Osmanlı Devleti 1774 Kaynarca Antlaşması`yla

advertisement
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ OSMANLI TARİHİ
DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI
1-Ümit Burnu Yolu’nun bulunmasının Osmanlı Devleti’ne ne gibi etkileri olmuştur? Buna karşı Osmanlı
Devleti’nin tavrı ne olmuştur?Açıklayınız.
2-Osmanlı Devleti Zitvatorok Antlaşması ile Avusturya’ya karşı üstünlüğünü kaybetmiştir. Bunu nereden
anlıyoruz.
3-İstanbul fethinin Coğrafi Keşiflere etkisini açıklayınız.
4-Kanuni Sultan Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak hangi politikaları izlemiştir.
5-Karesioğulları,Candaroğulları,Çaldıran,Kayı,Kınık,Mercidabık,Mohaç,Yıldırım Bayezit,Cem Sultan,
II.Kosova,Suriye
Fatih’in 1460 yılında ele geçirdiği Karadeniz kıyısında ele geçirdiği beyliktir..................
Osmanlı Devleti’nin bağlı olduğu boydur......................
Macar krallığının Osmanlılara bağlandığı savaştır.............................................
1516 yılında Mercidabık savaşıyla ................,Filistin ve Lübnan bölgesi Osmanlıların eline geçti.
Bu savaşla Safevi tehlikesi önlenmiştir.........................
Uygun olan kelimeleri karşılarına yazınız.
6- Osmanlı Devleti, Avrupa’ya yapacağı seferler için bir üs elde ettiği gibi,Macaristan yolu da
açıldı........................
............................ Şövalyelerinin elinde bulunan Rodos adası kuşatıldıysa da alınamadı
Bu yenilgiden sonra .....................................yıkılma sürecine girmişlerdir.Doğu Anadolu Osmanlı egemenliği
altına girmiş,Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması açısından önemli bir adım atılmıştır.
İran seferinden dönerken Dulkadiroğullarınn üzerine yürünmüş ve yapılan .......................... savaşı’yla bu
beyliğe son verilmiştir. Böylece Maraş ve çevresi Osmanlı topraklarına katılmış,bu durum ...............................
Osmanlının arasının açılmasına yol açmıştır.
Yukarıdaki boşlukları doldurun.
7- Yavuz .......................... İnebahtı
Padişahlarla olayları eşleştiriniz.
III.Mehmet.................. Ridaniye
Fatih ............................ Otlukbeli
II.Selim........................ Preveze
Kanuni ........................ Haçova
8- Don-Volga, Grejuva,Mustafa Çelebi,Cem Sultan,Timur kelimelerini kullanarak bir cümle kurunuz.
9-,Cem Sultan,Çaldıran, Kırım’ın fethi,Sinop’un fethi,Mercidabık, Mohaç, İnebahtı,Kıbrıs’ın
fethi,Preveze,Zigetvar,Kutsal Emanetler, Malta,Amasya,Portekiz, Bağdat,Şam, Rodos’un fethi,Arnavutluk’ın
fethi,Otlukbeli,Ridaniye.
Yukarıdaki kelimelerden 10 tanesini seçerek hangi padişahlar döneminde gerçekleştiğini eşleştiriniz.
S-10-1512-1520,1520-1566,1451-1481,1566-1574,1595-1603
Kanuni......................,Yavuz,....................III.Mehmet.......................II.Selim..................II.Mehmet.. .......................
Tarihlerle padişahları eşleştiriniz.
YEDEK SORULAR
1-Rönesans’ın İtalya’da başlamasının sebepleri nelerdir?
2-Reformdan Osmanlı ülkesindeki Hıristiyanların etkilenmemesinin sebepleri nelerdir?Açıklayınız.
3-Belgrad’ın fethinin Osmanlı Devleti açısından önemini yazınız.
4- Özellikle feodalitenin yıkılmasında etkili olmuştur.Ordularda daha güçlü hale gelmişlerdir.............................
Yeni ticaret yolları bulundu.Akdeniz limanları önemini kaybederken ...............okyanusundaki limanlar canlandı.
1555 ....................antlaşmasıyla yeni ortaya çıkan Protestanlık Almanya’da serbest bırakıldı.
Kelime anlamı ..................................demek olan Rönesans İtalya’da başlamıştır.
Coğrafi Keşifler sonucunda ticaretle uğraşan ......................sınıfı güçlendi.
Boşlukları doldurunuz.
S-5-Grejuva,Kutsal Emanetler,Kayı,Voyvoda,İskan kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
Not Değeri:Her soru 10 puandır.
Yapamadığınız soruları yedeklerden yapabilirsiniz.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal
edilecektir.
