştır.
7)Proje İnsan Kaynakları Yönetimi : Projemizde yer alan bireylerin en etkin kullanımı için
gerekli süreçler belirlenmiştir.
8)Proje İletişim Yönetimi : Proje bilgilerimizin zamanında ve uygun bir şekilde türetilmesi,
toplanması, yayınlanması,düzenlenmesi ve saklanmasını sağlayan süreçler tanımlanmıştır.
9)Proje Risk Yönetimi : Projemizde oluşabilecek risklerin tanımlandığı , çözümlendiği ve
önlemlerinin alındığı süreçler belirlenmiştir.
10)Proje Edinme Yönetimi : Malzeme ve hizmetlerin proje örgütümüzün dışından sağlanması
için gerekli süreçler tanımlanmıştır.
11)Kapanış : Projemizin sözleşme yada görevlendirme ile belirlenmiş hedeflere ulaşması
sonucu resmi olarak sonlandırılma süreçleri belirlenmiştir.
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 4
2) Proje Tümleştirme Yönetimi :
2.1 Proje Planı :





Proje Yönetim kadromuzun tanımlanması ve nitelik güvencesi
Yaşam çevrimi modelinin seçilmesi
Yönetimin, güvencenin ve özkaynakların planlanması
Yap yada satın al kararının değerlendirilmesi
Proje yönetim planlarının belgelendirilmesi
2.2 İş Dağılım Ağacı : Projede yürüttüğümüz etkinliklerin tanımlanmasını İş Dağılım Ağacı
kullanarak düzenledik.
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 5
Organizasyon şemsası
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 6
Küçük Esnaf
ve
Küçük Market
AB (Avrupa Birliği)
ve
KOSGEB
Müşteri /
Kullanıcı
Sponsorlar
Proje
Şirket
Proje Grubu
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 7
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 8
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 9
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 10
3)Proje Kapsam Yönetim
Program
Başlangıcı
Kullanıcı
bilgileri
alınır
Kul
lanı
cı
tipi
İş
le
m
İş
le
m
İş
le
m
Satış Bilgisi
Sorgulama
Firma Sorgulama
Stok Sorgulama
Ürün Sorgulama
Stok Sorgulama
Ürün Güncelle/Ekle
Firma Güncelle/Ekle
Kullanıcı
Güncelle/Ekle
Program
Çıkışı
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 11
Veri
İşletmede aşağıdaki veriler işlenmektedir;

Sisteme giriş bilgisi

Yetki bilgisi

Kullanıcı ekleme

Kullanıcı silme

Kullanıcı güncelleme

Ürün ekleme

Ürün silme

Ürün güncelleme

Firma ekleme

Firma silme

Firma güncelleme

Ürün satışları sorgulama

Barkodla ürün tanıma

Ürün satış / faturalandırma
Ne yapılacak ?
Kullanıcı dostu bir arayüz eklenecek.
Kim Yapacak?
 Proje Analistleri: İzzet SANCAKLI, Melih Alper ARABACI
 Proje Tasarımcıları: Melih Alper ARABACI, Ceyhun Can ÜLKER
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 12
 Proje Uygulayıcıları: İzzet SANCAKLI, İsmail BİÇER
 Testçiler: İsmail BİÇER
NASIL Yapılacak ?
 Proje Çalışma Platformu: Sunucuda Java 6 yüklüdür. Ayrıca veritabanı işlemleri için
Oracle kullanılmaktadır.
 Proje Geliştirme Platformu ve Araçları: IntelliJ IDEA uygulama geliştirme amaçlı olarak
kullanıldı. Toad, Oracle DB cümleciklerinin testi için kullanıldı.

Oracle veritabanı server üzerinde kuruludur.

