Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453–1600)

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
T
TEST
KAZ
AN
12-A
Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453–1600)
1. Safevi Devleti, Şiilik propagandası yolu ile Osmanlı
Devleti’nin topraklarını ele geçirmek istiyordu. Bu
amaçla 1511’de Tokat, Amasya ve Çorum civarında
Şah İsmail’in desteği ile Şahkulu İsyanı başlatıldı.İlk
başlarda etkili olan isyan bir süre sonra bastırıldı.
Buna göre:
I. Şah İsmail, Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir
tavır içindedir
II. Osmanlı toplumunda mezhep farklılıkları mevcuttur
III. Osmanlı Devleti Safevi Devleti’ne son vermiştir
4. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonucunda;
•Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçti.
•Müslümanlar için önemli olan kutsal emanetler
İstanbul’a getirildi.
•Doğu Akdeniz’den geçen Baharat Yolu Osmanlı denetimine girdi.
•Verimli Mısır toprakları Osmanlı Devleti’nin eline
geçti.
Buna göre;
I. İlk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim’dir.
II. Osmanlı Devleti önemli bir ticari kazanç elde etmiştir.
III. Mısır Seferi tarımsal üretim açısından önemlidir.
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
A) Şii tehlikesi tamamen ortadan kalkmıştır
B) Baharat Yolu Osmanlı denetimine alınmıştır
C) Halifelik Osmanlılara geçmiştir
D) Mısır, Suriye, Filistin ele geçirilmiştir
E) Memlûk tehlikesi ortadan kalkmıştır
3. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih’in ele geçiremediği
Rodos Adası’nı ve Belgrad’ı almış, 1526 yılında Mohaç
Zaferi ile bütün Macaristan’ı fethetmişti,
Buna göre:
I. Büyük bir kara kuvvetine sahip olduğuna
II. Güçlü bir deniz kuvvetine sahip olduğuna
III. Başka devletlerle ittifak yapıldığına
IV.Güçlü bir hazineye sahip olunduğuna
durumlarından hangileri doğrudur?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim’in
Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir?
19
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
5. Safevi Devleti, Şiilik propagandası yolu ile Osmanlı
Devleti’nin topraklarını ele geçirmek istiyordu. Bu
amaçla Şah Kulu İsyanı başlatıldı. Ancak Yavuz tahta
çıktığında bu tehlikeyi ortadan kaldırmak, İpek Yolu’nun
Van – Tebriz kolunu ele geçirmek ve Şah İsmail’in Orta
Asya’dan Osmanlı topraklarına gelen Türkleri engellemesini önlemek amacıyla Safevi Devleti üzerine sefer
yaptı.
Buna göre Yavuz Sultan Selim’in Safevi Devleti
üzerine yaptığı seferin sebebi, aşağıdakilerin hangisi ile ilgili değildir?
A) Dini
B) Hukuki
C) Ekonomik
D) Siyasi
E) Sosyal
6. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa ile iyi ilişkiler kurmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla 1535 yılında Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.
Buna göre:
I. Rönesans
II. Coğrafi keşifler
III. Avrupa Hristiyan birliğini bozma düşüncesi
Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilenlerden
hangilerine ulaşılabilir?
durumlarından hangileri Fransa’ya kapitülasyonların verilmesinin sebeplerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
E) I, II ve III
TEST
19
12-A
Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453–1600)
7. Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı yıllarda;
•Osmanlı Devleti ekonomik, siyasi, askeri ve idari bakımdan çok güçlü bir durumdaydı.
•Avrupalı Devletler reform hareketlerinin etkisiyle karışıklık içindeydi.
Bu durum dikkate alındığında;
I. Reformun etkisiyle Osmanlı tebaası olan Hristiyanların isyan etmesi.
II. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kolay ilerlemesi
III. Avrupalı Devletlerin birleşerek Osmanlı Devleti’ne
savaş açması
10. • II. Bayezit zamanında İnebahtı, Modon, Koron ve
Navarin’in alınması
•Yavuz döneminde Suriye ve Mısır limanlarının ele
geçirilmesi
•Kanuni devrinde Preveze Deniz Zaferi’nin kazanılması
Buna göre;
I. Denizlerdeki ilk başarı kazanılmıştır.
II. Osmanlı padişahları, Akdeniz egemenliğine önem
vermiştir.
III. Osmanlı Devleti, Akdeniz’de gücünü giderek artırmıştır.
IV. Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
durumlarından hangileri beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
Buna göre 1533 İstanbul Anlaşması’nın en önemli
sonucu nedir?
A) Avusturya’nın Macaristan’ın iç işlerine karışamayacak olması
B) Macar kralını Osmanlı Devleti’nin tayin etmesi
C) Macaristan üzerindeki Avusturya baskısının kalkması
D) Osmanlı Devleti’nin siyasi olarak üstünlüğünü
Avusturya’ya kabul ettirmesi
E) Avusturya ile uzun savaşlar sonrası barışın imzalanması
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8. Osmanlı Devleti’nin 1532-1533 Almanya seferinde
Avusturya kralı Ferdinand, Osmanlı ordusunun karşısına çıkamamış ve 1533 yılında iki devlet arasında
İstanbul Anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre
Ferdinand, Macaristan’ın işlerine karışmayacak,
Yanoş’un krallığını tanıyacak ve Avusturya kralı
Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, III ve IV.
E) I, II, III ve IV
11. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mora ve
Dalmaçya kıyıları Osmanlıların eline geçmiş,
Trablusgarp fethedilmiş, Cerbe Deniz Savaşı kazanılmış, Malta kuşatılmış ve Sakız Adası fethedilmişti.
Böylece Osmanlı Devleti Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirmiş ve denizlerde hiç olmadığı kadar güçlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
Kanuni döneminde denizlerde güçlenmesinin en
önemli nedenidir?
A) Akdeniz’in Osmanlı gemicileri tarafından iyi tanınması
B) Avrupalı Devletlerin denizlerde tecrübesiz olması
C) Deniz ticaretine önem vermeleri
D) Venediklilerin Doğu Akdeniz’deki üslerini Osmanlıya
kaptırması
E) Dönemin modern ve güçlü gemilerinin Osmanlılar
tarafından yapılması
9. Yavuz Sultan Selim, babasının padişahlığı döneminde
devletin iyiye gitmediğini düşünerek 1512 yılında, ordunun desteğini alıp babası II. Bayezid’i tahttan indirmiş
ve Osmanlı tahtına çıkmıştır
KAVRAM
IM
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
EST
AT
KAZAN
bu durumun ortaya çıkmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı birleşmeleri
B) Cem Sultan Olayı
C) II. Bayezidin Safevi tehlikesini önemsememesi
D) Memlûk Devleti’nin Osmanlı’yı tehdit etmesi
E) Dulkadiroğullarının Anadolu siyasi birliğini bozması
..............
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards