İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
Bölüm 1: GİRİŞ ............................................................................................................ 1
1. Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi......................................................................... 1
1.1. Ekonomin Konusu ............................................................................................................... 1
1.2. Ekonominin Kapsamı.......................................................................................................... 2
1.3. Ekonomi Biliminin Tarihçesi............................................................................................. 6
2. Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri ......................................................................... 7
3. Ekonomi Biliminin Amacı .......................................................................................................... 8
4. Ekonomi Biliminde Kanunlar ve Metotlar............................................................................ 8
5. Ekonomi Biliminin Sınıflandırılması .....................................................................................10
6. Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Sistemler...................................................................11
6.1. Ekonomik Doktrinler.........................................................................................................11
6.2. Ekonomik Sistemler ..........................................................................................................14
6.3. Ekonomik Politikalar .........................................................................................................15
6.4. Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı ......................................................................................16
Bölüm 2: EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI .......................................................19
1. İhtiyaç ............................................................................................................................................19
2. Mal ..................................................................................................................................................21
3. Hizmet ...........................................................................................................................................22
4. Fayda ve Değer...........................................................................................................................22
5. Servet.............................................................................................................................................25
6. Gelir ................................................................................................................................................25
7. Tüketim ve Tüketim Harcamaları..........................................................................................26
8. İşletme (Firma) ............................................................................................................................27
9. Üretim............................................................................................................................................29
10. Üretim Faktörleri......................................................................................................................30
10.1. Doğa (Tabiat) ....................................................................................................................30
10.2. Emek (İş gücü) ..................................................................................................................31
10.3. Sermaye (Kapital) ............................................................................................................31
10.4. Girişimci (Müteşebbis)...................................................................................................32
11. Piyasa (Pazar) ve Piyasada Fiyatların Oluşumu..............................................................32
Bölüm 3: TALEP, ARZ VE PİYASA DENGESİ.............................................................39
1. Talep...............................................................................................................................................39
1.1. Talebin Özellikleri ..............................................................................................................39
V
VI
Genel Ekonomi
1.2. Talebe Etki Eden Faktörler ..............................................................................................40
1.3. Talep Kanunu ......................................................................................................................41
1.4. Talep Fonksiyonu...............................................................................................................43
1.5. Talep Eğrisinin Hareketleri..............................................................................................47
2. Arz...................................................................................................................................................49
2.1. Arzın Özellikleri...................................................................................................................49
2.2. Arza Etki Eden Faktörler...................................................................................................49
2.3. Arz Kanunu ..........................................................................................................................50
2.4. Arz Fonksiyonu...................................................................................................................52
2.5. Arz Eğrisinin Hareketleri ..................................................................................................54
3. Piyasa Dengesi............................................................................................................................56
Bölüm 4: ELASTİKİYET..............................................................................................65
1. Elastikiyet (Esneklik) Kavramı.................................................................................................65
1.1 Talebin Fiyat Elastikiyeti ...................................................................................................66
1.2. Arz Elastikiyeti.....................................................................................................................74
2. Arz ve Taleple İlgili Bazı Analizler .........................................................................................77
2.1. Örümcek Ağı Kuramı ........................................................................................................77
2.2. Fiyatlara Müdahale............................................................................................................78
Bölüm 5: TÜKETİCİLERİN DAVRANIŞLARI VE SEÇİMLERİ .....................................87
1. Tüketici Kuramına Giriş ............................................................................................................87
1.1. Tüketici Dengesi.................................................................................................................87
Bölüm 6: FİRMALARIN DAVRANIŞLARI VE ÜRETİM SÜRECİ...............................101
1. Üretim Kuramına Giriş........................................................................................................... 101
2. Firmaların Kararları ................................................................................................................. 103
3. Üretim Süreci............................................................................................................................ 105
3.1. Üretim Fonksiyonu......................................................................................................... 105
3.2. Üretim Fonksiyonu ve Zaman .................................................................................... 111
3.3. Tek ve İki Değişkenli Üretim Fonksiyonları ............................................................ 112
Bölüm 7: REKABET PİYASASINDA FİRMA MALİYETLERİ FİRMA GELİRLERİ VE
DENGESİ ..................................................................................................115
1. Üretimin Ekonomik Boyutu ................................................................................................. 115
2. Kısa Dönem Firma Maliyetleri............................................................................................. 116
3. Firmaların Üretim Kararları .................................................................................................. 121
4. Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi............................................... 124
5. Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Maliyetleri ve Firma Dengesi ................ 128
Bölüm 8: EKSİK REKABET PİYASALARI .................................................................131
1. Eksik Rekabet Piyasalarının Genel Yapısı ........................................................................ 131
2. Eksik Rekabet Piyasalarına Örnekler................................................................................. 133
2.1. Monopol (Tekel).............................................................................................................. 133
İçindekiler
VII
2.2. Oligopol ve Duopol Piyasalar ..................................................................................... 143
2.3. Monopollü Rekabet ....................................................................................................... 144
Bölüm 9: BÖLÜŞÜM KURAMININ ANA HATLARI VE FAKTÖR PİYASASI............147
1. Gelir Bölüşümünün Genel Yapısı ....................................................................................... 147
1.1. Kişisel ve Fonksiyonel Bölüşüm ................................................................................. 147
1.2. Gelir Bölüşümünde Eşitsizlik....................................................................................... 148
2. Gelirin Fonksiyonel Dağlımı ve Faktör Piyasası............................................................. 151
Bölüm 10: MAKRO EKONOMİ KAVRAMI...............................................................155
1. Mikro Ekonomiden Makro Ekonomiye ............................................................................ 155
1.1. Mikro Ekonomi ve Makro Ekonomi Ayırımı............................................................ 155
1.2. Makro Ekonominin İlgilendiği Konular.................................................................... 156
2. Ekonomik Süreç....................................................................................................................... 157
Bölüm 11: MİLLÎ GELİR ...........................................................................................165
1. Millî Gelir Kavramı................................................................................................................... 165
1.1. Millî Gelirle İlgili Kavramlara Toplu Bakış ................................................................ 166
1.2. Nominal ve Reel Millî Gelir........................................................................................... 167
1.3. Millî Gelir Hesaplamaları............................................................................................... 168
1.4. Ekonomik Bir Gösterge Olarak Millî Gelirin Önemi.............................................. 176
2. Türkiye’de Millî Gelir Hesapları........................................................................................... 178
Bölüm 12: İSTİHDAM..............................................................................................183
1. İstihdam Kuramı ...................................................................................................................... 183
1.1. İstihdam Kavramı............................................................................................................ 183
1.2. Ekonomi Ne Kadar Üretir?............................................................................................ 186
2. İşsizlik.......................................................................................................................................... 189
2.1. İşsizlik Çeşitleri................................................................................................................. 189
2.2. İşsizlikle İlgili Diğer Kavramlar .................................................................................... 192
Bölüm 13: PARA VE BANKACILIK SİSTEMİ............................................................195
1. Para Kavramı............................................................................................................................. 195
1.1. Ekonomik Yaşam Üzerinde Paranın Etkisi .............................................................. 195
1.2. Değişim Devirleri ............................................................................................................ 196
1.3. Paranın Tarihçesi............................................................................................................. 197
1.4. Paranın Tanımı ve Fonksiyonları................................................................................ 200
1.5. Para Sistemleri ................................................................................................................. 201
1.5.1. Metal Para Sistemi.................................................................................................. 202
1.5.2. Temsili Para (Banknot) Sistemi........................................................................... 202
1.5.3. Karşılıksız Kâğıt Para Sistemi............................................................................... 202
2. Para Arzı ..................................................................................................................................... 206
3. Para Talebi................................................................................................................................. 208
Bölüm 14: PARA OLAYLARI ...................................................................................215
1. Enflasyon ................................................................................................................................... 215
VIII
Genel Ekonomi
1.1. Enflasyonun Nedenleri ................................................................................................. 216
1.2. Enflasyonun Sonuçları .................................................................................................. 218
1.3. Enflasyondan Korunmak İçin Gerekli Önlemler.................................................... 219
2. Enflasyon Konusunda Çeşitli Görüşler............................................................................. 220
2.1. Klasik Görüş ...................................................................................................................... 220
2.2. Keynesyen Görüş ............................................................................................................ 220
2.3. Parasal Görüş.................................................................................................................... 220
2.4. Yapısal Görüş.................................................................................................................... 221
3. Enflasyon Çeşitleri .................................................................................................................. 221
4. Devalüasyon............................................................................................................................. 228
4.1. Devalüasyonun Nedenleri ........................................................................................... 228
4.2. Devalüasyonun Etkileri ................................................................................................. 228
KAYNAKÇA..............................................................................................................231
Download