Türkiyenin En Geniş İçerikli Açıköğretim Soru

advertisement
1.
Aşağıdakilerden hangisi, "özelolarak bakım
ve gözetim gereksinimi duyan bir kesim"
olarak
nitelenerek
sosyal
politikaların
çerçevesi içinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
6.
A)
B)
C)
D)
E)
olan
Yaşlılar
Topraksız
Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun
uygun insan onuruna yaraşır,
adil bir yaşam düzeyi sağlamayı hedefleyen
devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
olanaklarına
işçiler
Ticari sermayesi sınırlı esnaflar
Donanım ve pazar bulma sorunu
sanatkarlar
Hukuk devleti
Adil devlet
Liberal devlet
Modern devlet
Sosyal devlet
köylüler
2. Sanayi Devrimi
7.
i!.!s.. olarak hangi sektörde
Çalışma
yaşamını
başlamıştır?
buyurucu hukuk
A)
B)
C)
D)
E)
verilir?
ilişkilerinin
3.
Hizmet
Dokuma
Madencilik
A)
B)
C)
D)
E)
Tarım
Turizm
18. yy'ın ortalarına kadar olan dönemde aynı
meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirlerine
yakın
bir ortamda toplanarak kurdukları
düzene ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdakilerden
D)
ayıran
ad
Osmanlı imparatorluğu döneminde özellikle
vakıflar,
yoksul kesimler için önemli bir
ilkeleri, hukuk
temel
özellik
hangisidir?
9.
Bağlayıcı olması
Uyulmaması
durumunda
yaptırımın öngörülmesi
Geniş bir toplum kesimince
maddi
bir
A)
B)
C)
D)
E)
benimsenmiş
Uygulanabilmeleri yönünde bir zorunluluk
Monarşi
Tarımsal
Sendikal
hareket
uluslararası
düzeyde
örgütlenmeye, ilk hangi yıl ve hangi ülkede
başlamıştır?
işlerlik kazanabilmiş olması
hangisinin,
Sanayi
Devrimi'nin tarihsel köklerini oluşturduğu
söylenemez?
1881 yılında isviçre'de
1864 yılında ingiltere'de
1838 yılında Fransa'da
1838 yılında Rusya'da
1818 yılında Almanya'da
10. Atipik istihdam
özellikle hangi
biçimleri
kesimde
1970'li
yıllarda
yaygı nlaşmaya
başlamıştır?
yönetimlerinin çoğalması
faaliyetlerde teknik bilgi birikimi ve
A)
B)
C)
D)
E)
deneyimi kazanılması
C) Denizcilikte ilerlemeler
D) Ticaretin gelişmesi
E) Para ve piyasa ekonomisine geçilmesi
A
ne
A) Kefaret
B) Yardım
C) Bağış
D) Avarız
E) Zaviye
Aşağıdakilerden
A)
B)
bireyselleştirilmesine
Bireysel çalışma
Tipik çalışma
Esnek çalışma
Sosyal çalışma
Mesleki çalışma
hangi
olmaması
5.
yerleşik
boşluğu doldurmuştur?
olması
E)
düzenleyen
normlarının yumuşatılarak iş
politikaların dayandığı
kurallarından
A)
B)
C)
8.
Sendikal düzen
Endüstriyel düzen
Korporasyon
Mesleki düzen
Sosyal düzen
4. Sosyal
A
SOSYAL POLiTiKA
2011 BS 1302-A
Hizmet sektöründe
Madencilik sektöründe
inşaat sektöründe
Gemi inşa sektöründe
Kamu kesiminde
9
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2011 BS 1302-A
11. Örgütlü işçi, işveren ve devlet arasındaki
i lişki ler aşağıdaki disipli nleri n hangisi ni n
özel konusunu oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)
16. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Sözleşme
ve Tavsiye nitelliğindeki kararları örgütün
hangi organı tarafından kabul edilir?
Çalışma
A)
B)
C)
D)
E)
ekonomisi
insan kaynakları yönetimi
Çalışma sosyolcjisi
Endüstri ilişkileri
Çalışma hukuku
Uluslararası Çalışma
Bürosu
Yönetim Kurulu
Uluslararası Çalışma Konferansı
Sosyal
Araştırmalar
Uluslararası
Enstitüsü
Meslek ve Teknik
Eğitim
Merkezi
12. Uluslararası Çalışma Örgütü hangi belge ile
kurulmuştur?
17. işsizlik sigortaları işsizliği ne tür bir risk
olarak kabul eder?
A) Philadelphia Bildirgesi
B) Roma Andıaşması
C) Versay Barış Andıaşması
D) Avrupa Sosyal Şartı
E) Birleşmiş Milletler Şartı
13.
A)
B)
c)
D)
E)
hangisi,
bir
işveren
toplu pazarlık süreci başlamadan
önce belirlediği ve kabul edebileceği 2!!..yüksek
ücret miktarını ifadeeder?
Fiziksel
Sosyo-ekonomik
Mesleki
Ekonomik
Sosyal
Aşağıdakilerden
sendikasının
A)
B)
C)
D)
E)
18.
A)
B)
C)
D)
E)
işveren sendikası durak noktası
Uyuşmazlık sınırı
işçi sendikası durak noktası
Pazarlık alanı
işçi sendikası direnç noktası
14. Uluslararası
Çalışma
organı aşağıdakilerden
Örgütü'nün
hangisidir?
A) Avrupa Konferansı
B) Yönetim Kurulu
C) Sosyal Konsey
D) Uluslararası Çalışma
E) Uluslararası Konsey
yürütme
19.
izin hangi nitelikte bir
haktır?
Yaşam hakkı
Ekonomik bir hak
Devredilebilir bir hak
Tüzel kişiliğe bağlı bir hak
Şahsa bağlı bir hak
Haftalık
iş
süresi ni n,
günlerine eşit olarak
kavramla ifade edi lir?
haftanın
dağıtılması
çalışılan
hangi
A) Atipik çalışma
B) Esnek iş süreleri
C) Düzensiz çalışma
D) iş sürelerinde yeknesaklık
E) Derecelendirilmiş iş süreleri
Konferansı
zorla çalıştırılamaz. Angarya
ve
"Dinlenmek,
çalışanların
hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile
ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla
düzenlenir." hükümleri Türkiye'de yürürlükte
olan
hangi
hukuki
düzenlernede
yer
15. "Hiç
Yıllık
kimse
yasaktır."
20. I.Dünya
sosyal
E)
A
Medeni Kanun
Borçlar Kanunu
iş Kanunu
Toplu iş Sözleşmesi,
Kanunu
TC Anayasası
A)
B)
C)
Grev
ve
kadar sakatlara yönelik
öncelikli hedefi ne
politikaların
olmuştur?
almaktadır?
A)
B)
C)
D)
Savaşına
D)
Lokavt
Tıbbi
rehabilitasyon
Özel ve temel eğitim hizmetleri sunma
istihdam edilebilmelerine yönelik hukuki
düzenlemelere işlerlik kazandırma
iş ilişkileri ile iş yaşamında korunmalarına
yönelik
hukuki
düzenlemelere
işlerlik
kazandırma
E)
Mesleki rehabilitasyon
10
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2011 BS 1302-A
21. Aşağıdakilerden
hangisi
Dilaver
Paşa
Nizamnamesi'nde yer alan hükümlerden biri
26. Sosyal
yaşından
24
küçüklerin maden
C)
D)
E)
A)
B)
Çalışma
saatlerinin günde 10 saat olarak
belirlenmesi
Maden
işletmelerinde
çalışan
işçilere
yatacak yer sağlanması
işten çıkarılacaklara ihbar önelleri verilmesi
iş kazası ve hastalıklarına karşı bazı
önlemler alınması
C)
D)
E)
27.
A)
B)
C)
D)
E)
Birleşmiş
A)
B)
C)
D)
E)
imzalanmıştır?
1960
1971
1976
1979
1982
28. En
ücret uygulamalarının hiçbir ayrım
gözetilmeksizin, tüm bağımlı statüler altında
çalışanları kapsama özelliği hangi ilke ile ifade
edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Genellik
Çokluk
Yaygınlık
s!.
ilk çevre
çalıştırılma
yaşının
altında
çocuk
halinde sorumluluk öncelikle ve
kimeaittir?
Aileye
Mülki amire
Devlete
ilgili Bakanlığa
işverene
29. Çocuk Hakları Sözleşmesi,
hangi yıl kabul edilmiştir?
Genişlik
Eşit işlem
Bazı
Milletlerin düzenlediği
nerede yapılmıştır?
çalıştırılması
23. Asgari
24.
nüfus
Stockholm
Nairobi
Rio
Londra
Lahey
doğrudan
A)
B)
C)
D)
E)
görüşe
50
55
60
65
70
konferansı
22. Türkiye'de toplumsal anlaşmanın ilk örneği ne
zaman
kaynakları
ocaklarında
çalıştırılmaması
B)
uluslararası
büyük ölçüde benimsenen
göre, kaç yaşın üstündekiler yaşlı
olarak nitelendirilebilir?
değildir?
A)
politikaların
tarafından
bankaların
müfettişlik
A)
B)
C)
D)
E)
sınavlarında,
başarılı
olsalar bile, bu işte bazen geceleri
çalışıldığını ya da sık ve uzun seyahatlerin
yapıldığını ileri sürerek, kadın adayları işe
almamaları nasıl bir ayrımcılıktır?
BM
tarafından
2004
1999
1989
1945
1932
30. Aşağıdakilerden hangisi ek ücret kapsamında
A)
B)
C)
D)
E)
25.
Örtülü ayrımcılık
Genel ayrımcılık
kalan ödemeler i çi nde ~ almaz?
Açık ayrımcılık
A) Ölüm yardımı
B) Çıplak ücret
C) Evlenmeyardımı
D) Doğum yardımı
E) Yakacak yardımı
Olumlu ayrımcılık
Olumsuz ayrımcılık
Zararın
bilimselolarak
saptanmasında
çekilen
durumlarda,
çevrenin
korunmasına yönelik önlem ve kuralların
gecikmeksizin
yürürlüğe
konulmasını
öngören
çevre
politikası
ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
güçlük
A)
B)
C)
D)
E)
A
Bütünleştirme
ilkesi
işbirliği ilkesi
Kirletenin kusursuz
Kirleten öder ilkesi
Sakınma ilkesi
sorumluluğu
ilkesi
11
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
Download