belirsiz süresiz hizmet sözleşmesi

advertisement
BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1‐TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B. ………. Madde 2‐ TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde : a) Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısaca (İŞVEREN) diye, b) Bay ………. kısaca (PERSONEL) diye, c) İşveren ile Personel müştereken kısaca (TARAFLAR) diye, d) İşverenin Çaycuma Org. San. Böl. 1 Nolu Cad. 6‐7 Sok. Çaycuma / Zonguldak adreste kurulu bulunan işyeri kısaca (İŞYERİ) diye, e) İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi kısaca (SÖZLEŞME) diye, f) İşverenin yukarıda belirtilen adres dışındaki merkez ve şubeleri topluca (İŞYERLERİ) diye anılacaktır. Madde 3‐ SÖZLEŞMENİN KONUSU : İşbu sözleşmenin konusu; işverenin yukarıdaki adreste yazılı işyerinde çalışacak personelin çalışma koşullarının tespiti ile tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarının tespiti ve işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir. İKİNCİ BÖLÜM TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI Madde 4‐ PERSONELİN SORUMLULUKLARI : 1. Personel, işyerinde PRESHANEDE veya işverenin uygun göreceği herhangi bir bölümde görev yapmayı kabul ve taahhüt eder. 2. Personel, görevi ile ilgili tüm sorumluluklarını, gerekli görülmesi halinde işverence belirlenecek ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan İşyeri İç Yönetmeliğinde belirlenen çalışma süreleri dahilinde yerine getirecektir. 3. Personel, görevi gereği ilişkide bulunduğu 3. kişilerden hiçbir şekilde şahsi çıkar sağlamayacaktır. 4. Personel, görevi sebebiyle edindiği işyeri ve işverenle ilgili tüm bilgileri gizlilik prensibine bağlı olarak saklamayı ve yasal mecburiyetler haricinde bu bilgileri ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt eder. 5. Personel, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir eki olan İşyeri İç Yönetmeliğini ve bu iç yönetmelikte yapılacak değişiklikleri şimdiden kabul ettiğini beyan eder. 6. Personel, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder. Personel, işverenin işyeri ve işin niteliği için gerekli olması halinde ücretlerinin ödenmesi karşılığında, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder. Personel, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapılmasını kabul eder. Personel, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder. Personel, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder. Personel, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder. Personel, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder. Personel, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder. Personel, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul ve taahhüt eder. ( yapılan izin planlamasına göre kullanmayı ) Personel, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşveren, personelin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterildiği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem'e götürülür. Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. Madde 5‐ İŞVERENİN SORUMLULUKLARI : a) Ücret : İşveren, personele her yıl işverence belirlenen ücreti ödemeyi kabul eder. İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti, sonraki ayın 10 una kadar ödenir. İşverenin, personelin, bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez. b) İkramiye : İşveren, personele her yıl belirleyeceği şekilde yılda iki maaş tutarında ikramiye vermeyi kabul eder.Ancak her yıl için ikramiye verilip verilmeyeceği ve verilecek ikramiye tutarı işveren tarafından işyeri talimatı olarak belirlenir. İkramiyeler 6 ayda bir ödenir. 6 aydan eksik çalışmalarda çalışma süresi dikkate alınarak kıstelyevm yöntemi esas alınarak ikramiye ödenip ödenmeyeceği işverenin takdirindedir. İkramiyeye hak kazanabilmesi için personelin ikramiyenin tediye tarihinde işyeri ile hizmet ilişkisinin devam ediyor olması şarttır.Bir önceki yıl ikramiye verilmiş olması,her yıl ikramiye verileceği anlamına gelmeyeceği gibi,ikramiye alacağı yönünden kazanılmış hak teşkil etmez c) Ücretlerin Yeniden Değerlendirilmesi : Ücretler, işveren tarafından ekonomik koşullar göz önüne alınarak gerekli görüldüğü durumlarda yeniden değerlendirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇALIŞMA KOŞULLARI Madde 6‐ DENEME SÜRESİ : İşyerinde deneme süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde taraflar herhangi bir ihbara ihtiyaç duymaksızın sözleşmeyi sona erdirebilirler. Madde 7‐ ÇALIŞMA SÜRELERİ : İşyerinde haftalık çalışma süresi 45 saattir. Madde 8‐ FAZLA ÇALIŞMA : Normal günlük ve haftalık çalışma saatleri dışında işveren personelden fazla mesai yapmasını istediği takdirde personel, fazla mesai yapmayı peşinen kabul eder. Madde 9‐ YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER : İzne hak kazanan personele hak edilen dönemlere ilişkin yürürlükte olan 4857 sayılı ve 1475 sayılı yasada belirtilen süre kadar yıllık ücretli izin verilecektir. Madde 10‐ ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ : Aşağıda gösterilen hallerde ilgili mazeretler belgelenmek kaydıyla ; a) Personelin eşinin doğum yapması halinde 2 gün, b) Personelin evlenmesi halinde 3 gün, c) Personelin ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölümü halinde 3 gün, d) Eğer vefat, ikamet edilen il sınırları dışında oluşmuş ve/veya defin il sınırları dışında olacak ise 3 güne kadar ücretli yol izni verilebilir. e) Personelin evini taşıması halinde 1 gün ücretli izin verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEĞİŞİK HÜKÜMLER Madde 11‐ SOSYAL HAKLAR : Tüm sosyal haklar ile faydalanma koşulları işveren tarafından belirlenecektir. Madde 12‐ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ : Disiplin hükümleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan işyeri iç yönetmeliği ile işveren tarafından belirlenecek olup, personel işyeri iç yönetmeliği hükümlerini şimdiden kabul ettiğini beyan eder. İşbu sözleşmede yer alan maddelerin dışında sözleşmenin eki olan işyeri İç Yönetmeliği hükümleri de geçerlidir. Madde 13‐ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : Tebligat adresleri, tarafların işbu sözleşmede yer alan adresleri, olup adres değişikliği yazılı şekilde bildirilmediği taktirde ilgili adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Madde 14‐ YETKİLİ MAHKEME : İşbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıklarda hizmet akdinin icra dildiği yetkili İş Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Madde 15‐ YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İşe giriş tarihi ……………… olan personel ile işveren arasında akdedilen işbu sözleşme ,…………………. tarihinden itibaren mer’i ve muteberdir. Madde 16‐ İMZA : İşbu sözleşme 16 maddeden müteşekkil olup, taraflar arasında huzurda………………………… …….. tarihinde iki nüsha olarak kabul ve imzalanmıştır. İŞVEREN PERSONEL 
Download