13 — Ek - 1 Yüksek irtifadaki genel haıva trafiğinin kontrolü için üye

advertisement
— 13 —
Ek - 1
H A V A S E Y R Ü S E F E R I N I N E M N I Y E T I I Ç I N IŞBTRLTĞT'NE D A I R
1 3 A R A L ı K 1960 T A R I H L I E U R O C O N T R O L U L U S L A R A R A S ı
SÖZLEŞMESINI DEĞIŞTIREN
P R O T O K O L
Yüksek irtifadaki genel haıva trafiğinin kontrolü için üye Devletler tarafından ortak
olarak düzenlenmliş bir Avrupa sistemi oluşturulmaismı öngören Haıva Seyrüseferinin
Emniyeti için Işıbirliği'ne Dair 13 'Aralık 1960 tarihli EUROCONTROL Uluslararası
Şö^eişmesMn haıva trafiğindeki gelişmeler dolayısıyla dbğiştiriknes'i gerektiğini dükkate
alan;
Hava trafik hizmetlerinin yürültülrnesıinde asıgari. maliyetle azami verim sağlamak
amacıyla, hava trafik hizmetlerinin kullanıcılarıyla istişare halinde özellikle uzun vadeli
ortak hedefler ve orta vadeli plânlar oluşturmak suretiyle EUROÖONTROL'e dahil
devletler arasında İşbirliğinin sürdürülmesinin ve kuvvötlenldlirilmesinlin arzulandığını
göz önünde bulunduran;
EUROÖONTROL'e tevdi edilen görevlerin itfasına, özellikle trafik akış idaresii ile
olanlara, ilgi duyan diğer devletlerle ışibirlliğini kuıvveltienldlirmeyi ve genişletmeyi arzu­
layan;
Alâka duyan devletlerin EUROCONTROL'e üye olmasını teşvik etmeyi temenni
eden;
Federal Almanya Oumhuriyeti,
Belçika Krallığı
Fransa Cumlhuriyeti
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,
İrlanda,
'Lüfcsemıburg Büyük Dukalığı,
Hollanda Krallığı,
Portekiz Cumhuriyeti
Algıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.
MADDE I
6 Temmuz 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan İlâve Protokol ve daha sonra
21 Aralık 1978 tarihinde Brüksel'de imzalanan Protokol ile değişiklik yapılan 13 Aralık
1960 tarihli Hava Seyrüseferinin Emniyeti için İşbirliğine Dair Uluslararası EURO­
CONTROL Sözleşmesi (Bu metinde bundan sonra kısaca «Sözleşme» diye tabir edile­
cektir) aşağıdaki maddelerde ıbellirtiMiği şeklilıde değiştirilmiştir.
MADDE II
Sözleşmenin 1 inci maddesi aşağıdaki ile değiştirilecektir.
«Madde İl
1. AÖdiit Taralflar, savunma için gerekli tedlbirleri gözönüne alarak ve haıva sahası
kullanıcılarına istenen emnij'et seviyesiyle uygunluk içinde azami bir serbestlik sağlayaTürkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 133)
Download