son senedi

advertisement
AVRUPA TOPLULUĞUNUN, MÜTEADDİT DEFALAR DEĞİŞTİRİLMİŞ VE 27 HAZİRAN
1997 TARİHLİ PROTOKOL İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN 13 ARALIK 1960 TARİHLİ
"EUROCONTROL" HAVA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI
SÖZLEŞMESİNE KATILMASINA DAİR PROTOKOL HAKKINDAKİ
DİPLOMATİK KONFERANSIN
SON SENEDİ
(Brüksel, 8 Ekim 2002)
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ,
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ,
AVUSTURYA CUMHURİYETİ,
BELÇİKA KRALLIĞI,
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ,
KIBRIS CUMHURİYETİ,
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ,
DANİMARKA KRALLIĞI,
İSPANYA KRALLIĞI,
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ,
FRANSA CUMHURİYETİ,
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI,
ELEN CUMHURİYETİ,
MACARİSTAN CUMHURİYETİ,
İRLANDA,
İTALYA CUMHURİYETİ,
ESKİ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURİYETİ,
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI,
MALTA CUMHURİYETİ,
MOLDAVYA CUMHURİYETİ,
MONAKO PRENSLİĞİ,
NORVEÇ KRALLIĞI,
HOLLANDA KRALLIĞI,
PORTEKİZ CUMHURİYETİ,
ROMANYA,
SLOVAKYA CUMHURİYETİ,
SLOVENYA CUMHURİYETİ,
İSVEÇ KRALLIĞI,
İSVİÇRE KONFEDERASYONU,
ÇEK CUMHURİYETİ,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
AVRUPA TOPLULUĞU,
TAMYETKİLİ TEMSİLCİLERİ :
Brüksel’de 8 Ekim 2002 tarihinde toplanarak ;
1.
İşbu Son Senedin ekinde yer alan ve aşağıda “Katılma Protokolü” diye anılacak olan,
Avrupa Topluluğunun, müteaddit defalar değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 tarihinde
imzaya
açılan
Protokol
ile
birleştirilmiş
bulunan
13 Aralık 1960
tarihli
"EUROCONTROL" Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine
(aşağıda “Revize Sözleşme” diye anılacaktır) katılmasına dair bir Protokol metnini
oybirliğiyle kabul etmişlerdir. Sözkonusu Katılma Protokolü 8 Ekim 2002 tarihinde
Brüksel’de imzaya açılmıştır.
2.
Biri, Katılma Protokolünün Âkit Taraflarca münasip görülecek en erken tarihte
tasdikine, kabulüne veya onaylanmasına, diğeri ise Katılma Protokolünün erken
uygulamaya konmasına ilişkin aşağıdaki kararları kabul etmişler :
Brüksel’de 8 Ekim 2002 tarihinde toplanan
Konferans :
Aşağıda “Katılma Protokolü” diye anılacak olan, Avrupa Topluluğunun, müteaddit
defalar değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 tarihinde imzaya açılan Protokol ile
birleştirilmiş bulunan 13 Aralık 1960 tarihli "EUROCONTROL" Hava Seyrüsefer
Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine (aşağıda “Revize Sözleşme” diye
anılacaktır) katılmasına dair Protokolü oybirliğiyle kabul ettikten sonra ;
I.
Âkit Tarafları Katılma Protokolünü uygun görecekleri en erken tarihte
tasdike, kabule veya onaylamaya önemle davet eden karar
Avrupa Topluluğunun katılmasının, Katılma Protokolünde belirtilen şartlarda
EUROCONTROL’un amaçlarına ve görevlerine anlamlı ölçüde katkıda bulunacağını
gözönüne alarak ;
EUROCONTROL Sözleşmesini Birleştirme Protokolü konusundaki 27 Haziran 1997
tarihli Diplomatik Konferansta kabul edilen ve Âkit Tarafları yukarıda anılan
27 Haziran 1997 tarihli Protokolü münasip görecekleri en erken tarihte tasdike davet
eden kararı hatırlatarak ;
Revize Sözleşmenin ve Katılma Protokolünün en kısa zamanda yürürlüğe girmesinin
önemini kabul ederek ;
Katılma Protokolüne imza koyan tarafları, işbu Protokolü mümkün olduğunca çabuk
tasdik etmeye, kabul etmeye veya onaylamaya önemle davet eder.
EUROCONTROL Genel Müdürünce, mümzi Devletler ve Avrupa Topluluğuyla işbirliği
içinde, Katılma Protokolünün tasdiki, kabulü veya onaylanması sürecinde istek
vukuunda yardımcı olmak üzere her türlü pratik önlemin alınmasını talep eder.
II.
Katılma Protokolünün erken uygulamaya konulmasına ilişkin karar
27 Haziran 1997 tarihinde Birleştirme Protokolünün kabul
Konferansta kabul edilmiş olan, Birleştirme Protokolünün
konulmasına ilişkin Kararı kaydederek ;
edildiği Diplomatik
erken uygulamaya
Katılma Protokolünün uyum ve etkinlik açısından uygun şartlarda uygulamaya
konulmasının önemini gözönüne alarak ;
Tüm Devletleri ve Avrupa Topluluğunu, Katılma Protokolünün bazı hükümlerinin erken
uygulamaya konulmasına imkân verecek tüm önlemleri almaya önemle davet eder.
3.
Topluluğun millî güvenlik ve savunma alanlarında ve RTDE koordinasyonunda yetki
sahibi olmadığına dair aşağıdaki ortak deklarasyonları kabul etmişler :
I.
Topluluğun millî güvenlik ve savunma alanlarında yetki sahibi olmadığına
dair Ortak Deklarasyon
Avrupa Topluluğunun, müteaddit defalar değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 tarihinde
imzaya
açılan
Protokol
ile
birleştirilmiş
bulunan
13 Aralık 1960
tarihli
"EUROCONTROL" Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine
(aşağıda “Revize Sözleşme” diye anılacaktır) katılmasına dair Protokole imza koyan
taraflar,
Avrupa Topluluğunun hâlen savunma ve güvenlik politikalarında yetki sahibi olmadığını
kaydettikten sonra ;
EUROCONTROL’un, Revize Sözleşmenin askerî konulara ilişkin hükümlerinde
belirtilen rolünü kaydederek ;
Avrupa Topluluğunun yetkisi bu konuları da kapsayacak şekilde genişletildiği takdirde,
bunun, Protokole imza koyan tarafların Revize Sözleşmeden kaynaklanan
yükümlülüklerinin kapsamına kökten bir değişiklik getirip getirmediğinin, dolayısiyle
Protokolün mevcut şekliyle bu konulara da uygulanabilir olup olmadığının incelenmesi
gerekeceğini
kabul ederler.
II.
RTDE koordinasyonu konusunda Ortak Deklarasyon
Avrupa Topluluğunun, müteaddit defalar değiştirilmiş ve 27 Haziran 1997 tarihinde
imzaya
açılan
Protokol
ile
birleştirilmiş
bulunan
13 Aralık 1960
tarihli
"EUROCONTROL" Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine
(aşağıda “Revize Sözleşme” diye anılacaktır) katılmasına dair Protokole imza koyan
taraflar,
Revize Sözleşmenin, Sözleşme kapsamındaki Araştırma, Teknolojik Geliştirme ve
Değerlendirme (RTDE) faaliyetlerinin koordinasyonuna ilişkin hükümlerini inceledikten ;
Revize Sözleşmenin 2.1.(h) Maddesinin, RTDE faaliyetlerinin EUROCONTROL ile
EUROCONTROL Âkit Tarafları arasındaki koordinasyonuna uygulanır olduğunu
kaydettikten ;
EUROCONTROL Ajansı tarafından, Ajans Statüsünün 1.5 (i) Maddesi uyarınca
düzenlenen koordinasyonun bizzat EUROCONTROL’un ve ATM Kuruluşlarının RTDE
faaliyetlerini kapsadığını kaydettikten sonra ;
-
“RTDE faaliyetleri koordinasyonunun” hava trafik yönetimi alanındaki RTDE
programları ve faaliyetleri konusunda görüş, bilgi ve tecrübe alışverişinden ibaret
olup başlıca hedeflerinin tamamlayıcılığı teşvik etmek ve çifte istihdamı önlemek
olduğunu ;
-
RTDE faaliyetlerinin koordinasyonu çerçevesinde, tüm ilgili tarafların, RTDE
programlarını yürütmekle görevli kendi kuruluş veya organlarının genel
hedeflerine, yetkilerine, idarî, yönetsel ve bütçe sorumluluklarına ve usullerine
olduğu kadar katılım, dağıtım ve fikrî mülkiyet haklarına ilişkin kurallarına
uyacaklarını ;
-
Âkit Tarafların, kendi RTDE stratejilerini, programlarını ve projelerini kendi iç
usulleri uyarınca kararlaştırmakta serbest kalmaya devam ettiklerini
kabul ederler.
4.
Birleştirme Protokolünü ve işbu Son Senedi imzalayan Devletlerin aşağıdaki Ortak
Deklarasyonunu kaydederek :
III. Birleştirme Protokolü ile Katılma Protokolünün yürürlüğe girmesine ve
Katılma Protokolüne bilâhare konacak imzalara ilişkin Ortak Deklarasyon
Aşağıda “Birleştirme Protokolü” diye anılacak olan, müteaddit defalar değiştirilmiş ve
27 Haziran 1997 tarihinde imzaya açılan Protokol ile birleştirilmiş 13 Aralık 1960 tarihli
"EUROCONTROL" Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesini
birleştiren Protokolü ve aşağıda “Katılma Protokolü” diye anılacak olan, 8 Ekim 2002
tarihinde imzaya açılan, Avrupa Topluluğunun "EUROCONTROL" Hava Seyrüsefer
Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesine katılmasına dair Protokol hakkındaki
Diplomatik Konferansın Son Senedini imzalayan Devletler,
Birleştirme Protokolü ile Katılma Protokolünün yürürlüğe girme şartlarına açıklık
getirme arzusuyla ;
Birleştirme Protokolünün II. Maddesinin 3. fıkrasını, bu fıkra uyarınca, sözkonusu
Protokolün, 8 Ekim 2002 tarihinde EUROCONTROL Sözleşmesine taraf olan tüm Üye
Devletler sözkonusu Protokole ilişkin tasdik, kabul veya onay belgelerini tevdi
ettiklerinde yürürlüğe gireceği şeklinde yorumladıklarını teyit ederler ;
EUROCONTROL Sözleşmesine katılma ve Birleştirme Protokolüne imza koyma izni
taleplerinin, Katılma Protokolünün de imzalanmasına ve tasdikine, kabulüne veya
onaylanmasına ilişkin münasip bir taahhüt eşliğinde yapılması için EUROCONTROL
tarafından gerekli tedbirlerin alınacağını kabul ederler.
AVRUPA TOPLULUĞUNUN, MÜTEADDİT DEFALAR DEĞİŞTİRİLMİŞ VE 27 HAZİRAN
1997 TARİHLİ PROTOKOL İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN 13 ARALIK 1960 TARİHLİ
"EUROCONTROL" HAVA SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI
SÖZLEŞMESİNE KATILMASINA DAİR
PROTOKOL
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ,
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ,
AVUSTURYA CUMHURİYETİ,
BELÇİKA KRALLIĞI,
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ,
KIBRIS CUMHURİYETİ,
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ,
DANİMARKA KRALLIĞI,
İSPANYA KRALLIĞI,
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ,
FRANSA CUMHURİYETİ,
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI,
ELEN CUMHURİYETİ,
MACARİSTAN CUMHURİYETİ,
İRLANDA,
İTALYA CUMHURİYETİ,
ESKİ YUGOSLAV MAKEDONYA CUMHURİYETİ,
LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI,
MALTA CUMHURİYETİ,
MOLDAVYA CUMHURİYETİ,
MONAKO PRENSLİĞİ,
NORVEÇ KRALLIĞI,
HOLLANDA KRALLIĞI,
PORTEKİZ CUMHURİYETİ,
ROMANYA,
SLOVAKYA CUMHURİYETİ,
SLOVENYA CUMHURİYETİ,
İSVEÇ KRALLIĞI,
İSVİÇRE KONFEDERASYONU,
ÇEK CUMHURİYETİ,
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İLE
AVRUPA TOPLULUĞU,
Aşağıda “Sözleşme” diye anılacak olan, 13 Aralık 1960 tarihinde imzalanmış, 21 Kasım 1978
tarihli Protokol ile değişik 6 Temmuz 1970 tarihli Katma Protokol ile değiştirildikten sonra tümü
12 Şubat 1981 tarihli Protokol ile değiştirilmiş olup son olarak 27 Haziran 1997 tarihli Protokol
ile revize edilen ve birleştirilen "EUROCONTROL" Hava Seyrüsefer Güvenliği için İşbirliği
Uluslararası Sözleşmesini ve özellikle bu Sözleşmenin 40. Maddesini gözönünde tutarak ;
2 Ekim 1997 tarihli Amsterdam Antlaşmasıyla revize edilmiş 25 Mart 1957 tarihli Avrupa
Topluluğu kuruluş Antlaşmasının, Avrupa Topluluğuna, Sözleşme kapsamındaki bazı
alanlarda verdiği sorumlulukları gözönünde tutarak ;
EUROCONTROL’a da üye bulunan Avrupa Topluluğu üyesi Devletlerin, 27 Haziran 1997
tarihinde imzaya açılan Sözleşmeyi Birleştirme Protokolünü kabul ederken, koydukları imzanın,
sözkonusu Sözleşme kapsamı içindeki bazı alanlarda Topluluğa münhasır olan yetkilere ve bu
tür münhasıran kendisine ait yetkileri kullanmak amacıyla Topluluğun EUROCONTROL’a
üyeliğine halel vermeyeceğini beyan etmiş olduklarını gözönüne alarak ;
Avrupa Topluluğunun Sözleşmeye katılmasından amacın, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği
Teşkilâtının - aşağıda ”EUROCONTROL” diye anılacaktır - Sözleşmede belirtilen hedeflerini
gerçekleştirmesine, özellikle Avrupa'da Hava Trafik Yönetim politikasını oluşturmakla görevli
tek ve etkin kurum olmasına yardım etmek olduğunu gözönüne alarak ;
Avrupa Topluluğunun EUROCONTROL’a katılmasının, Sözleşme hükümlerinin Avrupa
Topluluğuna ve üyesi Devletlere nasıl uygulanacağı hususunun açıklığa kavuşturulmasını
gerektirdiğini gözönüne alarak ;
Avrupa Topluluğunun Sözleşmeye katılma şartlarının, Topluluğun, üyesi Devletler tarafından
kendisine devredilmiş bulunan bu tür yetkileri EUROCONTROL içinde kullanabilmesini
sağlaması gerektiğini gözönüne alarak ;
İspanya Krallığı ile Birleşik Krallığın, Londra’da 2 Aralık 1987 tarihinde her iki ülke Dışişleri
Bakanlarının ortak bir bildirgesiyle Cebelütarık havalimanının kullanımında işbirliğini
güçlendirecek bir rejim hususunda mutabık kaldıklarını ve bu rejimin henüz uygulamaya
konulmamış olduğunu gözönüne alarak ;
AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDIR :
Madde 1
Avrupa Topluluğu Sözleşmeye, yetkisi çerçevesinde, işbu Protokolde belirtilen şartlarda,
Sözleşmenin 40. Maddesi hükümleri uyarınca katılır.
Madde 2
Avrupa Topluluğu açısından Sözleşme, Topluluk yetkisi çerçevesinde ve Avrupa
Topluluğunu kuran Antlaşmanın geçerli olduğu topraklarla sınırlı olarak, üyesi olan
Devletlerin Sözleşmenin II. Ekinde listesi verilen Uçuş Bilgi Bölgelerindeki en-route hava
seyrüsefer hizmetlerine ve bunlarla bağlantılı olarak hava trafiğine ilişkin yaklaşma ve
havalimanı hizmetlerine uygulanır.
İşbu Protokol Cebelütarık havalimanına, havalimanının bulunduğu topraklar üzerindeki
egemenliğe ilişkin İspanya Krallığı ile Birleşik Krallık arasında mevcut ihtilâfta, tarafların
hukukî konumlarına halel vermeyecek şekilde anlaşılacak ve uygulanacaktır.
İşbu Protokolün Cebelitarık havalimanına uygulanması, İspanya Krallığı ile Birleşik Krallık
Dışişleri Bakanlarının 2 Aralık 1987 tarihli ortak bildirgesinde öngörülen rejim uygulamaya
konuluncaya kadar askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulamaya konulma tarihi İspanya Krallığı
ve Birleşik Krallık Hükûmetleri tarafından işbu Protokol Âkit Taraflarına bildirilecektir.
Madde 3
İşbu Protokol hükümleri saklı kalmak üzere, Sözleşme hükümleri, Avrupa Topluluğunu yetkisi
çerçevesinde içerecek şekilde yorumlanmalı ve Sözleşmenin Âkit Taraflarını ve bunların
temsilcilerini belirtmek üzere kullanılan çeşitli deyimler buna göre anlaşılmalıdır.
Madde 4
Avrupa Topluluğu EUROCONTROL Bütçesine katkıda bulunmaz.
Madde 5
Madde 6 hükümlerine göre kullanacağı oy hakları saklı kalmak üzere Avrupa Topluluğu,
denetimle görevli organlar hariç, üyesi Devletlerden herhangi birinin Âkit Taraf sıfatıyla temsil
edilme hakkına sahip olduğu ve kendi yetki alanına giren konuların ele alınabileceği tüm
EUROCONTROL organlarının çalışmalarında temsil edilme ve bu çalışmalara katılma
hakkına sahiptir.
Avrupa Topluluğu, çalışmalarına katılma hakkına sahip olduğu tüm EUROCONTROL
organlarında görüşünü kendi kurumsal mevzuatı uyarınca sahip olduğu yetkinin çerçevesi
içinde savunur.
Avrupa Topluluğu, seçimle göreve gelen EUROCONTROL organlarına üyelik için aday
gösteremeyeceği gibi, çalışmalarına katılma hakkına sahip olduğu organlarda görev almak
üzere de aday gösteremez.
Madde 6
1.
Münhasıran sahip olduğu yetki kapsamına giren konularda alınacak kararlarda ve
Sözleşmenin 8. Maddesinde öngörülen kuralların uygulanabilmesi amacıyla Avrupa
Topluluğu, üyesi Devletlerin Sözleşme uyarınca sahip oldukları oy haklarını kullanır ;
Sözleşmenin anılan 8. Maddesinde öngörülen çoğunlukların belirlenmesinde, Avrupa
Topluluğu tarafından böylece kullanılan basit ve ağırlıklı oyların toplamları dikkate alınır.
Topluluk oy kullandığı takdirde üyesi Devletler oy kullanmaz.
Madde 8.2’nin ilk satırbaşının sonunda belirtildiği şekilde kararın, dörtte üç çoğunlukla
alınması talebinde bulunulduğu takdirde, talepte bulunmak için gerekli olan Sözleşme
Âkidi Taraf sayısının belirlenmesinde Topluluğun, EUROCONTROL’a da üye bulunan
Topluluk üyesi Devletleri temsil etmekte olduğu kabul edilir.
Avrupa Topluluğunun oy kullanacağı özel bir konuda getirilen bir karar önerisi, Avrupa
Topluluğu üyesi olmayan bir Âkit Tarafça talepte bulunulması hâlinde ertelenir. Erteleme
süresi, EUROCONTROL Ajansının da yardımıyla Sözleşme Âkit Tarafları arasında karar
önerisi hakkındaki istişare için değerlendirilir. Bu tür bir talepte bulunulması hâlinde
kararın alınması azami altı aylık bir süreyle ertelenebilir.
2.
Avrupa Topluluğunun münhasıran yetkili olmadığı konularda alınacak kararlarda, Avrupa
Topluluğu üyesi Devletler, Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen şartlarda oy kullanırlar ;
Avrupa Topluluğu oy kullanmaz.
3.
Avrupa Topluluğu Genel Asamblenin, Konseyin ve Genel Asamble ve Konseyce
yetkilendirilmiş diğer karar organlarının gündemlerinde yer alan çeşitli konuların
hangilerinde yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen oy haklarını kullanacağını, her defasında
Sözleşmenin diğer Âkit Taraflarına bildirir. Bu zorunluluk, yazışma yoluyla alınacak
kararlar için de geçerlidir.
Madde 7
Topluluğa devredilmiş olan yetkinin kapsamı, işbu Protokolün imzalanması sırasında Avrupa
Topluluğu tarafından, genel bir ifadeyle kaleme alınmış yazılı bir deklarasyonla belirtilir.
Bu deklarasyon, gerektiğinde, Avrupa Topluluğu tarafından EUROCONTROL’a bildirimde
bulunulmak
suretiyle
değiştirilebilir ;
sözkonusu
deklarasyon
hiçbir
şekilde
EUROCONTROL’da resmî oylama veya herhangi diğer bir şekilde karar alınmasından önce
Topluluk tarafından yapılacak yetki bildirimleri kapsamına girebilecek konuların yerine
geçmez veya bu konulara herhangi bir sınırlama getirmez.
Madde 8
İşbu Protokolün, özellikle varlığı, geçerliliği ve feshi konularında yorumlanması, uygulanması
veya yürütülmesiyle ilgili olarak işbu Protokolün iki veya çok sayıda Âkit Tarafı arasında veya
işbu Protokolün bir veya çok sayıda Âkit Tarafı ile EUROCONTROL arasında herhangi bir
uyuşmazlık çıktığı takdirde Sözleşmenin 34. Maddesi uygulanır.
Madde 9
1.
İşbu Protokol, aşağıda “Sözleşmenin Birleştirme Protokolü” diye anılacak olan,
müteaddit defalar değiştirilmiş 13 Aralık 1960 tarihli EUROCONTROL Hava Seyrüsefer
Güvenliği için İşbirliği Uluslararası Sözleşmesinin 27 Haziran 1997 tarihinde imzaya
açılan Birleştirme Protokolüne imza koymuş olan bütün Devletlerin ve Avrupa
Topluluğunun imzasına açıktır.
İşbu Protokol, yürürlüğe giriş tarihinden önce, Birleştirme Protokolünün II. Maddesi
uyarınca sözkonusu Protokole imza koyma koymaya usulünce mezun kılınmış tüm
Devletlerin de imzasına açıktır.
2.
İşbu Protokol tasdike, kabule veya onaya tâbidir. Tasdik, kabul veya onay belgeleri
Belçika Krallığı Hükûmeti nezdine tevdi olunur.
3.
İşbu Protokol, Birleştirme Protokolüne de imza koymuş olan ve Birleştirme Protokolünün
yürürlüğe girmesi için tasdiki, kabulü veya onayı gerekli olan bütün Devletlerce ve
Avrupa Topluluğunca tasdik veya kabul edildikten veya onaylandıktan sonra, sonuncu
tasdik, kabul veya onay belgesinin tevdiini izleyen ikinci ayın ilk günü, Birleştirme
Protokolünün o tarihte yürürlüğe girmiş bulunması şartıyla, yürürlüğe girecektir. Eğer bu
şart yerine gelmemişse, işbu Protokol Birleştirme Protokolüyle aynı tarihte yürürlüğe
girecektir.
4.
İşbu Protokol, yürürlüğe girmesinden sonra tasdik, kabul veya onay belgelerini tevdi
eden imzacılar muvacehesinde, tasdik, kabul veya onay belgesinin tevdiini izleyen ikinci
ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
5.
Belçika Krallığı Hükûmeti, yukarıdaki 3 ve 4. fıkralar gereğince konulan her imzayı, tevdi
olunan her tasdik, kabul ve onay belgesini ve işbu Protokolün her yürürlüğe giriş tarihini
işbu Protokole imza koyan diğer Devletlerin Hükûmetlerine ve Avrupa Topluluğuna
bildirecektir.
Madde 10
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşmeye katılma, işbu Protokol ile de bağlı
olmayı kabul anlamına gelir. Sözleşmenin 39 ve 40. Maddeleri işbu Protokole de uygulanır.
Madde 11
1.
İşbu Protokol süresiz olarak yürürlükte kalır.
2.
Aynı zamanda EUROCONTROL üyesi de olan Avrupa Topluluğu üyesi tüm Devletler
EUROCONTROL’dan çekildiği takdirde, gerek Sözleşmeden gerekse işbu Protokolden
çekilme bildirimi, Sözleşmenin 38.2 Maddesi uyarınca EUROCONTROL’dan çekilen
Avrupa Topluluğu üyesi son Devletin çekilme bildirimiyle beraber Avrupa Topluluğu
tarafından yapılmış addolunur.
Madde 12
Belçika Krallığı Hükûmeti işbu Protokolü, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 102. Maddesi
uyarınca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde ve Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde
imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının 83. Maddesi uyarınca, Uluslararası Sivil
Havacılık Teşkilâtı Konseyi nezdinde tescil ettirecektir.
Download