İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
Bölüm 1: GİRİŞ ............................................................................................................ 1
1. Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Tarihçesi......................................................................... 1
1.1. Ekonomin Konusu ............................................................................................................... 1
1.2. Ekonominin Kapsamı.......................................................................................................... 2
1.3. Ekonomi Biliminin Tarihçesi ............................................................................................. 6
2. Ekonominin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri ......................................................................... 7
3. Ekonomi Biliminin Amacı .......................................................................................................... 8
4. Ekonomi Biliminde Kanunlar ve Metotlar ............................................................................ 8
5. Ekonomi Biliminin Sınıflandırılması ..................................................................................... 10
6. Ekonomik Doktrinler ve Ekonomik Sistemler ................................................................... 11
6.1. Ekonomik Doktrinler......................................................................................................... 11
6.2. Ekonomik Sistemler .......................................................................................................... 14
6.3. Ekonomik Politikalar ......................................................................................................... 15
6.4. Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı ...................................................................................... 16
Bölüm 2: EKONOMİNİN TEMEL KAVRAMLARI ....................................................... 19
1. İhtiyaç ............................................................................................................................................ 19
2. Mal .................................................................................................................................................. 21
3. Hizmet ........................................................................................................................................... 22
4. Fayda ve Değer ........................................................................................................................... 22
5. Servet ............................................................................................................................................. 25
6. Gelir ................................................................................................................................................ 25
7. Tüketim ve Tüketim Harcamaları.......................................................................................... 26
8. İşletme (Firma) ............................................................................................................................ 27
9. Üretim ............................................................................................................................................ 29
10. Üretim Faktörleri...................................................................................................................... 30
10.1. Doğa (Tabiat) .................................................................................................................... 30
10.2. Emek (İş Gücü) .................................................................................................................. 31
10.3. Sermaye (Kapital) ............................................................................................................ 31
10.4. Girişimci (Müteşebbis) ................................................................................................... 32
11. Piyasa (Pazar) ve Piyasada Fiyatların Oluşumu .............................................................. 32
Bölüm 3: TALEP, ARZ VE PİYASA DENGESİ............................................................. 39
1. Talep............................................................................................................................................... 39
1.1. Talebin Özellikleri .............................................................................................................. 39
V
1.2. Talebe Etki Eden Faktörler .............................................................................................. 40
1.3. Talep Kanunu ...................................................................................................................... 41
1.4. Talep Fonksiyonu............................................................................................................... 43
1.5. Talep Eğrisinin Hareketleri.............................................................................................. 47
2. Arz ................................................................................................................................................... 49
2.1. Arzın Özellikleri................................................................................................................... 49
2.2. Arza Etki Eden Faktörler................................................................................................... 49
2.3. Arz Kanunu .......................................................................................................................... 50
2.4. Arz Fonksiyonu ................................................................................................................... 52
2.5. Arz Eğrisinin Hareketleri .................................................................................................. 54
3. Piyasa Dengesi ............................................................................................................................ 56
Bölüm 4: ELASTİKİYET.............................................................................................. 65
1. Elastikiyet (Esneklik) Kavramı ................................................................................................. 65
1.1. Talebin Fiyat Elastikiyeti .................................................................................................. 66
1.2. Arz Elastikiyeti ..................................................................................................................... 74
2. Arz ve Taleple İlgili Bazı Analizler ......................................................................................... 77
2.1. Örümcek Ağı Kuramı ........................................................................................................ 77
2.2. Fiyatlara Müdahale ............................................................................................................ 78
Bölüm 5: TÜKETİCİLERİN DAVRANIŞLARI VE SEÇİMLERİ ...................................... 87
1. Tüketici Kuramına Giriş ............................................................................................................ 87
1.1. Tüketici Dengesi................................................................................................................. 89
Bölüm 6: FİRMALARIN DAVRANIŞLARI VE ÜRETİM SÜRECİ................................ 101
1. Üretim Kuramına Giriş ........................................................................................................... 101
2. Firmaların Kararları ................................................................................................................. 103
3. Üretim Süreci ............................................................................................................................ 105
3.1. Üretim Fonksiyonu ......................................................................................................... 105
3.2. Üretim Fonksiyonu ve Zaman .................................................................................... 111
3.3. Tek ve İki Değişkenli Üretim Fonksiyonları ............................................................ 112
Bölüm 7: REKABET PİYASASINDA FİRMA MALİYETLERİ, FİRMA GELİRLERİ VE
DENGESİ .................................................................................................. 115
1. Üretimin Ekonomik Boyutu ................................................................................................. 115
2. Kısa Dönem Firma Maliyetleri ............................................................................................. 116
3. Firmaların Üretim Kararları .................................................................................................. 121
4. Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Dengesi............................................... 124
5. Tam Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Maliyetleri ve Firma Dengesi ................ 128
Bölüm 8: EKSİK REKABET PİYASALARI ................................................................. 131
1. Eksik Rekabet Piyasalarının Genel Yapısı ........................................................................ 131
2. Eksik Rekabet Piyasalarına Örnekler ................................................................................. 133
2.1. Monopol (Tekel) .............................................................................................................. 133
2.1.1. Monopol Gücünün Kaynağı ............................................................................ 133
VI
2.1.2. Monopolcü En Yüksek Kârı Nasıl Sağlar?..................................................... 138
2.1.3. Monopolde Fiyat Farklılaştırılması ................................................................ 142
2.2. Oligopol ve Duopol Piyasalar ..................................................................................... 143
2.3. Monopollü Rekabet ....................................................................................................... 144
Bölüm 9: BÖLÜŞÜM KURAMININ ANA HATLARI VE FAKTÖR PİYASASI............. 147
1. Gelir Bölüşümünün Genel Yapısı ....................................................................................... 147
1.1. Kişisel ve Fonksiyonel Bölüşüm ................................................................................. 147
1.2. Gelir Bölüşümünde Eşitsizlik ....................................................................................... 148
2. Gelirin Fonksiyonel Dağlımı ve Faktör Piyasası............................................................. 151
Bölüm 10: MAKROEKONOMİ KAVRAMI ................................................................ 155
1. Mikroekonomiden Makroekonomiye .............................................................................. 155
1.1. Mikroekonomi ve Makroekonomi Ayrımı ............................................................... 155
1.2. Makroekonominin İlgilendiği Konular..................................................................... 156
2. Ekonomik Süreç ....................................................................................................................... 157
Bölüm 11: MİLLÎ GELİR ........................................................................................... 165
1. Millî Gelir Kavramı ................................................................................................................... 165
1.1. Millî Gelirle İlgili Kavramlara Toplu Bakış ................................................................ 166
1.2. Nominal ve Reel Millî Gelir ........................................................................................... 167
1.3. Millî Gelir Hesaplamaları............................................................................................... 168
1.4. Ekonomik Bir Gösterge Olarak Millî Gelirin Önemi.............................................. 176
2. Türkiye’de Millî Gelir Hesapları ........................................................................................... 178
Bölüm 12: İSTİHDAM .............................................................................................. 183
1. İstihdam Kuramı ...................................................................................................................... 183
1.1. İstihdam Kavramı ............................................................................................................ 183
1.2. Ekonomi Ne Kadar Üretir? ............................................................................................ 186
2. İşsizlik .......................................................................................................................................... 189
2.1. İşsizlik Çeşitleri ................................................................................................................. 189
2.2. İşsizlikle İlgili Diğer Kavramlar .................................................................................... 192
Bölüm 13: PARA VE BANKACILIK SİSTEMİ............................................................ 195
1. Para Kavramı ............................................................................................................................. 195
1.1. Ekonomik Yaşam Üzerinde Paranın Etkisi .............................................................. 195
1.2. Değişim Devirleri ............................................................................................................ 196
1.3. Paranın Tarihçesi ............................................................................................................. 197
1.4. Paranın Tanımı ve Fonksiyonları ................................................................................ 200
1.5. Para Sistemleri ................................................................................................................. 201
1.5.1. Metal Para Sistemi .................................................................................................. 202
1.5.2. Temsilî Para (Banknot) Sistemi ........................................................................... 202
1.5.3. Karşılıksız Kâğıt Para Sistemi ............................................................................... 202
2. Para Arzı ..................................................................................................................................... 206
3. Para Talebi ................................................................................................................................. 209
VII
Bölüm 14: PARA OLAYLARI ................................................................................... 215
1. Enflasyon ................................................................................................................................... 215
1.1. Enflasyonun Nedenleri ................................................................................................. 216
1.2. Enflasyonun Sonuçları .................................................................................................. 218
1.3. Enflasyondan Korunmak İçin Gerekli Önlemler.................................................... 219
2. Enflasyon Konusunda Çeşitli Görüşler ............................................................................. 220
2.1. Klasik Görüş ...................................................................................................................... 220
2.2. Keynesyen Görüş ............................................................................................................ 220
2.3. Parasal Görüş.................................................................................................................... 220
2.4. Yapısal Görüş.................................................................................................................... 221
3. Enflasyon Çeşitleri .................................................................................................................. 221
4. Devalüasyon ............................................................................................................................. 228
4.1. Devalüasyonun Nedenleri ........................................................................................... 228
4.2. Devalüasyonun Etkileri ................................................................................................. 228
KAYNAKÇA .............................................................................................................. 231
VIII
Download