Java cross-platform bir yapıda olduğundan, kullanılacak işletim sistemi
açısından kısıtlama yok denecek kadar azdır. Windows ailesi, Linux ve
Solaris tabanlı işletim sistemleri, Mac OS vs... gibi işletim sistemleri
uygulamamızın müşteri tarafında kullanılabilmektedir.
 Kullanılan Diller: Java, PL - SQL
 Kullanılan Sınıflar: Barkod okumak için Java Barcode 3.0 kütüphanesi alınarak kullanıldı.
Bunun dışında JavaSE'nin bilinen kütüphanelerinden faydalanıldı.
 Proje Ürünleri: Proje önergesi, proje plan raporu, proje analiz raporu (gerek dökümanı),
proje tasarım raporu, proje uygulama ve test raporu, ve uygulama için gerekli veritabanı.
NE ZAMAN yapılacak ?
Gannt Chart Tablosuna Görevler atanarak,tarihler belirlenmiştir.Proje başlangı ve kapanış tarihleri
Gannt chart üzerinde oluşturulmuştur.
NE KADAR Tutacak ?
Giderler ve maliyetlerin hesaplandığı bir bütçe planı ile gerek parasal gerekse işgücü açısından
toplam maliyet ortaya konulmuştur.
Proje Üzerine Yorumlar: Projede yazılım mühendisliği sürecinin bilinen bütün adımları
uygulandı. Yazılım gereklerinin çıkarılması için UPS sistemi araştırıldı, klasik kargo şirket
işleyişine uymayacağı için projenin taşıma optimizasyonu kısmı iptal edildi. Tasarım nesne
kaynaklı bir yapı kullanılmadığı için geleneksel dön-ve-çağır mimarisi ile yapıldı. Ekibimiz neyi
bilmediğini iyi bildiği için proje çok hızlı ilerledi.
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 13
4) Proje Zaman Yönetimi :
4.1 Ağ Diyagramı:
İş Dağılım Ağacı , kapsam tanımı , kısıtlamalar,varsayımlar ve uzman görüşleri alınarak
etkinliklerin yapılması ; belirli bir mantığa göre sıralanan ve bilgisayar destekli bir liste oluştumak
için tasarlanmış Gannt Chart üzerinde gösterilmiştir.Gannt Chart ile Zaman planlanması ; insan
etmeni,proje takibi ve denetimi ,kişisel zaman yönetimi,proje ilerleme takip raporu gözetilerek
hazırlanmıştır.
Detaylı Şekilde Hazırlanmış Gannt Chart
Gannt Chart üzerinde oluşan değerlere göre proje aşamalarımız waterfall modeline uygun olarak
tasarlanmıştır.
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 14
Network Diagram
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 15
Proje Maliyet Yönetimi :
Süreçlerimiz:
Kaynak Planlaması : Projemizin etkinliklerinin yürütülmesi için gerekli özkaynaklarımız
(insan,cihaz,malzeme) ve bunların ne miktarda kullanılacağı belirlendi
a)Donanım Kaynakları : Bilgisayarlar, fotokopi makinesi, yazıcılar, barkod okuyucu
b)Yazılım Kaynakları : IntelliJ IDEA, Oracle DB 11g, Java Barcode 3.0
c)İnsan Kaynakları : TESK'ten gönüllü üyeler, proje ekibi
Maliyet Kestirimi : Proje etkinlikleirmizin tamamlanmasında gereksinim duyulan kaynaklar için
toplam maliyet kestirimi yapıldı.
Maliyet Kalemi :
a)Yönetim : Teknik ve yönetim personelinin ücretleri, proje personelinin harcırahları, ulaşım
giderleri gibi personel giderlerine yeterli bütçe ayrılmıştır.
b)Sistem donanımı: Barkod okuyucu, printer ve geliştiriciler için bilgisayar tedariğine yeterli
bütçe ayırıldı.
c)Uygulama Yazılımı Geliştirme Gerekli işgücüne göre personel giderleri ve geliştirme ortamı
maliyetleri hesaplanmıştır.
d)Teslim:
e)Test
f)Hizmetler : Teknik destek,danışmanlık,eğitim gibi hizmetler belirlenmiştir.
g)Diğer Gruplar : Demirbaş malzeme alımı, malzeme kiralama yada satın
alma,taşıma,haberleşme,bakım,onarım,izleme,denetim,vergiler ,harçlar…vg gibi giderler.
Maliyet bütçelemesi : Genel maliyet tahmininin çeşitli iş kalemlerine dağıtılarak izleme ve
değerlendirme için temel oluşturuldu.
Maliyet Denetimi : Proje bütçesine yapılacak değerler kontrol edildi.
Month
0
0+
1
2
3
4
5
Cash-flow
+5,000€
-8,000€
1,000€
2,000€
3,000€
5,000€
5,500€
Acumulated
5,000€
-3,000€
-2,000€
0,000€
3,000€
8,000€
13,500€
Discount Factor
1
1
0.98
0.97
0.95
0.93
0.9
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Discounted Cash Flow
5,000€
-8,000€
980€
1,940€
2,850€
4,650€
4,950€
Sayfa 16
net profit:
13,500€
13,500€
12,370€
YAZILIM BÜYÜKLÜK TAHMİNİ - FUNCTION POINTS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Dış
Girdiler
Dış
Çıktılar
Dış
Sorgular
İç
Dosyalar
Dış
Arayüz
Dosyaları
Basit
3
Orta
5
Karmaşık
6
4
6
7
3
5
6
7
13
15
5
9
10
UFP= Dış Girdiler*W(1)+ Dış Çıktılar*W(2)+ Dış Sorgular*W(3)+ İç
dosyalar *W(4)+ Dış Arayüz Dosyaları*W(5)
Dış girdiler
Dış çıktılar
Dış sorgular
İç dosyalar
Dış arayüz dosyaları
6 karmaşık
6 karmaşık
2 orta
4 orta
1 orta
UFP=6*6+6*7+2*5+13*4+9*1=149
Fi
1- Sistemin güvenilir bir kurtarma ve yedekleme sistemine ihtiyacı var mıdır?
2- Veri iletişimi gerekli midir?
3- Dağıtık işleme fonksiyonları var mıdır?
4- Performans kritik midir?
5- Sistem çok yoğun kullanılır ortamda çalıştıralacak mıdır? Yada operasyonel
ortamda kullanılacak mıdır?
6-Online data girişi gerekli midir?
7-Birçok ekran veya operasyonda online veri girişi gerekli midir?
8-Master dosyalar online güncellenir mi?
9-Giriş çıkışlar ve dosyalar veya veri tabanındaki ana dosya karmaşık mıdır?
10-Xel işlemler karmaşık mıdır?
11-Kod tekrar kullanılabilir tasarıa sahip midir?
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
point
5
4
0
2
1
2
1
0
2
0
5
Sayfa 17
12-Tasarımda dönüşümler ve kurulumlar dahil midir?
1
13-Sistem farklı örgütlerde birden çok kurulum için tasarlanmış mıdır?
5
14-Uygulama değişimleri ve kullanıcının kolay kullanımına uygun mudur?
5
Fi=33
TCF = i=1.. 14 Cevapi=33
FP = UFP X (0,65 + 0,01 x TCF)
FP=149X(0,65+0.01X33)=146.02
LOC=(FONKSİYON NOKTALARI SAYISI)X(PROGRAMLAMA DİLİ LOC KATSAYISI)
Programlama Dili
SLOC/FN
C ++
53
COBOL
107
DELPHI 5
18
HTML 4
14
JAVA 2
46
VISUAL BASIC 6
24
SQL
13
LOC=46X146.02=6716.92
Emek=Büyüklük/Üretim oranı
Büyüklük:satır sayısı(sloc)
Günde ortalama bir yazılımcının ürettiği kod sayısı 78,72 olduğu düşünülürse;
Emek=6716.92/78,72=170.64(Adam gün)
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 18
COCOMO MODEL
Emek=a*büyüklük^b
Takvim=2.5*emek^0.38
a
b
Temel seviye
Organic
Semi-Detached
Embedded
2.4
3.0
3.6
1.05
1.12
1.20
Orta Seviye
Organic
Semi-Detached
Embedded
3.2
3.0
2.8
1.05
1.12
1.20
http://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO
Emek = a*Büyüklük^b = 2,4 * 6.71692 ^ 1.05 = 177.31 adam-gün
Takvim=2.5*40.17^0.38 / 30 = 0.596 ay
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 19
5) Proje Nitelik Planlama :
Proje Niteliği:
Market ve bakkallar için; stoklarını, müşterilerini, çalışanlarını, satışlarını takip edebilecekleri,
çeşitli veritabanı işlemlerini (ürün, firma çalışan bilgileri) dinamik olarak uygulayabilecekleri bir
program oluşturmak.
6)Proje Nitelik Yönetimi : Proje gereksinimlerimizin uygun şekilde karşılanmasını sağlamak için
gerekli süreçler tanımlanmıştır.
7)Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
Süreçleri:
a)Örgütsel Planlama:
Projemizde rol alan kişilerin sorumlulukları,rolleri , ve raporlama ilişkilerinin
tamamlanması,bilgilendirilmesi ve atanması sağlanmıştır.
 Proje Analistleri: İzzet SANCAKLI, Melih Alper ARABACI
 Proje Tasarımcıları: Melih Alper ARABACI, Ceyhun Can ÜLKER
 Proje Uygulayıcıları: İzzet SANCAKLI, İsmail BİÇER
 Testçiler: İsmail BİÇER
b)Ekip Oluşturma : Proje Analistleri, tasarımcıları, uygulayıcıların ve yöneticilerinden oluşan bir
ekip kurulmuş olup, bilgi alışverişi sık sık gerçekleştirilmiştir.
Projemizin organizasyonel yapısı ve sorumluluklarımızın paylaşımını içerir. Bir projenin başarısı
kişilerin katılımına, metodlara ve araçlara bağlıdır. Güçlü proje yönetimi başarılı uygulama için çok
önemlidir.
Projemizin organizasyonunda yer alan kişi ve gruplar aşağıdaki gibi sıralanabilir :
 Avrupa Birliği Denetleme Komitesi (Proje sponsoru)
 Çalışma grubumuzun Proje Yöneticisi
 Danışma grubu TESK Yöneticileri
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 20
 Coder / Tester
 Analizci
8)Proje İletişim Yönetimi:
Projemizde görev alan her birey; iletişime açık olup, projeye ilişkin çeşitli bilgilerin, belirli bir takvime
bağlı olarak, uygun şekilde üretilmesini, toplanmasını, dağıtılmasını, saklanmasını ve imha edilmesini
kontrol eden süreçlerle iç içe çalışma içerisindedir.
Bilgi Dağıtımı :
Proje ortak bilgilerimiz yazılı, e-posta yönetimi, web sitesi gibi araçlarla paylaşılıp, kimin ne tür bilgi
sağlayacağı belirlenmiştir. Bilgi dağıtımları ve başarım raporlaması da iletişimin bir parçası olarak, üst
yönetimimize ve paydaşlara, takvim ve bütçe ölçütlerimize göre proje nin durumu hakkında bilgi
verilmiştir.
9)Proje Risk Yönetimi : (Risk Management)
Risk Yöneticisi : Ekip “structural brain strorming “ uygulayarak proje yönetim planları arasında
bulunan Risk Yönetim Planını hazırlamaktan , proje geliştirme çevrimi boyunca bu planın
uygulanmasından ve güncellenmesinden sorumludur.
Risklerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi









Zaman planının gerçekçi olmaması
Kaynakların kullanılabilirliğine ilişkin, tamamlanma tarihi kısıtlamasının olması
Eldeki imkanların geliştirme için yeterli/uygun olmaması
Proje üyelerinin başka sorumluluklarının olması
Bütçede ayrılan fonun yetersiz olması
Projenin bir kaç anahtar kişiye bağımlı olması
Barkot sisteminin ilk defa kullnılmasında kaynaklanabilecek aksaklıklar
Kullanıcı ihtiyaçlarının yeterince tespit edilememesi
Data mining konusunda analizin yeterli olmaması
SÖZLEŞME
 Avrupa Birliği' ne vaadedilen sektörel gelişmenin elde edilememesi
MÜŞTERİLER
 Müşterilerden yeterince geri dönüş olmaması.
 Müşterilerin programın uzun vadeli katkısını kavrayamaması.
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 21
YÖNETİM PLANI
 Proje ekibi arasında oluşabilecek fikir ayrılıkları sonucunda ekibin iyi yönetilememesi.
 Görev dağılımının doğru,adaletli yapılamaması.
 Kişilere kaldıramayacakları yük verilmesi sonucu oluşabilecek aksaklıklar.
GELİŞTİRME SÜRECİ
 Paralel yürüyen süreçlerden herhangi birinin aksamasının bütün süreci etkilemesi
ÇALIŞMA ORTAMI / ÇALIŞANLAR
 Çalışanların sorumlu oldukları görevleri kotaracak kabiliyette olmaması.
 Teknik altyapıda aksaklıklar olması.
 Kadronun dar olması dolayısıyla , herkesin maksimum efor sarfetmek zorunda olması
sebebiyle, hastalık , kaza vs. sebeplerle oluşabilecek aksalıklarda sıkıntı doğması.
 Projenin sosyal destek projesi olmasını kavrayamayan ekip çalışanlarının projeyi ticari olarak
görmeleri

MÜHENDİSLİK
 Veritabanı oluşturulurken genişletilebilir şekilde ,kullanışlı olarak tasarlanmalı, gereksiz
sorgularla aşırı yük bindirilmemeli.
TASARIM
 Arayüzün yeterince kullanışlı olmaması,kullanıcıların programı kullanmayı bırakmamasına
sebep olabilir
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Sayfa 22
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards