içindekiler ücret adaletinin iş davranışları üzerindeki etkileri

advertisement
İÇİNDEKİLER
ÜCRET ADALETİNİN İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ
İÇİNDEKİLER
v n
KISALTMALAR
x m
ŞEKİLLER LİSTESİ
x v
T A B L O L A R LİSTESİ
x v
GİRİŞ
X V
"
BİRİNCİ BÖLÜM
K A V R A M S A L VE KURAMSAL ÇERÇEVE
1.1. ÜCRET KAVRAMI, YAPISI VE ÜCRET SİSTEMLERİ
1
1.1.1. Ücret Kavramı
1
1.1.2. Geçimlik Ücret, Yaşayan Ücret ve Sosyal Ücret Kavramları
2
1.1.3. Ücretin Önemi
3
1.1.3.1. Çalışanlar Açısından
3
1.1.3.2. İşverenler Açısından
5
1.1.3.3. Sendikalar Açısından
6
1.1.3.4. Toplum Açısından
7
1.1.4. Ücret Yönetimi
7
1.1.4.1. Ücretin Yapısı
7
1.1.4.1.1. İş Gerekleri
8
1.1.4.1.2. İşkolu ve Faaliyet Alanı
10
l. 1.4.1.3. Eğitim Düzeyi, Deneyim ve Kıdem
10
1.1.4.1.4. Verim ve Performans
11
VII
1.1.4.2. Ücret Sistemleri
11
1.1.4.2.1. Zamana Dayalı Ücret Sistemleri
12
1.1.4.2.2. Özendirici Ücret Sistemleri
13
1.1.4.2.3. Götürü Ücret Sistemi
14
1.1.4.2.4. Kar Paylaşanı
15
1.1.4.2.5. Yeni Ücret Sistemleri
15
1.2. ADALET KAVRAMI VE KURAMLARI
1.2.1. Adalet Kavramı
17
17
1.2.1.1. Tanım
17
1.2.1.2. Unsurları
18
1.2.1.2.1. Eşitlik
18
1.2.1.2.2. Karşılıklılık
19
1.2.1.2.3. Rasyonellik
20
1.2.2. Adalet Kuramları
20
1.2.2 1. Takas Kuramı
20
1.2.2.2. Denklik Kuramı
23
1.2.2.3. Beklenti-Değer Kuramı
29
1.2.3. Örgütsel Adalet
32
1.2.3.1. Dağıtıcı Adalet
32
1.2.3.2. Süreçsel Adalet
33
1.2.3.3. Etkileşimsel Adalet
35
1.2.4. Sosyal Adalet
35
1.3. İş Tutum Ve Davranışları
38
VIII
1.3.1. İş Tutum ve Davranışlarında Algılamanın Önemi
38
1.3.2. İş Tutumları
40
1.3.3. İş Davranışları
42
İKİNCİ BÖLÜM
ADİL ÜCRET VE ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYA
YÖNELİK U Y G U L A M A L A R
2.1. ADİL ÜCRET
47
2.1.1. Tanım
47
2.1.2 Unsurlar
48
2.1.2.1. Bireysel Eşitlik
48
2.1.2.1.1. Beşeri Sermaye
49
2.1.2.1.2. İşin Değeri
50
2.1.2.1.3. Performans
51
2.1.2.2. Yaşam Düzeyi
51
2.1.2.3. İçsel Eşitlik
52
2.1.2.4. Dışsal Eşitlik
53
2.1.3. Adil Ücreti Belirlemede Ücret Sistemlerinin Rolü
2.2. ÜCRET ADALETİNİN ÖNÜNDEKİ E N G E L L E R
2.2.1. İşgücü Piyasasının Özellikleri
54
55
55
2.2.2. Personel Statü Farklılıkları
57
2.2.3. Sendikaların Etkileri
59
2.2.4. Ayrımcılık
62
2.2.5. İşsizlik
64
2.3. ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YASAL
DÜZENLEMELER
66
2.3.1. Anayasa
2.3.2. İş Yasası
66
6
6
IX
2.3.3. Asgari Ücret
6
2.3.4. Uluslararası Sözleşmeler
70
2.4. ÜCRET ADALETİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK
UYGULAMALAR
7
73
2.4.1. İş Değerleme
73
2.4.2. Performans Değerleme
75
2.4.3. Verimlilik Ölçütü
80
2.4.4. Toplu Sözleşmeler
81
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRET ADALETİ VE İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ
3.1. ÜCRET ADALETİ ALGISI
3.1.1. Beklenti Geliştirme
85
3.1.2. Karşılaştırma Ölçütlerinin Seçimi
88
3.1.3. Karşılaştırma
88
3.1.4. Ücret Adaleti Unsurlarının Göreceli Önemi
90
3.2. ÜCRET ADALETİ ALGILAMALARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
3.2.1. Bireysel Faktörler
93
93
3.2.1.1. Adalet Hassasiyeti
93
3.2.1.2. Adil Dünya İnancı
97
3.2.1.3. Öz-Saygı
98
3.2.1.4. Demografik Özellikler
3.2.2. Örgütsel Faktörler
X
85
100
104
3.2.2A. Ücret Yönetimi ve Ücret Düzeyi
104
3.2.2.2. Örgütün Büyüklüğü ve Ödeme Gücü
105
3.2.2.3. Kişilerarası İlişkiler
106
3.2.2.4. İşin Niteliği
107
3.2.2.5. Örgütsel Adalet
108
3.2.3. Toplumsal Faktörler
3.3. İŞ DAVRANIŞLARI VE ÜCRET ADALETİ İLİŞKİSİ
110
111
3.3.1. Ücret Doyumu
112
3.3.2. İş Doyumu
120
3.3.3. İşe ve Örgüte Bağlılık
123
3.3.4. Performans
125
3.3.5. Ekstra Rol Davranışı
126
3.3.6. İşten Ayrılma
127
3.3.7. Devamsızlık
131
3.3.8. Sağlık Belirtileri ve Yaşam Doyumu
132
SONUÇ
137
KAYNAKLAR
141
XI
Download