ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015

advertisement
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015
5.SINIF FEN SORULARI
1.
3.
A
B
T1
sıvı
Madde
T2
T
K
L
M
Isıca yalıtılmış şekilde kapta T sıcaklığında sıvı
vardır? Sıcaklığı T1 olan A cismi sıvıya
bırakıldığında sıcaklığının arttığı görülüyor. Isı
dengesi sağlandıktan sonra sıcaklığı T2 olan B
cismi sıvıya bırakılıyor. B cisminin sıcaklığı
değişmediğine göre T, T1 ve T2 arasında nasıl
bir ilişki vardır? (Hal değişim olmuyor)
2.
Erime
Sıcaklığı(C0)
-20
0
-50
A) T>T2>T1
B) T=T2=T1
C) T>T1=T2
D) T1=T2>T
Kaynama
Sıcaklığı(C0)
+40
+30
+30
Aynı ortamda bulunan K, L, M maddelerinin
erime ve kaynama sıcaklıkları tablodaki
gibidir?
Buna göre;
I. -100C’de her üçü de sıvı haldedir.
II. 500C’de her üçü de gaz haldedir.
III.00C’de M maddesi sıvı haldedir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız III
D) I, II ve III
4.
Isı alma  Genleşme
Sıcaklık ( 0C )
T3
Q1
Isı alma  Yoğunlaşma
Q2
Q3
Q4 Isı(kalori)
T2
Hareket enerjisi artışı  Büzülme
T1
Sıcaklık artışı  Donma
Yukarıdaki grafikte maddenin sıcaklık-ısı
grafiği verilmiştir.
Isı verme  Erime
Bu cismin erime ısısını bulabilmek için;
Yukarıda ısı ve sıcaklık değişimlerinin neden
olduğu sonuçlarla eşleştirilmesi verilmiştir.
Buna göre, bu eşleştirmelerden kaç tanesi
yanlıştır?
A) 1
B) 3
C) 4
I.Cismin Kütlesini
II.Q2 ısı değerini
III.Q1 ısı değerini
gibi özelliklerden hangilerinin bilinmesi
yeterlidir.
D) 5
A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz
1
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 5.SINIF FEN SORULARI
5.
7.
I.
N
S
N
S
N
X
Y
K
S
Z
L M
d
T
2d
II.
N
S
S
N
N
S
S
S
N
Sürtünmesiz yatay düzlemde X ve Z
mıknatısları sabit tutulurken, Y mıknatısı
şekildeki konumda serbest bırakılıyor. Y
mıknatısı ok yönünde harekete başladığına
göre, özdeş X, Y, Z mıknatıslarının kutupları
ile ilgili;
III.
N
S
N
Sürtünmesiz yatay bir düzlemde I, II ve III
mıknatıslarından hangileri serbest
bırakıldığında dengede kalabilir? (Mıknatıslar
özdeştir)
I. K ve T kutupları aynıdır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
C) I ve II
D) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
II. K ve L kutupları aynıdır.
III. M ve L kutupları aynıdır.
6.
Besinlerin su ve enzimlerle parçalanması
kimyasal sindirimdir.
D
1.Çıkış
K
L
M
s
2s
3s
h
Y
Karbonhidratların
sindirimi ince
bağırsakta başlar
D
8.
Y
2.Çıkış
Taban alanları şekilde verilen kaplarda aynı
yükseklikte aynı cins sıvılar bulunmaktadır.
Sıvıların ısıları eşit miktarda artırılınca sıvı
seviyeleri hK, hL, hM oluyor.
Su ve vitaminler
sindirilmeden
kana geçer
D
4.Çıkış
Y
Buna; göre hK, hL, hM arasındaki ilişki nedir?
5.Çıkış
A) hK>hL> hM
B) hK= hL=hM
C) hM>hL> hK
D) hM> hK>hL
Önermeler takip edildiğinde doğru çıkış
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış
2
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 5.SINIF FEN SORULARI
9.
Üstü açık olan bir kapta ısıtılmaya başlanan
sıvının kaynamaya başlamasına kadar geçen
zaman;
11. Mantarlar ve bitkiler alemindeki canlı türleri
için;
I.Hücre duvarı bulundurma
I. Deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesinden
yüksekliği
II.Hücrelerinde ribozom organeline sahip
olma
II. Sıvının saflık derecesi
III.Ürettikleri besinleri hücrede depolama
III. Sıvının kütlesi
Özelliklerinden hangileri ortaktır?
Özelliklerinden hangisine bağlıdır?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
12.
10.
Kan 1.
Kurt
Ot
Tarla Faresi
Kan 2.
Yukarıda verilen canlıların ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
3.İdrar
A) Otçul beslenmeleri
Yukarıda insan böbreği şematize edilmiştir.
B) Solunum yapmaları
Buna göre;
I.Atık madde oranı en fazla 3 nolu
bölümdedir.
C) İkincil tüketici olmaları
D) Güneş ışığı kullanarak besin sentezleme
II.Atık madde en az 2 nolu bölümdedir.
III. 3 nolu yapı üretra’dır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve III
C) I ve II
D) I, II ve III
3
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 5.SINIF FEN SORULARI
15. Bir bitkinin çiçeklerindeki taç yaprakların
oluşmaması durumunda aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşme oranı azdır?
13.
Karaciğer
Aşağıdakilerden hangisini
gerçekleştirebilmem
sindirim olayına yardımcı bir
organ olduğumu gösterir?
A) Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirmek
A) Fotosentez
B) Solunum
C) Büyüme
D) Tozlaşma
B) Glikojen depolama
C) Bazı vitaminleri depolama
D) Safra salgısı üretmek
16.
14. Mikroskobik canlılarla ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hayvanlar
Yumurtayla Çoğalanlar
A) Çok soğuk buzullar ve çok sıcak kaplıcalar
ortamında yaşayabilirler.
Kuluçkaya yatanlar
B) Hava ve su damlacıklarıyla çok uzun
mesafelere taşınabilirler.
Başkalaşım geçirenler
I.
C) Mikroskobik canlılar bulundukları
ortamlarda kamçı denilen yapılarla hareket
ederler.
II.
Şemadaki sınıflandırma ile ilgili I ve II no'lu
kutulara yerleştirilebilen hayvan grupları,
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
D) Sütten yoğurt oluşumunu sağlayan
bakteriler faydalı mikroskobik canlılardır.
I
4
II
A) Balıklar
Kurbağalar
B) Memeliler
Sürüngenler
C) Kuşlar
Kurbağalar
D) Sürüngenler
Kurbağalar
Diğer sayfaya geçiniz
ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 5.SINIF FEN SORULARI
17.
Maddeler
Su
Şeker
Üre
Tuz
İdrar
+
+
+
Kan
+
+
+
+
19. Akşam yemeğinde et yiyen Tunç’un aldığı
besin sindirimini gösteren grafik
aşağıdakilerden hangisidir?
Ter
+
+
+
A)
B)
Miktar
Miktar
Kıvanç öğretmen, sağlıklı bir insanın idrar, kan
ve terindeki bazı maddeleri tahtaya yazmıştır.
Sınıftaki üç öğrencinin yorumları aşağıda
verilmiştir.
Ağız Mide İnce
bağırsak
Akif : Şeker sağlıklı bir insanın böbreklerinde
tamamen geri emilir.
C)
Miktar
Ağız Mide İnce
bağırsak
D)
Miktar
Ömer: su çok fazla tükettiğinde böbreklerden
tamamen geri emilmez, idrara katılır.
Mustafa: Ter ile sadece fazla su ve tuz atılır.
Bu öğrenci yorumlarından hangileri doğru
değildir?
A) Yalnız Ömer
B) Yalnız Mustafa
C) Akif ve Ömer
D) Akif ve Mustafa
Ağız Mide İnce
bağırsak
20. Kuş yumurtalarındaki besinin, daha fazla
olmasının sağladığı özellikle ilgili olarak,
aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi
yapılabilir?
18.
Nilüfer
Berrak
Besin maddelerinin kan
dolaşımına katılabilecek hale
gelmesi
A) Çok sayıda üreme hücresi üretilmesini
sağlar.
Sindirimi tamamlanan
besinlerin kan dolaşımına
katılması
B) Yumurtanın döllenme şansının artmasını
sağlar.
Sindirim sistemiyle ilgili öğrenciler aşağıdaki
kavramların hangilerini açıklamıştır?
Nilüfer
C) Yavrunun yumurta içinde gelişmesini
tamamlamasını sağlar.
Berrak
A) Mekanik sindirim
Emilim
B) Geviş getirme
Çürükçül beslenme
C) Kimyasal sindirim
Emilim
D) Emilim
Kimyasal sindirim
Ağız Mide İnce
bağırsak
D) Canlının yumurtada başkalaşım
geçirmesini sağlar.
5
Diğer sayfaya geçiniz
Download