EUROCONTROL

advertisement
_ 2—
G E R E K Ç E
Hava Seyrüseferinin Emniyeti İçin Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL) 13 Ara­
lık 1960 tarihinde Brüksel'de F. Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve
Lüksemlburg arasırida imzalanan Sözleşime ile kurulmuştur. Teşkilata ıdaha sonra Por­
tekiz ile İrlanda ve sion olarak Eylül 1988 ayı içinde Yunanıisıtan üye olmuşlar ve
böylece üye ısayısı dokuza yükselımiştir. Türkiye'n'in yanısıra Mallta'nım da Teşkilata
üye olmasına ilişkin işlemler devam etmektedir.
Teşkilatın Kurucu Sözleşmesi, 12 Şuıbait 1981 'de BT'ükspl'de toplanan Diplomatik
Konferans sonucunda imzalanan Protokol ile değiştirilmiştir.
EUROCONTROL'un en önemli faaliyetlerinden, 'birisi, 12 Şulbat 1981'de Brük­
sel'de imzalanan Yol Ücretlerine İlişkin Çok Taraflı Anlaşma çerçevesinde uçuş üc­
retlerinin Teşkilat tarafından tahsil edilmesidir.
Söz ikomusu Anlaşmaya EUROOONTROL'e üye oılmayan bazı ülkeler de taraf­
tır. Örneğin, İspanya, Avusturya ve İsviçre EUROCONTROL üyesi olmamakla birBkte, Yol Ücretleri Anlaşmasına taraftırlar. Ancak, EUROOONTROL'e üye ola'bilmek için, EUROCONTROL Ana Sözleşmesi'nin yanısıra Yol Ücretlerine İlişkin Anlaşma'ya ıdla taraf olumması gerdkmekteıdliır.
EUROCONTROL Teşkilatına üye olalblrnek için:
A) Teşlkiılata üye ülkelerin temsilcilerinden
liği Daimî Komisyonu'nun ittifakla karar alması,
oluşan
Hava Seyrüsefer Güven­
İB) Katılmayı talep eden ülkenin yukarıda söz konusu Yol Ücretlerine' İlişkin
Çok Taraflı Anlaşma'ya da taraf olmayı kaibul ettiğine dair katılma belgesini depoziter
ülke olan Belçika'ya sunması gerelkımielkifcedir.
DaJiımı Komisyon, Türfciye'n'iın üyelik baş vurusunu 12 Kasım 1987'de oybirliği ile
kabul etmiştir. Böylece, Teşkilata üyeliğin iki koşulundan birincisi yerine gelmiştir
Teşkilata üyeliğin 'ikinci koşulu ise, EUROCONTROL Sözteşimesi ve Yol Ücretleri­
ne İlişkin Çok Taraflı Anlaşma'nın onaylanmasıdır. Üyelik, onay belgelerinin depozi­
ter ülke olan Belçika'ya ıtevdi edilmesinden sonraki ikinci ayın birimci günü gerçekleşe­
cektik-.
Teşkilatım Ana Amaçları, aşağudalki maddelerde özetlenm'işt'ır:
I. Teknik Konular :ı
Hava Seyrüseferi iiile ilgili hususlar..
a) Üye ülkelerin hava sahalarında artan hava trafiğini ilerideki yıllara 'göre değer­
lendirerek erken önlem alınmasını sağlamak, <bu amaçla ortaya çıkan sorunları üye
ülkelerin görüşlerİnli alarak çözümle ulaştırmak.
h) Üye ülkelerin hava sahalarının müşterek kullanımını koordine ederek, uçuş
emniyetini temin etmek ve trafiğin süratli akışını sağlamak.
c) Ülke bazlında hava seyrüsefer 'ihtiyaçlarını gidermek ve ülkeler arasında tek­
noloji transferlerini gerçekleştirmek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 133)
Download