kamu personel seçme sınavı din hizmetleri alan bilgisi testi ön lisans

advertisement
T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ
ÖN LİSANS
4 ARALIK 2016
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
2016-KPSS-DHBT-1
DHBT-1
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının DHBT-1 için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
3.
2.
4.
1
Diğer sayfaya geçiniz.
2016-KPSS-DHBT-1
8.
5.
9.
6.
Kur’an-ı Kerim’de oğluna yönelik olarak;
“Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik ve kötülük) bir hardal
tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya
göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de
Allah onu senin karşına getirir. …Küçümseyerek
insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek
yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran
kimseleri asla sevmez.” (31:16-18) şeklinde öğütlerine
yer verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Yakub
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Adem
D) Hz. Lokman
10.
E) Hz. Nuh
11.
DOĞRU CEVAP: D
7.
2
Diğer sayfaya geçiniz.
2016-KPSS-DHBT-1
15.
12.
16. Hz. Muhammed bir hadisinde, ahirette kahraman
desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak
edenlerin, âlim desinler diye ilim öğrenen ve
öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an
okuyanların yüzüstü cehenneme atılacaklarını
bildirmiştir.
Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdaki davranışlardan
hangisini kınamaktadır?
13.
A) İrtidat
B) İnkâr
D) İfsat
C) Riya
E) Şirk
DOĞRU CEVAP: C
17.
14.
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2016-KPSS-DHBT-1
18.
20.
19.
4
DHBT-1 TESTİ BİTTİ.
DHBT-2 TESTİNE GEÇİNİZ.
2016-KPSS-DHBT-2
DHBT-Ön Lisans
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının DHBT-2 için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4.
1.
2.
5.
3.
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2016-KPSS-DHBT-2
6.
8.
9.
7.
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2016-KPSS-DHBT-2
13.
10.
11.
14. Bazı ayetlerde insanın ilahi emirleri yerine getirme
gücüne sahip kılındığına ve bunu gerçekleştirmek için
gücünü sarfetmesi gerektiğine değinilmiş, bazılarında
ise onun her işi yapma, özellikle de beşeri sınırları aşan
fiilleri icra etme gücünün bulunmadığına işaret edilmiştir.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine
dikkat çekilmiştir?
A) İstitaat
B) Temyiz
D) İstidlal
C) Tevfik
E) Tasdik
DOĞRU CEVAP: A
12.
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2016-KPSS-DHBT-2
15.
17.
18.
16.
19.
8
Diğer sayfaya geçiniz.
2016-KPSS-DHBT-2
20. İslam’da, insandaki korku duyma ve ümit besleme
hâlinin dengede tutulmasına önem verilmiştir. Bu
nedenle bir din görevlisi cemaate hitap ederken,
cemaati ne sadece dinin iyi, doğru, güzel ve faziletli
kabul ettiği şeylere özendirip teşvik etmeli, ne de dinin
kötü, yanlış ve günah olarak nitelendirdiği söz ve
davranışlardan sakındırmakla yetinmelidir. Aksine ikisi
arasında bir denge gözetmelidir.
Parçada anlatılan bu durum, İslam geleneğinde
aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ifade
edilmiştir?
A) Terğib - Terhib
B) İrşad - Nasihat
C) Tezkire - Mev’iza
D) İnzar - Tebliğ
E) Burhan - İrfan
DOĞRU CEVAP: A
9
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
OSYM001
Download