SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL)

advertisement
SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ
( İDARİ PERSONEL)
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1-TARAFLAR :
A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş.
B. …………………………
Madde 2- TANIMLAMALAR :
İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :
a)
b)
c)
d)
Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş.kısaca (İŞVEREN) diye,
Bayan/Bay …………….. kısaca (PERSONEL) diye,
İşveren ile Personel müştereken kısaca (TARAFLAR) diye,
İşverenin,………………………..adreste kurulu bulunan işyeri kısaca
(İŞYERİ) diye,
e) İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi kısaca (SÖZLEŞME) diye,
f) İşverenin yukarıda belirtilen adres dışındaki merkez ve şubeleri
topluca (İŞYERLERİ) diye anılacaktır.
Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşmenin konusu; işverenin yukarıdaki adreste yazılı işyerinde
çalışacak personelin çalışma koşullarının tespiti ile tarafların karşılıklı hak
ve sorumluluklarının tespiti ve işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden
doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesidir.
İKİNCİ BÖLÜM
TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
Madde 4- PERSONELİN SORUMLULUKLARI :
1. Personel, işyerinde ……………. olarak görev yapmayı kabul ve taahhüt
eder.
2. Personel, görevi ile ilgili tüm sorumluluklarını, gerekli görülmesi
halinde işverence belirlenecek ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parası
olan İşyeri İç Yönetmeliğinde belirlenen çalışma süreleri dahilinde
yerine getirecektir.
3. Personel, görevi gereği ilişkide bulunduğu 3. kişilerden hiçbir şekilde
şahsi çıkar sağlamayacaktır.
4. Personel, görevi sebebiyle edindiği işyeri ve işverenle ilgili tüm bilgileri
gizlilik prensibine bağlı olarak saklamayı ve yasal mecburiyetler
haricinde bu bilgileri ifşa etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
5. Personel, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir eki olan İşyeri İç Yönetmeliğini
ve bu iç yönetmelikte yapılacak değişiklikleri şimdiden kabul ettiğini
beyan eder.
Madde 5- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI :
a) Ücret :
İşveren, personele aylık brüt………. TL ücret ödemeyi kabul eder. İşbu
ücretin içerisinde personelin görevi gereği yapacağı yıllık 270 saat fazla
mesai ücreti de dahildir.
b) İkramiye :
İşveren, personele yılda iki maaş tutarında ikramiye vermeyi kabul
eder.İkramiyeler …. ayda bir ödenir. ….. aydan eksik çalışmalarda çalışma
süresi dikkate alınarak kıstelyevm uygulanır. İkramiyeye hak kazanabilmesi
için personelin ikramiyenin tediye tarihinde işyeri ile hizmet ilişkisinin
devam ediyor olması şarttır.
c) Kar Primi :
İşveren, devamlılık arz etmemek kayıt ve şartıyla personeline yılda bir
defa kar primi verebilir. Kar priminin miktarı, yıllık kar tahminlerinin
aşılması ve bu karın oluşumunda personelin gösterdiği çalışma ve yararlılık
göz önünde bulundurularak işverence saptanır. Kar priminden
faydalanabilmek için personelin işyerinde en az bir yıllık kıdemi olması
şarttır.
d) Sağlık Sigortası :
İşveren personele özel sağlık sigortası yaptırmayı kabul eder. Bu
sigortadan personelin eş ve çocukları da yararlanırlar. Sağlık sigortasının
miktar ve koşulları işveren tarafından belirlenir ve işverenin takdirine bağlı
olarak her zaman değiştirilebilir.
e) Ücretlerin Yeniden Değerlendirilmesi :
Ücretler, işveren tarafından ekonomik koşullar göz önüne alınarak gerekli
görüldüğü durumlarda yeniden değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA KOŞULLARI
Madde 6- DENEME SÜRESİ :
İşyerinde deneme süresi 3 aydır. Bu süre içerisinde taraflar herhangi
bir ihbara ihtiyaç duymaksızın sözleşmeyi sona erdirebilirler.
Madde 7- ÇALIŞMA SÜRELERİ :
İşyerinde haftalık çalışma süresi 45 saattir.
Madde 8- FAZLA ÇALIŞMA :
Normal günlük ve haftalık çalışma saatleri dışında işveren personelden
fazla mesai yapmasını istediği takdirde personel, fazla mesai yapmayı
peşinen kabul eder. Yukarıda ücret maddesinde belirtildiği veçhile yıllık 270
saatlik fazla mesai ücreti aylık ücretin içerisindedir.270 saatin üzerinde
yaptırılacak fazla mesailerde işveren veya vekilinin yazılı talimatının
bulunması ve fazla çalışma talep onay formunun işveren veya vekiline
onaylatılmış olması şarttır.
Madde 9- YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER :
İzne hak kazanan personele hak edilen dönemler ilişkin yürürlükte
olan 4857 sayılı ve 1475 sayılı yasada belirtilen süre kadar yıllık ücretli izin
verilecektir.
Madde 10- ÜCRETLİ MAZERET İZİNLERİ :
Aşağıda gösterilen hallerde ilgili mazeretler belgelenmek kaydıyla ;
a)
b)
c)
d)
Personelin eşinin doğum yapması halinde 2 gün,
Personelin evlenmesi halinde 3 gün,
Personelin ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarının ölümü halinde 2 gün,
Eğer vefat, ikamet edilen il sınırları dışında oluşmuş ve/veya defin il
sınırları dışında olacak ise 3 güne kadar ücretli yol izni verilebilir.
e) Personelin evini taşıması halinde 1 gün ücretli izin verilir.
f) Personelin geçerli mazereti olması ve bu mazeretin işveren tarafından
kabul edilmesi kayıt ve şartıyla yılda en çok 3 güne kadar ücretli
mazeret izni verilir. Bu izin süresi ayda 1 günü geçemez, ihtiyaca ve iş
durumuna göre saatlik de verilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEĞİŞİK HÜKÜMLER
Madde 11- SOSYAL HAKLAR :
Tüm sosyal haklar ile faydalanma koşulları işbu sözleşmenin ekindeki
sosyal haklar çizelgesi ve/veya sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan işyeri iç
yönetmeliğinde gösterilmiştir.
Madde 12- DİSİPLİN HÜKÜMLERİ :
Disiplin hükümleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan işyeri iç
yönetmeliğinde gösterilmiş olup, personel bu hükümleri şimdiden kabul
ettiğini beyan eder. İşbu sözleşmede yer alan maddelerin dışında
sözleşmenin eki olan işyeri İç Yönetmeliği ve Sosyal Haklar Çizelgesi
hükümleri de geçerlidir.
Madde 13- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :
Tebligat adresleri, tarafların işbu sözleşmede yer alan adresleri, olup
adres değişikliği yazılı şekilde bildirilmediği taktirde ilgili adreslere yapılacak
tebligatlar geçerli olacaktır.
Madde 14- YETKİLİ MAHKEME :
İşbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıklarda
hizmet akdinin icra dildiği yetkili İş Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri
yetkilidir.
Madde 15- YÜRÜRLÜK VE SÜRE :
İşe giriş tarihi ……………… olan personel ile işveren arasında
akdedilen işbu sözleşme ,…………………. tarihinden itibaren mer’i ve
muteberdir.
Madde 16- İMZA :
İşbu sözleşme 16 madde ve iki ekten müteşekkil olup, taraflar
arasında huzurda …….. tarihinde iki nüsha olarak kabul ve imzalanmıştır.
İŞVEREN
EKLERİ
:
1-İşyeri İç Yönetmeliği
PERSONEL
Download