sağlık hızmetlerı genel müdürlüğü

advertisement
- SAĞLIK HIZMETLERI
T.C. SAĞLIK B~11Ğ1
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KAN HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
25.12.2013 12:02 - 2013.5363.42803 210
şa§1101”rrıd.
Uwa Alopıw.tra
T.0
SAĞLIK BAKANLIĞI
k
Sağlı Hizmetleri Genel Müdürlü ğü
fl IIIIII11111111 1111111111 Il 1111 111
: 74831629/210/2013.5363.42803
Say ı
Konu : Kritik Kan Stok Seviyesinin
Korunmas ı
GENELGE
2013/g
Hastane transfüzyon merkezlerinde düzenli olarak bulundurulan kan ve kan bile şeni
stoklarının kritik seviyelerinin korunmas ı başta gebelik ve riskli do ğumlar olmak üzere acil
kan ve kan bile ş enine ihtiyaç duyulan vakalarda, hayat kurtar ıcı bir destek sağlamaktad ır.
S ınırlı bir kaynak olan kan ve kan bile şenlerine, ihtiyaç halinde h ızlı bir şekilde ulaşabilmek
amacıyla stoklar ı n kritik seviyelerinin belirlenmesi ve korunmas ı bölgesel kan bankac ılığı
sistemimiz aç ısı ndan büyük önem arz etmektedir.
Sistemimizde, kan ve kan bile şenlerinin toplanmas ı, test edilmesi, haz ırlanmas ı,
depolanmas ı ve dağıtımı konuları nda görev Bölge Kan Merkezlerine verilmi ş fakat kan ve
kan bileş eni ihtiyaçlar ını n öncelikle hastane transfüzyon merkezi stoklar ından karşılanması
öngörülmüştür. Kan ve kan bile şenlerine ihtiyaç duyuldu ğu anda ve h ızlı bir şekilde
ulaş abilmek transfüzyon merkezlerinde ba şarılı bir stok sisteminin kurulmas ı ve bulundurulan
stokları n kritik seviyelerinin takibi ile mümkün olacakt ır.
Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeli ğinin 9. Maddesi, 2. F ıkrası (f) bendi "Sorumluluk
alanı içindeki transfüzyon merkezlerinin ihtiyaç duydu ğu kan ve kan bileşenlerini sağlamak,
protokolde belirtilen kritik stok seviyesini takip etmek, stoklanan kan miktar ını kritik stok
seviyesi altına düş ürmemek için TM'nin talebini kar şı lamakla yükümlüdür." hükmü gere ğince
transfüzyon merkezlerinin kritik stok seviyesinin tespiti ve korunmas ı konusunda, bölge kan
merkezlerine sorumluluk yüklemi ş ve bu sorumluluğun transfüzyon merkezinin talebi
doğrultusunda gerçekle şeceğini hüküm altına almıştır.
Transfılzyon merkezlerinin, kan ve kan bile şenlerine ihtiyaç halinde h ızlı bir şekilde
ulaşabilmesi için kan ve kan bile şeni stoklarını bağlı bulundukları bölge kan merkezi ile
koordineli bir şekilde belirlemesi ve stoklar ın kritik seviyenin alt ına düşürülmemesi yönünde
hastane yönetimleri tarafı ndan her türlü önlemin al ınması hususunda;
Bilgilerinizi ve gere ğ ini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
DAĞITIM:
Gereği:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna
81 İl Valiliğine
Bilgi:
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlü ğüne
Mithatpaş a Caddesi No :3 B Blok Kat 2 No:13 S ıhhiye - ANKARA
^—ıntılı bilgi için: E-Posta: [email protected] Tel: 0 (312) 585 14 87
elge 5070 sayıl ı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanm ıstır.
Evrakın elektronik imzal ı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden a8d4a0df-8608-467c-9aa6-784c749dbd3f kodu ile eri şebilirsiniz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards