Antalya

advertisement
Kimyasalların Envanteri Ve
Kontrolü Hakkında Yönetmelik
(26 Aralık 2008 / 27092 Mükerrer R.G.
10 Kasım 2009 / 27402 R.G.)
Tacim ALINCAK
Çevre ve Orman Bakanlığı
ANTALYA
OCAK 2010
1
Bölümler
1.Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
2. Bölüm
Genel Hükümler
3. Bölüm
Envanter Oluşturulması
4. Bölüm
Maddelerin İnsan ve Çevreye Olan Risklerinin
Değerlendirilmesi
5. Bölüm
Nihai Hükümler
2
Ekler
EK-1 Madde 7 ve 8 hükümlerinden muaf tutulan
maddeler listesi
EK-2 Madde 7’(3)de atıfta bulunulan bilgiler
EK-3 Madde 8 (3)’de atıfta bulunulan bilgiler
3
Amaç
Kimyasalların insan sağlığı ve çevre
üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere
karşı koruma sağlamak üzere envanter
oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin
idari ve teknik usul ve esasları
düzenlemek.
4
Kapsam
 Kimyasallara ilişkin bilgi;
- toplanmasını,
- sunulmasını,
- erişebilirliğini
 Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine
olabilecek muhtemel risklerinin kontrolü ilkelerini
kapsar.
 Transit geçiş,
 Askeri amaçlı kullanılan maddeleri,
kapsamaz.
5
Tanımlar
Risk:
Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların kullanım
şartlarında ve/veya tehlikeli maddelere ve
müstahzarlara maruz kalınması halinde, maddelerin
ve müstahzarların çevre ve insan sağlığına zarar
verme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini
Envantere girilmesi gereken bilgiler










Maddenin adı, EC numarası ve CAS numarası,
Üretilen veya ithal edilen maddenin miktarı,
Tehlike sembolü, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri
de dahil olmak üzere, sınıflandırılması,
Öngörülen kullanım alanları,
Fiziko-kimyasal özellikleri,
Çevresel ortamlar arasındaki hareketi ve davranışı
Ekotoksisitesi,
Akut ve kronik toksisitesi hakkında veriler,
Kanserojenik, mutajenik ve/veya üreme sistemine
toksisitesi(CMR)
Risk değerlendirmesinde kullanılacak diğer veriler
≥ 1t<1000
Ek-3
≥ 1000 t
Ek-2
7 nci ve 8 inci Madde Koşullarından Muafiyet
(Ek-1)
1- Kimyasal değişikliğe uğramamış, doğada doğal
olarak bulunan maddeler ( mineraller, cevherler,
cevher özütleri, doğal gaz,LPG, ham petrol, kömür…)
2. Tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel doğal
kimyasal maddeler (N2,H2, O2, He,Ne,Xe …)
3- Ek-1de EC ve CAS no verilen ve özellikleri çok iyi
bilinen 75 madde.
4- Polimerler
8
Veri sağlama Usulleri
www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr
9
Sistem Giriş Sayfası
([email protected] cevreorman.gov.tr)
10
11
Envantere girilecek bilgiler nereden
bulunabilir?









http://ecb.jrc.it/esis/
http://cfpub.epa.gov/ecotox
http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/oecdsid
s/sidpub.html
http://toxnet.nlm.nig.gov/cgi-bin/sis/search
http://ptcl.chem.ox.ac.uk/MSDS/
http://msds.search.com
http://www.inchem.org/pages/ehc.html
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus
Üretici, güvenlik bilgi formları,
12
Verilen Bilgilerin Güncellenmesi
1- a) İnsan ve çevrenin maddeye maruziyet tipinde,
formunda, şiddetinde veya süresinde değişiklik yapan yeni
kullanım alanının ortaya çıkması,
b) Maddenin risk değerlendirmesiyle ilgili, yeni verilerin
elde edilmesi,
c) maddenin geçici olarak sınıflandırılmasında değişiklik
olması (SEA Yönetmeliğine göre),
ç) Maddeyle ilgili, insan ve çevre için ciddi risk
oluşturabilecek yeni bilgilerin elde edilmesi.
Bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir.
2- Ek-2 veya ek-3’te belirtilen miktarlarda değişiklik olması
durumunda üretim ve ithalat miktarıyla ilgili bilgileri
Her üç yılda bir Bakanlığa iletir.
13
Verilerin Gizliliği
Endüstriyel ve ticari gizlilik aşağıdaki konular için geçerli
değildir :
 Maddenin adı,
 Fiziko-kimyasal özellikler ve çevresel ortamlar arasındaki
hareket ve davranış hakkında veriler,
 Toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerin özetleri ve özellikle
CMR’lar hakkında veriler,
 Acil müdahale hakkında metotlar ve alınması gerekli önlemler ile
ilgili bilgiler,
 Hayvanlar üzerinde yapılmış deneyler veya gereksiz tekrarını
önleyecek bilgiler,
 Maruziyetinin belirlenmesini mümkün kılan analitik yöntemler.
14
Öncelik Listesinin Hazırlanması
1. Maddenin insan ve çevre üzerindeki etkileri,
2. İnsan ve çevrenin maddeye maruz kalması,
3. Maddenin insan ve çevre üzerindeki etkileri
hakkındaki veri yetersizliği,
4. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve
uluslararası kuruluşlar bünyesinde yapılan
çalışmalar,
5. Tehlikeli maddeler hakkındaki diğer ulusal mevzuat.
15
TEŞEKKÜRLER
www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr
E- posta: [email protected] cevreorman.gov.tr
0312
0312
0312
0312
2075276
2076560
2076574
2076580
16
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards