SÜRDÜRÜLEBILIR YÖNETIM SISTEMLERI IÇIN RISK TEMELLI

advertisement
SÜRDÜRÜLEBILIR YÖNETIM SISTEMLERI
IÇIN RISK TEMELLI SÜREÇ YÖNETIMI
Zeynep KĠġMĠROĞLU ÖZGÜDER
[email protected]
08.03.2016 - BURSA
KAVRAMLAR
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR
YÖNETĠM SĠSTEMĠ
RĠSK TEMELLĠ
DÜġÜNME
SÜREÇ YÖNETĠMĠ
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
• Risk ve Fırsatların Ele Alınması
• Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
• Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçler
• Yaşam Döngüsü Bakış Açısı
2
ISO 9001:2015 KALĠTE /
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETĠM
SĠSTEMĠ
Kuruluş
Bağlamı (iç
ve dış
unsurlar)
İlgili
tarafların
istek ve
beklentileri
Risk ve
Fırsatlar
Değişiklik
Yönetimi
Süreç
Yönetimi /
Yaşam
Döngüsü
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
3
KAVRAMLAR
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR
YÖNETĠM SĠSTEMĠ
RĠSK TEMELLĠ
DÜġÜNME
SÜREÇ YÖNETĠMĠ
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
• Risk ve Fırsatların Ele Alınması
• Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
• Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçler
4
EN RADIKAL DEĞIġIKLIK;
RISK TEMELLI DÜġÜNME
1
2
3
4
5
• Risk farklı bir bakış açısı ile bir fırsattır.
• Risk bir bütün olarak kuruluş genelinde yönetilmelidir.
• Risk yönetiminin sorumluluğu üst yönetim ve kısım
yönetimleri tarafından kabul edilir.
• Risk ölçülebilir.
• Risk yönetimi bütün yönetim sistemlerine uygulanabilir.
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
5
KAVRAMLAR
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR
YÖNETĠM SĠSTEMĠ
RĠSK TEMELLĠ
DÜġÜNME
SÜREÇ YÖNETĠMĠ
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
• Risk ve Fırsatların Ele Alınması
• Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
• Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçler
• Yaşam Döngüsü Bakış Açısı
6
SÜREÇ YÖNETIMI
 Süreç yaklaşımının özellikle ISO 9001:2015 güncellemesinde
standardın tüm ilgili maddelerinde vurgulanan ve genelinde
karşılığını bulan bir hale gelmesi ile daha ete kemiğe
büründüğünü görebiliyoruz.
 Süreç tabanlı bir Kalite Yönetim Sistemi’nden rahatlıkla
bahsedebiliriz.
 Bu hali ile standart yönetim sistemlerinin ya da başka bir
değişle organizasyonların sürdürülebilirliğinin sağlanması
anlamında katma değeri yüksek 2 araçla buluşmuş oluyor.
 Süreç Yönetimi
 Risk Temelli Düşünme
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
7
SÜREÇ YÖNETIMI
 Süreç yönetimi ile ilgili şartların yer aldığı 4 maddesi tipik bir
süreç tanımlamasının olmazsa olmazlarını sıralıyor.
 Organizasyon
a) Girdiler ve beklenen çıktıları
b) Bu süreçlerin sırasını ve etkileşimleri
c) Bu süreçlerin etkili işletimi ve kontrolünü güvence altına
almak için ihtiyaç duyulan kriter ve yöntemleri (izleme, ölçme
ve ilgili performans kriterleri dahil)
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
8
SÜREÇ YÖNETIMI
 Süreç yönetimi ile ilgili şartların yer aldığı 4 maddesi tipik bir
süreç tanımlamasının olmazsa olmazlarını sıralıyor.
 Organizasyon
d) İhtiyaç duyulan kaynakları
e) yetki ve sorumlulukları
f)
Risk ve fırsatları
g) Süreçleri değerlendirilmeli ve süreçlerin istenen sonuçlara
erişmesini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan herhangi
bir değiĢikliği uygulamalıdır.
h) Süreçleri ve kalite yönetim sistemi iyileĢtirmelidir.
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
9
YAġAM DÖNGÜSÜ
 ÇYS Standardı’na özel bir değişiklik de yaşam döngüsü (life
cycle) bakış açısı ile geliyor.
 Bu şartın ISO 14040 Çevre Yönetimi - Hayat Çevrimi
Değerlendirme Standardı şartları ile karıştırılmamasının altı
özellikle çizilmelidir. Hayat çevrimi değerlendirme ya da analiz
edilmesine yönelik bir şart yer almamaktadır.
 Yaşam döngüsü aşamaları ham maddenin temin edilmesi,
tasarım, üretim, taşıma/teslimat, kullanım, kullanım ömrünün
dolması sonucunda yapılan değerlendirme ve nihai bertarafı
kapsar.
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
10
SÜRDÜRÜLEBILIR YÖNETIM
SISTEMLERI IÇIN RISK
TEMELLI SÜREÇ YÖNETIMI
Organizasyonun iç ve dış dinamikleri
Değişiklik Yönetimi
Risk ve Fırsatlar / Süreç Yönetimi
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
11
TEġEKKÜR EDERĠZ.
© SGS SA 2013 ALL RIGHTS RESERVED
12
Download