2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YILMAZ KAYALAR ANADOLU LİSESİ TARİH 2 DERSİ
I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI
1-Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne ne gibi etkileri olmuştur?Açıklayınız.
2-Zitvatorok Antlaşması’nın Osmanlı açısından önemi nedir?
3-İstanbul fethinin Rönesans’a etkisi nasıl olmuştur?Açıklayınız.
4-İran seferinin siyasi sonuçlarını yazınız.
5-Cem Sultan, Yıldırım Bayezit, Niğbolu,Candaroğulları I.Kosova, Kıbrıs’ın fethi,Preveze,Kaptan-ı
Derya, Sırp Sındığı,Akdeniz,Hint
Sinop ele geçirilerek bu beyliğe son verilmiştir...................
Yeni ticaret yolları bulundu........................ limanları önemini kaybederken Atlas okyanusundaki limanlar
canlandı.
Haçlı donanması büyük bir bozguna uğratıldı. Akdeniz hakimiyeti Osmanlıların eline geçti.................................
İnebahtı Deniz savaşına ortam hazırladı.............................
Bu olay sebebi ile II.Bayezit İspanya’da katliamlara uğrayan Müslümanlara yardım yapamadı...............................
Uygun olan kelimeleri karşılarına yazınız.
6- Coğrafi Keşifler sonucunda ticaretle uğraşan ......................sınıfı güçlendi.
1454’ten 1459’a kadar devam eden seferler sonucunda Belgrad hariç Sırbistan fethedildi ve merkeze bağlı
...................................... sancağı oluşturuldu.
1517 yılındaki Ridaniye savaşıyla Mısır ele geçirilerek.................................. son verildi.
Malatya ve Elbistan’ı ele geçirdi. Bu durum ..............................arasının açılmasına yol açtı.
Osmanlı Devleti 1774 Kaynarca Antlaşması’yla .......................................koruyuculuğunu Rusya’ya kaptırmıştır.
Yukarıdaki boşlukları doldurun.
7-Yavuz
II.Mehmet
III.Mehmet
I.Süleyman
II.Bayezit
Mercidabık
Mohaç
Otlukbeli
Haçova
Sapienza
Padişahlarla olayları eşleştiriniz.
8-Kayı,Fetret,Güzelcehisar, Kazıklı Voyvoda,Rönesans kelimelerini hatırlatacak bir cümle kurunuz.
S-9-Cem Sultan,Çaldıran,Mercidabık,Mohaç, İnebahtı,Kıbrıs’ın fethi,Preveze,Kaptan-ı Derya,Zigetvar,Kutsal
Emanetler,Lehistan, Malta,Amasya,Portekiz, İngiltere, Sivas,Bağdat,Şam,Rodos,Arnavutluk.
Yukarıdaki kelimelerden 10 tanesini seçerek hangi padişahlar döneminde gerçekleştiğini eşleştiriniz.
S-10-1566-1574,1574-1595,1512-1520,1520-1566,1451-1481
Kanuni......................,Yavuz,....................II.Selim.......................II.Mehmet.................. III.Murat.. .........................
tarihlerle padişahları eşleştiriniz.
YEDEK SORULAR
1- Osmanlı Devleti, 1533 İstanbul Antlaşması ile Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir?Bunu nereden
anlıyoruz.Açıklayınız.
2-Cem Sultan’ın Avrupalıların elinde olmasının Osmanlı Devleti’ne ne gibi etkileri olmuştur?
3-Coğrafi Keşiflerin burjuvaziler ve soylular üzerinde ne gibi etkileri olmuştur?
4-1519-1522 yılları arasında ..................... yanında Del Kano ile dünyayı dolaşmıştır.
.................................Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Ortaçağ’ın skolastik
düşüncesine karşı Avrupa’da doğup gelişen felsefe,bilim ve sanat görüşü,insanlık sevgisini en yüce amaç ve
olgunluk sayan bir doktrindir.
Rönesans’ın sebepleri arasında İstanbul’un fethinden sonra Bizans’ta bulunan bazı bilginlerin İtalya’ya göç ederek,eski
....................öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları vardır.
1598’de ilan edilen ................ile de Fransa’da Kalvenizm serbest bırakıldı.
Ticaretle uğraşan burjuvazi sınıfı,.....................topraklarını alarak büyük güç kazandılar.
Boşlukları doldurunuz.
S-5-Kutsal Emanetler,Ortodoks ,Katolik,Voyvoda,İskan kelimelerini birer cümle ile açıklayınız.
Not Değeri:Her soru 10 puandır.
Yapamadığınız soruları yedeklerden yapabilirsiniz.Cevaplarınız 10’ dan fazla olursa ilk yedekten itibaren iptal
edilecektir.
Download