10. Ege ve Yunan Uygarlığı

advertisement
10. Ege ve Yunan Uygarlığı
Ege ve Yunan uygarlığı, Ege Denizi’ndeki adalar, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı ve Güney-Batı
Anadolu’da yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır.
10. Ege ve Yunan Uygarlığı
MÖ 2000’den itibaren Eski Yunan’da ve Ege’de “polis” adı verilen şehir devletleri (Atina, Sparta, Korint, Larissa,
Megara gibi) ortaya çıkmıştır. Şehir devletlerinin merkezinde tapınak bulunurdu. Herhangi bir tehlikeye karşı
şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Bu şehirlerde yaşayanlar, tarıma elverişli toprakların azlığı, nüfus artışı, ticaret
vb. nedenlerle Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır.
Bu uygarlık Mısır, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarıyla etkileşimde bulunmuştur. Ayrıca Yunan uygarlığı,
Büyük İskender’in fetihleri sonucu Asya kültürleriyle kaynaşarak Helenistik kültürü meydana getirmiştir. Yunan
uygarlığı, daha sonraki dönemde ortaya çıkan Roma uygarlığının da temelini oluşturmuştur.
Ege ve Yunan uygarlığı, Girit, Miken ve Yunan olmak üzere üç dönemde ele alınmaktadır.
10. Ege ve Yunan Uygarlığı
Girit-Miken-Eski Yunan
10. Ege ve Yunan Uygarlığı
Çok tanrılı bir dine inanan Eski Yunanlılarda tanrılar, insan şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür.
Bu düşünce onları, tanrıların heykellerini yapmaya yöneltmiştir. Böylelikle Eski Yunanlılarda heykel sanatı
Şehir
devletlerinin
hüküm
sürdüğü
Yunanistan
dagösterilebilir.
halk; siyasi haklara sahip olan
ve mimari
gelişmiştir.
Eski Yunan
mimarisine
Knossos
Sarayı örnek
Tanrılarının
yardımını
öfkesinden toprağa
kurtulmak
için hiçbir
Olimposhakkı
Dağı’nda
spor, şiir
ve müzik
yurttaşlar,
siyasi
haklarısağlamak
olmayanveyurttaşlar,
bağlı
olmayan
köylüler
ve
yarışmaları
düzenlemişlerdir.Bu
yarışmalar
olimpiyat
oyunlarının
temelini oluşturmuştur.
köleler olmak
üzere sınıflara
ayrılmıştı.
Sınıflar
arası mücadeleden
dolayı sosyal yaşama
Yunan uygarlığı tarih, tıp, aritmetik, geometri, astronomi ve felsefe alanlarında da öne çıkmıştır. Yunan
yönelik birtakım hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
Dragon, Klistenes ve Solon sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak için kanunlar yapmıştır.
felsefesinin ilk temsilcileri Sokrates (Sokrat), Platon (Eflatun) ve Aristoteles (Aristo)’dur. Eski Yunanlılar MÖ
VII. yüzyıl başlarına doğru Fenike alfabesini alarak geliştirmişlerdir.
10. Ege ve Yunan Uygarlığı
d. İskender İmparatorluğu
Makedonya
KralıPerslerde
II. Philip (Filip),
şehir devletlerini
birleştirerek
Helenbir
birliğini
kurmuştur.sistemi
Büyük
İskender,
ülkeyi
olduğuYunan
gibi satraplıklara
bölmüştür.
Merkezî
vergi toplama
İskender, babası II. Philip’in öldürülmesinin ardından Helen birliğinin başına geçmiştir. Çıkan ayaklanmaları bastıran
oluşturmuştur.
İskender, bütün Yunan şehir devletlerini Makedonya Devleti’ne bağlamıştır. Ülkede istikrarı sağlayan İskender, MÖ
İskender’in kurduğu İskenderiye gibi şehirler, zamanla birer kültür ve ticaret merkezi hâline
334’te Makedonyalı ve Yunanlılardan oluşan 35 bin kişilik ordusuyla Asya Seferi’ne çıkmıştır.
gelmiştir. Bergamalılar parşömen kağıdını icat ederek bir çok eserin günümüze ulaşmasını sağlamıştır.
İskender 33 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Onun ölümünden sonra ülke İskender’in generalleri arasında
İskender’in Asya’ya yönelik faaliyetleri, batı ve doğu kültürlerinin karışmasıyla yepyeni bir kültürün
paylaşılmıştır. İmparatorluk toprakları üzerinde üç krallık kurulmuştur. Bunlar; Mısır da kurulan Ptolomeler,
ortaya
çıkmasını
sağladı.veBu
yeni kültüre
Helenistik
kültür,
kültürün ise
ortaya
çıktığı (MÖ 330 - MÖ
Makedonya
da Antigonitler
Anadolu
dan Hindistan
a kadar
uzananbu
topraklarda
Selevkoslardır.
30) döneme Helenistik Dönem denilmiştir.
Ege ve Yunan Uygarlığında Dragon, Klistenes ve Solon’un yaptığı kanunlar
aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A)Kralların yetkilerini artırmak
B)Orduyu güçlendirmek
C)Ticareti canlandırmak
D)Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmak
E)Dini serbestlik sağlamak
I. Şehir devletleri halinde yönetilmeleri
II. Halkın sınıflara ayrılmış olması
III. Kolonicilik yapmaları
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Ege ve Yunan uygarlığında siyasi birliğin
sağlanmasını engellemiştir?
A)
Yalnız I
D)I ve II
B)Yalnız II
E)II ve III
C)Yalnız III
Aşağıdaki bölgelerden hangisi Ege ve Yunan uygarlığı içerisinde yer almaz.
A)Makedonya
B)Kıbrıs
C)Trakya
D)Yunanistan
E)Batı ve Güneybatı Anadolu
Aşağıdakilerden hangisi Ege ve Yunan uygarlığı içerisinde yer almaz.
A)Girit
B)Miken (Aka)
C)Frigyalılar
D)İskender İmparatorluğu
E)Eski Yunan
11. Roma Uygarlığı
Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da Etrüskler tarafın­dan kurulmuştur. İtalya Yarımadası
ve Akdeniz çevresinde kurulan büyük bir uygarlığa adını veren Roma şehri, MÖ 753 yılında
Romulus tarafından kurulmuştur.
Roma siyasi tarihi sırayla krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerine ayrılır.
Başlangıçtan MÖ 510 yılına kadar Roma, krallık ile yönetilmiştir. Krallık döneminde, kral
ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, “kuria” adı verilen halk meclisi tarafından
seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur.
11. Roma Uygarlığı
Roma toplumu
patriciler,
plepler ve kölelerplepler
olmak üzere
üç sınıfa ayrılmıştır.
Sınıfsal ayrım yüzünden
kötü
Patriciler
zamanla
zenginleşirken
ve köylüler
yoksullaşmışlardır.
Bu nedenle
şartlarda yaşayan köleler, zaman zaman yönetime karşı ayaklanmışlardır.
pleplerle patriciler arasında uzun süren çatışmalar ortaya çıkmıştır. Bu çatışmaların
sonucunda plepler ile patriciler arasındaki sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmak için “On
Sınıf adı
Statüsü
Iki Levha Kanunları” adıyla bilinen hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
Hakları
Mülkiyet, devlet memuru ve asker olabilme hakkına
On İki Levha Kanunları ile Pleplere de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır. Buna
PATRİCİLER
Romalı soylular
sahiptirler
benzer düzenlemelerle Roma hukuku birçok devlete örnek olmuştur.
Siyasi hakları yoktur.Hayvancılık, tarım, ticaret gibi
PLEPLER
Roma’ya sonradan gelip yerleşenler
işlerle uğraşmışlardır.
Hiçbir hakları yoktur. Patricilerin evlerinde hizmetçilik,
KÖLELER
Roma’nın
getirilenler
işgali
altındaki
ülkelerden
tarlalarda işçilik gibi işler yapmışlardır.
11. Roma Uygarlığı
Julius Caesar, MÖ 101 yılında Roma’da soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Yirmi yaşlarındayken siyasi nedenlerle
MÖ 510 yılında krallık yönetimine son verilerek Cumhuriyet Dönemine geçilmiştir. Cumhuriyet
Roma’danRoma’da
kaçmak zorunda
kaldı.sınıfsal
Daha sonra
Roma’ya dönendıştan
Caesar kırk bir yaşına geldiğinde, Roma’nın seçkin kişilerinden biri
çıkan
çatışmalara
olmuştu.
Dönemin
ünlü generalleri
anlaşarak
kendisini
(devletmemur
başkanı) seçtirtti.
Galya (Fransa)
valiliğini de üzerine
aldı.
döneminde
devlet
Konsülile adı
verilen
ikikonsül
yüksek
tarafından
yönetilmiştir.
Konsüller
gelen saldırılar da eklenince bu durumdan
Caesar’ın amacı, Galya’da kendine bağlı bir ordu kurmak ve Roma’nın üzerine yürüyerek diktatör olmaktı.
birbirlerine ve senato adı verilen meclise karşı sorumluydular. Konsüllerin başlıca görevleri, orduya
yararlanan
komutan
ve konsüller
yönetimi
ele bu hareketi kısa süre içinde bütün Roma Imparatorluğu na
MÖ 50’debazı
Caesar
ordusuyla, Roma
üzerine yürüyüşe
geçti. Caesar’ın
komuta
etmek, gerektiğinde senatoyu toplantıya çağırmak, vergi sistemini düzenlemek ve vergilerin
yayılarak, bir iç savaş hâline geldi. Savaşı kazanan Caesar, Roma’ya hâkim oldu. Caesar, kendisini senatoya önce bir, sonra on yıllığına ve
geçirmek istemişlerdir. Bunlardan bir tanesi de
aradan
çok geçmeden
de, ömür boyunca
diktatör seçtirtti.
Soylular Caesar’ı
öldürmek
için gizli bir örgüt
kurdular. genişlemesinde
Bu örgüte, Casear’ın
toplanmasını
sağlamaktır.
Cumhuriyet
Döneminde
Roma
genişlemiştir.
Sınırların
Julius
Caesar (Sezar)’dır. Julius Caesar ile Roma’da
evlatlığı bazı kaynaklara göre de öz oğlu Brütüs de girmişti. Caesar, senatoda, suikastçılar tarafından öldürüldü. Suikastçılar Caesar’ın
düzenli Roma ordusunun etkisi büyüktür. Roma ordusu yaya ve atlı askerlerden oluşmuştur. Ordunun
ölümünden
halkınDönemi
sevinç duyacağını
sandılar. Fakat Roma halkı bu durum karşısında umulanın aksine ayaklandı. Bunun üzerine
Cumhuriyet
sona ermiştir.
temelini
lejyonlar (askerî birlikler) meydana getirmiştir
Caesar’ın katilleri Roma’dan kaçtılar ama peşleri bırakılmadı. Bunlardan, Caesar’ın çok sevdiği Brütüs, Makedonya’da yakalanacağını
anlayınca intihar etti.
11. Roma Uygarlığı
Roma’da MÖ I. yüzyılın sonlarında Cumhuriyet Dönemi sona ermiş ve MÖ 27 yılında Oktavianus
(Oktavyanus)’a Augustus (Agustus) unvanı verilerek “Imparatorluk Dönemi” başlamıştır.
Bu dönemde iç güvenlik sağlanarak halkın refah seviyesi yükseltilmeye çalışılmıştır. Ancak III. yüzyıldan
itibaren Roma Imparatorluğu gücünü kaybetmeye başlamıştır. Merkezî otoritenin zayıflaması, Kavimler Göçü,
savaşların uzun sürmesi ve iç karışıklıklar gibi nedenler imparatorluğun 395 yılında ikiye bölünmesine neden
olmuştur. Bu bölünme sonucunda başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu ile başkenti İstanbul olan Doğu
Roma İmparatorluğu kurulmuştur. 476 yılında kuzeyden gelen barbar kavimlerinin saldırılarıyla Batı Roma
yıkılmıştır.
Colosseum
Romalılar ilk dönemlerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Zamanla Akdeniz ve çevresinin
Roma egemenliğine girmesi Roma’nın zenginleşmesini sağlamıştır. Yapılan yollar sayesinde ticaret
gelişmiştir.
Roma uygarlığı, mimari ve sanatsal açıdan büyük bir gelişme göstermiştir. Romalılar, Yunan
tiyatrolarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Çeşitli yarışlar ve gösteriler için kullanılan amfi tiyatrolar,
hayvan ve insan dövüşlerinin yapıldığı bir alan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Agustus Tapınağı,
Roma Hamamı, Aspendos Tiyatrosu, Valens (Bozdoğan) Su Kemeri Romalılardan günümüze ulaşan
eserler arasındadır.
11. Roma Uygarlığı
Doğu
Roma çok
İmparatorluğu,
aynı sahip
zamanda
Bizans
İmparatorluğu
da bilinmektedir.
Bizans
Romalılar,
tanrılı inanca
olup
Yunan
tanrılarını olarak
benimsemişlerdi.
Tanrılarını
Büyük
Selçuklu Devleti’yle
Malazgirt
Savaşı’nı, Türkiye
Selçuklu
Devleti’yle
de Miryokefalon
Savaşı’nı
insan şeklinde
düşünmüşlerdi.
Hristiyanlık,
313 yılında
serbest
bırakılmış,
381’de de devletin
yapmıştır. Her iki savaşta da aldıkları yenilgilerle Anadolu’da Türk hâkimiyetine engel olamamışlardır.
resmî dini hâline getirilmişti.
Doğu Roma, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethiyle yıkılmıştır.
Latince konuşan Romalılarda edebiyat Yunan edebiyatının etkisinde gelişmiştir.
Bizans’ta Batı Roma’dan farklı olarak ülke “thema” adı verilen eyaletlere bölünmüştür. Bu eyaletlerde
Romalılar, özellikle tarih yazıcılığı ve hitabet sanatında büyük gelişme göstermişlerdir.
bulunan kalelerde ise tekfur adı verilen valiler görevlendirilmiştir. Latin kültürü yerine Helen kültürünü
Fenikelilerin alfabesini geliştirmişler, ve Latin Alfabesi'ni meydana getirmişler, güneş takvimini
benimseyen Doğu Roma, Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini ve resmî dil olarak da Grekçeyi
Jülyen
Takvimi olarak yeniden düzenlemişlerdir.
benimsemiştir
Roma İmparatorluğu döneminde yayılmaya başlayan Hıristiyanlığa karşı imparatorluk çok
sert tepkiler göstermiştir.
Buna göre,
I.Eski alışkanlıklarının terk edilmesi zordur.
II.Tek tanrı inancının yayılması engellenmek istenmiştir.
III.Hıristiyanlığın yayılması ile sosyal eşitliğin sağlanması yönetimdeki kişilerin tepkisine neden
olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I B)Yalnız III
D)I ve III
E)I, II ve III
C)I ve II
Roma’da dönemlerin sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Cumhuriyet-Krallık-İmparatorluk
B)Cumhuriyet-İmparatorluk-Krallık
C)Krallık-Cumhuriyet-İmparatorluk
D)İmparatorluk-Krallık-Cumhuriyet
E)Krallık-İmparatorluk-Cumhuriyet
Roma İmparatorluğu’nda Cumhuriyet döneminin yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin
etkili olduğu söylenebilir?
A)
Ülkenin illere ayrılarak yönetilmesi
B)
Konsül adı verilen senato meclisinin bulunması
C)
Askerî gücünün çok fazla olması
D)
Roma’da iç karışıklıkların yaşanması
E)
On İki Levha Kanunlarının yayınlanması
Anadolu'da bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi Romalılar'dan kalma sanat eserlerinden
birisi değildir?
A)Ayasofya Kilisesi
B)İvriz Kabartmaları
C)Yerebatan Sarnıcı
D)Meryem Ana Kilisesi
E)Agustus Tapınağı
Roma’da Oniki Levha kanunları hangi amaçla yapılmıştır?
A)Tarımı korumak
B)Siyasi birliği sağlamak
C)Ticareti geliştirmek
D)Sınıf farklılığını kaldırmak
E)Kralın yetkilerini artırmak
Aşağıdakilerden hangisi Roma uygarlığı ile yanlış bir bilgidir?
A)Sınıf farklılıkları vardır
B)Miladi takvime katkıları olmuştur
C)Hristiyanlık ilk dinleridir
D)Latin alfabesinin oluşmasına katkı sağlamışlardır
E)395 yılında ikiye ayrılmıştır
Download