12A Felsefe Grubu Felsefe 13.indd

advertisement
FELSEFE GRUBU
IM
KAVRAMA
ST
TE
FELSEFE
TEST
KAZ
AN
12-A
13
Ünite 4 : Ahlak Felsefesi
1. İnsan yaşamı boyunca iradesini kullanarak seçimler
yapar ve yaptığı her seçim kendisiyle birlikte çevresinide etkiler. Dolayısıyla yaptığı her seçimin sonuçlarını
üstlenmek durumundadır.
4. Sartre’a göre; insan için varoluş özden önce gelir. O,
özünü kendi tercihleriyle ve eylemleriyle gerçekleştirecek, yani varoluşunu şekillendirerek özünü ortaya koyacaktır. Kahraman ya da korkak olmak, insanın kendi
yaptıklarıyla ilgili bir sonuçtur.
Bu parça aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle
ilgilidir?
Bu parçada ileri sürülen görüşler aşağıdaki akımlardan hangisine aittir?
A) İyi-kötü
B) Güzel-çirkin
C) Ödev-erdem
D) Özgürlük-ahlaki sorumluluk
E) Ahlaki karar-mutluluk
A) Nihilizm
B) Utilitarizm
C) Egzistansiyalizm
D) Ödev ahlakı
E) Hedonizm
Ömer Hayyam’ın özgürlükle ilgili yazdığı bu dörtlük
aşağıdaki akımlardan hangisinin görüşleriyle ilişkilendirilebilir?
A) Determinizm B) İndeterminizm
C) Otodetermizm
D) Fatalizm
E) Liberteryanizm
3. Spinoza’ya göre, eğer aşağı doğru akan bir su düşünebilen bir varlık olsaydı, kendi özgür istenci ve iradesiyle
neden aşağı doğru aktığını düşünebilirdi. İnsan da kararlarında ve eylemlerinde hep bir zorunluluğun etkisi
altında kalmıştır.
Bu görüş aşağıdaki düşüncelerden hangisiyle çelişir?
A) İnsan, diğer varlıklardan farklı olarak tüm etkilerden
bağımsız hareket eder.
B) Her varlık gibi insan da nedenselliğe tabidir.
C) İnsan, davranışlarının nedenlerinin farkında değilse
kendini özgür zanneder.
D) Doğada gerçekleşen olaylar yine doğal olan faktörler tarafından belirlenmiştir.
E) Psiko-sosyal ve biyolojik etmenler davranışları etkileyebilir.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Olanların olacağı belliydi çoktan,
İyiyi kötüyü yazmış kaderi yazan,
Ta baştan gereği düşünülmüş her şeyin,
Neden boşuna uğraşır, dertlenir insan?
5. Hobbes’a göre her insan doğal olarak kendisi için iyi
olana yönelir. İki insanın iyisi çakışırsa bu durumda,
bu iki insan arasında çatışma kaçınılmaz olur. Herkes
kendi çıkarına yöneldiğinden, koşulsuz olarak bir başkasının iyiliğini düşünmek ahlaki bir ilke olarak ortaya
çıkamaz.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Evrensel bir ahlak yasasının mümkün olamayacağına
B) İyi ideasına uygun olan davranışın erdemli davranış
olduğuna
C) Bir eylemi iyi kılanın o eylemin temelinde yatan genel ilke olduğuna
D) Erdem bilgiye dayandığından bilgili insanın kötülük
yapamayacağına
E) Evrensel ahlak yasasının temel ilkesinin bencillik
olduğuna
6. I. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
II. Benden sonrası tufan.
III. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.
Numaralandırılmış ifadelerden hangisi egoizmin
ahlak görüşünü yansıtır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II ve III
TEST
13
FELSEFE GRUBU
12-A
FELSEFE
Ünite 4 : Ahlak Felsefesi
7. “İnsanlığı, kendinde ve başkalarında, bir araç olarak
değil de, her zaman bir amaç olarak görecek şekilde
davran!”
9. Aristoteles’e göre her eylem bir iyiye yönelir. Fakat
insanların farklı farklı iyi anlayışları vardır. Kimi zengin
olmak, kimi şan şeref elde etmek, kimisi ise haz peşinden koşmak ister. Fakat tüm bunlar kendi başlarına
istenen ya da değerli olan şeyler değildir. Kendi başına
istenen ve başka her şeyin kendisi için istendiği tek şey
ise mutluluktur. Dolayısıyla insansal eylemin ulaşmak
istediği en yüksek iyi mutluluktur.
Kant’ın ileri sürdüğü bu ahlaki ilkeden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) İnsanın tüm eylemlerinde özgür olduğu
B) İnsanın kendinde bir değere sahip olduğu
C) Her insanın farklı iyi anlayışlarıyla hareket ettiği
D) Evrensel bir ahlak yasasının mümkün olmadığı
E) Eylemin değerini eylemin sonucunun belirlediği
Bu parça, ahlak felsefesinin temel sorularından
hangisine bir cevap içermektedir?
8. Beri gel, daha beri, daha beri.
Bu yol vuruculuk nereye dek böyle?
Bu hır gür, bu savaş nereye dek?
Sen bensin işte, ben senim işte.
Mevlana bu dörtlükte ahlak görüşünün temeline
aşağıdakilerden hangisini yerleştirmektedir?
KAVRAM
IM
Adı
A
T
TES
KAZAN
A) İnsanın değerinin evrenselliği
B) İnsanın özgürlüğünü
C) İyinin göreceliğini
D) Tanrının varlığı
E) Bencilliği
:.............................................
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) İyi, güzel ve hoş arasında bir ilişki var mıdır?
B) Evrensel bir ahlak yasası mümkün müdür?
C) Değerler zaman içerisinde değişir mi?
D) İnsan eylemlerinde özgür müdür?
E) Ahlaki eylemin amacı nedir?
10. İnsan mutlu olmak için yaşar. İnsanı mutlu eden şey
insana fayda sağlayan eylemlerdir. İnsana yararı olmayan şeyin iyi olduğu söylemek mümkün değildir.
Bu paragraf aşağıdaki felsefi düşüncelerden öncelikle hangisine aittir?
A) Hedonizm
B) Pragmatizm
C) Determinizm
D) Anarşizm
E) Egoizm
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download