Scientific and Technical Cooperation Agreement

advertisement
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA
ÇEVRE, DOĞA, SU VE ORMANCILIK ALANINDA
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti bundan böyle "Taraflar"
olarak anılacak olup,
Türkiye ve Hırvatistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek ve çevreyi, doğayı, suyu
ve ormanları korumak amacıyla işbirliğini geliştirmek yolundaki isteklerini ifade ederek,
Bugünkü ve gelecek kuşakların sağlığı ve refahı açısından, çevrenin korunması ve
iyileştirilmesinde, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının önemini kabul ederek,
Çevrenin korunması açısından iki Taraf’ın da bölgesel ve küresel yükümlülüklerini yerine
getirmek için ikili işbirliğini geliştirmenin önemini kaydederek,
Çevrenin, doğal kaynakların ve orman alanlarının korunmasının eğitimsel, bilimsel, teknik ve
teknolojik açılardan yakın işbirliği gerektirdiğinin bilincinde olarak,
Avrupa Birliği’ne üye olma isteklerini ve bu kapsamda Avrupa Birliği çevre müktesebatını kendi
yasaları içerisine dahil etme niyetlerini vurgulayarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:
Madde 1
Çevre kirliliğinin azaltılması, çevrenin, doğanın, suyun ve ormanların korunması amacıyla,
Taraflar, eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar esasına dayanarak, bilgi, deneyim ve
teknoloji transferiyle ilgili özel programlar ve projeler aracılığıyla işbirliği yapacaklardır.
Madde 2
Çevre ve Ormancılık alanındaki öncelikli işbirliği alanları:
- Doğa koruma, korunan alanların yönetimi ve planlanması ve biyosfer rezervleri;
- Ulusal mevzuatın Avrupa Birliği Çevre müktesebatıyla uyumlaştırılması;
- Çevresel etki değerlendirmesi (özellikle altyapı ve endüstri projelerinde) ve stratejik çevresel
değerlendirme;
- Çevre kirliliğini önleme ve kontrol;
- Büyük endüstriyel kazaların etkilerine karşı önlem, hazırlık ve tepki;
- Bütünleşik kıyı alanları yönetimi;
- Su kirliliği ve yönetimi;
- Endüstriyel, tarımsal, evsel kirlilik ve enerji faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik;
- Ağaçlandırma teknikleri,
- Fide yetiştirme teknikleri;
- Mera ıslahı;
- Toprak koruma;
- Nehir havzası yönetimi ve rehabilitasyonu;
- Heyelan ve toprak kayması kontrol teknikleri;
- Çevresel bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması;
- Ulusal ve bölgesel çevre durum raporları;
- Çevresel eğitim;
- Atık yönetimi (evsel atık, tehlikeli atık, tıbbi atık, özel atıklar, ambalaj atıkları, madencilik
atıkları ve enerji faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar);
- Kimyasallar yönetimi;
- Yenilenebilir enerji kaynakları;
- Sürdürülebilir orman yönetimi;
- Arazi kullanım planlaması;
- Toprak erozyonuyla mücadele;
- Biyolojik çeşitliliğin korunması;
- İklim değişikliği;
- Tarafların ortak ilgi alanına girdiği addedilen diğer alanlar.
Madde 3
Taraflar işbu Anlaşma metninin 2. Maddesinde sıralanan alanlarda aşağıdaki şekillerde işbirliği
yapacaklardır:
- Ortak bilimsel-teknik araştırmalar/programlar;
- İşbirliği projelerinin ayrıntılı olarak hazırlanması;
- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile en iyi çevre yönetimi uygulamalarına ilişkin bilimselteknik bilgi ve belge değişimi;
- Mevzuat aktarımı ve AB Direktifi uygulamalarına ait deneyimlerin değişimi;
- Yetkililerin, uzmanların, araştırmacıların ve hükümet dışı kuruluş üyelerinin değişimi;
- Eğitim programları, toplantılar, konferanslar, sempozyumlar ve çalışma gezileri düzenlenmesi;
- Tarafların gerekli gördükleri diğer işbirliği yöntemleri.
Madde 4
Taraflar işbu Anlaşma çerçevesinde çevre koruma alanında çalışan Hükümet kuruluşları, özel
sektör, hükümet dışı kuruluşlar ve diğer paydaşlar arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.
Madde 5
İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben, Taraflar Anlaşma kapsamındaki işbirliği
faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olmak üzere Çevre, Doğa, Su ve Ormanlar için Türk – Hırvat
Ortak Komitesi (bundan sonra Komite olarak anılacaktır) oluşturacaklardır.
Komite, çalışmalarını Komitenin ilk toplantısında kabul edilecek olan usul kurallarına uygun
olarak yürütecektir.
Komite, iki Tarafın yetkili bakanlıkları ve kurumlarından en fazla yedi temsilciden oluşacaktır.
Tarafların her biri, işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden en geç bir ay sonra kendi Komite Eşbaşkanını atayacaklardır. Komitenin ilk toplantısı işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra altı
ay içinde yapılacaktır.
Komite, işbu anlaşmanın 2. maddesi altında öngörülen işbirliği faaliyetlerinin somut biçimde
olgunlaştırılmasını içeren iki yıllık Çalışma Programları hazırlayacaktır. İşbu iki yıllık Çalışma
Programları işbirliği faaliyetinin kapsamını, teslimatları ve teslimat tarihlerini (eğer varsa), çıktıları
ve sonuçları, her bir faaliyet için her bir Tarafın sağlayacağı finansman ve kaynaklar ile
faaliyetlerin koordinatörler tarafından uygun olduğu düşünülen herhangi bir yönünü
tanımlayacaktır.
Komite yılda en az bir kere dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti
topraklarında toplanacaktır. Komite, Taraflardan birinin isteği üzerine, başka bir karar alınmadıkça,
girişimci ülkede özel toplantılar düzenleyebilir.
Madde 6
Karşılıklı mutabakata varılarak, Taraflar ulusal mevzuatları ile uyumlu olarak işbirliği
sonuçlarını üçüncü Taraflarla paylaşabilirler.
Madde 7
İşbu Anlaşmanın yorumlanması ya da uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi
bir anlaşmazlık, Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülecektir.
Madde 8
İşbu Anlaşma, Tarafların bağlı oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve
yükümlülüklere halel getirecek şekilde yorumlanamaz.
Madde 9
İşbu Anlaşma, Tarafların birbirlerine Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ulusal yas al
gereklerin tamamlandığına dair yazılı bildirimin sonuncusunun diğer Tarafa ulaştığı
tarihte yürürlüğe girecektir.
İşbu Anlaşma beş yıl süreyle yürürlükte kalacak, bu sürenin sonunda, Taraflardan biri
diplomatik yollarla diğer Tarafa gönderilen yazılı bir nota ile mevcut sürenin
bitiminden altı (6) ay öncesine kadar Anlaşma’yı sona erdirmemiş ise, otomatik olarak
beşer (5) yıllık süreler ile uzayacaktır.
Anlaşma Tarafların karşılıklı mutabakatıyla değiştirilebilir. Bu değişiklikler, bu
maddenin 1. paragrafında belirtilen koşullara uygun olarak yürürlüğe girer.
İşbu Anlaşmanın sona ermesi, işbu Anlaşma gereğince mutabık kalınan ve sona erme
öncesinde başlatılan faaliyetlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
............. tarihinde ..........’da, ikişer nüsha olarak, Türkçe, Hırvatça ve İngilizce
dillerinde, tüm metinler eşit olarak geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Yorum
konusunda farklılık doğması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ADINA
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı
HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ADINA
Božo BİSKUPİC
Kültür Bakanı
Download