felsefe grubu - Ölçme Değerlendirme

advertisement
IM
KAVRAMA
ST
TE
FELSEFE
TEST
KAZ
AN
12-A
FELSEFE GRUBU
6
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
1. Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan
bir üründür. “Bilen” nesneye yönelen, onu anlama ve
açıklama çabası içine giren öznedir. “Bilinen” yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.
4. Sokratesçi bilgi edinme yöntemine diyalog ya da karşılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve
mayotik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci
evre olan ironi de gerçek bilgiye giden yolu sanılara
saplanarak kapatan insanın, zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokrates’e göre ancak
hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır?
A) Bilginin sadece özne temelinde gerçekleşmesine
B) Bilen öznenin bilgi edinme sürecinde aktif olmasına
C) Bilginin elde edilmesinde nesnenin özneye yönelmesine
D) Bilginin elde edilmesinde belirleyici olanın nesne
olmasına
E) Bilen ve bilinenin bilgi edinme sürecinde birbirinden
bağımsız olmasına
A) Özne B) Algı aktı
C) Bilgi
D) Anlama aktı
E) Nesne
3. Leyleklerin göç etmeye başlamasıyla sonbaharın geldiği bilgisi gündelik bir bilgidir. Gündelik bilgi neden-sonuç ilişkisini bilimsel olarak açıklamayan kişinin öznel
algı ve yargılarına dayanır.
Bu durumda gündelik bilgi için aşağıdakilerden
hangisi söylenirse doğru olmaz?
A) Deneme yanılma sonucu ortaya çıkmıştır.
B) Akıl ve deney temelli açıklamalar yapar.
C) Nedensellik ilişkisi tecrübeyle kurulur.
D) İnsan hayatını kolaylaştırır.
E) Genel geçer değildir.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Nietzsche’ye göre “bilmek” kendimizle bir şey arasında bağ kurmaktır. Kendimizle aramızda bağ kurduğumuz “bir şey” bilgi kuramında aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır?
A) Doğuştan getirilen bilgilerin farkedilmesini
B) Bilgilerin doğruluğuna inanılmasının
C) Bilgi edinmek için eleştirel olmak gerektiğinin
D) Bazı şeylerin bilinemeyeceğinin bilinmesinin
E) İnsan aklının sınırlı olduğunu kabul etmesi gerektiğinin
5. Felsefe ile bilimin konuları aynı olabilirken bilgiyi elde
etme biçimleri birbirinden farklı olduğu için ortaya çıkan
bilgilerde çeşitlenmektedir.
Buna göre felsefe ile bilimin ortaya koyduğu bilgilerin farklı olmasının temel sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sorularının farklı olması
B) Konularının farklı olması
C) Yöntemlerinin farklı olması
D) Sonuçlarının farklı olması
E) Üretilen bilginin farklı olması
6. İnsan doğanın sahnesine çıktığı dönemde yaşamı da
zorluklarla doludur. Yaşamını devam ettirebilmek için
doğayla girdiği mücadelede elinde bir taş parçası vardır. Ancak yüzyıllar ilerledikçe, deneyim birikir, insan da
yetkinleşir. Delmek, kesmek, öldürülen hayvanın derisini soymak için çeşitli biçimler verir taşa. Kısaca artık
alet yapmaktadır insan.
Bu durum, aşağıdaki bilgi türlerinden hangisinin
ortaya çıkmasına yol açmıştır?
A) Dini bilgi
B) Sanat bilgisi
C) Bilimsel bilgi
D)Teknik bilgi
E) Felsefi bilgi
TEST
6
12-A
FELSEFE
Ünite 2: Bilgi Felsefesi
7. Dini bilgi, belli bir inanç temeli üzerinden evreni, insanı
ve toplumu açıklayan, kesin ve değişmez bilgidir. Tanrı
tarafından bildirilmiş olan bu bilgilerin doğruluğundan
şüphe edilemez. Oysa felsefe, kuşkuyla ve eleştiriyle
beslenir.
9. Gerçeklik, düşünceden bağımsız olarak var olan bir
durum, olgu veya nesnedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliğinin olduğu söylenemez?
A) Ağrı Dağı
B) Ayasofya Camii
C) Güneş sistemi
D) Mona Lisa tablosu
E) Anka kuşu
Bu parçada dini bilginin felsefi bilgiden hangi yönüyle
ayrıldığı vurgulanmaktadır?
8. Teknik, doğada olmayan fakat insanın kendi aklı sayesinde doğadan aldığı malzemeyi kendi hayatını kolaylaştıracak alete çevirmesidir.
Buna göre, teknik bilgide özne ile nesne arasındaki
ilişkiyi sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
10. Her çağdaki sanatsal yaratımın özellikleri ve anlamı
her zaman kendi ifadesi olduğu toplum tasarısıyla nedensel bir bağlantı içindedir.
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Sanat, üretildiği toplumdan etkilenir.
B) Sanat evrensel ürünler ortaya koyar.
C) Sanatçı toplumdan bağımsızdır.
D) Toplumun sanat üzerinde bir etkisi yoktur.
E) Toplumun sanata etkisi sanatçıyı kısıtlar.
1
KAVRAM
IM
A
T
TES
KAZAN
A) İnanç
B) Fayda
C) Hayal gücü
D) Sezgi
E) Deneyim
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Dogmatik olması
B) Eleştirel olması
C) Mantıksal açıklamalar yapması
D) Metafizik konuları sorgulaması
E) Evreni, insanı, toplumu anlama ve açıklama çabası
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download