DOĞU AKDENİZ ÜNİVERİSTESİ

advertisement
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERİSTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
2005-2006 GÜZ DÖNEMİ
Dersin Adı: Law 354 Avrupa Birliği Hukuku
Oda No: L 214
Öğretim Görevlisi: Dr. Hacer Soykan ADAOĞLU
Tel.: 630 2043
WEB: www.emu.edu.tr/hadaoglu
Dersin İçeriği: Bu derste esas olarak Avrupa Toplulukları (AT) kurumsal hukuku incelenmektedir. Bu
çerçevede, Avrupa Birliği’nin tarihsel gelişimi ele alındıktan sonra, Avrupa Toplulukları kurumları hakkında
genel bilgi verilmekte ve özellikle Avrupa Toplulukları Adalet Divanı üzerinde durulmaktadır. Daha sonra,
Avrupa Toplulukları hukukunun kaynakları ve Topluluk’ta hukuk koyma konuları incelenmektedir. ‘AT
Hukuku’nun Temel Doktrinleri’ başlığı altında AT hukukunun temel özellikleri ve anayasal prensipleri ele
alınmakta ve AT hukukunun iç hukuka etkisi üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, AT hukuku – iç hukuk
ilişkileri ve AT hukukunun iç hukukta uygulanması incelenmekte ve AT ile üye ülkelerin yetki alanlarının
belirlenmesi konularına yer verilmektedir. Dersin son bölümünde ise, üye devletin AT hukukunu gereği gibi
uygulamamasından kaynaklanan sorumluluğu ve uygulanacak zorlama mekanizmaları ele alınmaktadır.
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilerin AT hukukunun özellikleri, niteliği, yapısı ve kaynakları konusunda
bilgi edinmesi ve AT hukuk sisteminin işleyişini öğrenmesidir. Dersin bir diğer amacı da, AT hukukunun, iç
hukukla ilişkisi ve ulusal alanda uygulanması konusunda öğrencilerin eğitilmesidir.
Kullanılacak Materyal:
a) Ders Kitabı: Avrupa Birliği Hukuku, Tekinalp/Tekinalp, İstanbul: Beta, 2. Bası, 2000. (Kitap Satış’ta
mevcut)
b) Yardımcı Kaynak: Avrupa Topluluğu Hukuku, Halûk Günuğur, Anakara: Gazi Kitabevi, 3. Baskı,
1996. (Kütüphane’de mevcut)
c) Ders notları ve powerpoint sunum notları (WEB sayfasına konulacak)
d) Gerekli ATAD kararları (derste dağıtılacak)
Puanlama:
2002 ve sonrası kayıtlılar için: Vize %30, Final %70
2001 ve öncesi kayıtlılar için: Vize %40, Final %60
Tüm öğrenciler için: Final notu %50’nin altında kalan öğrenciler vize notuna bakılmaksızın D- alacaktır.
Vize notu D- sınırının da altındaysa F verilecektir.
Ders Çizelgesi
Hafta
Tekinalp s. No
1
s. 1-15.
2
s. 15- 31.
s. 40-45.
3
s. 192-228.
İşlenecek Konu
Tarihsel Gelişim
a) AB düşüncesi
b) AT kurulması
c) Tek Avrupa Senedi
Tarihsel Gelişim devam
a) Maastricht Antlaşması
b) Amsterdam Antlaşması
c) Nice Antlaşması
d) AT ve AB farkı
Kurumsal Yapı
a) Genel Olarak Kurumsal Yapı
b) Avrupa Parlamentosu
c) Avrupa Birliği Konseyi
d) Komisyon
4
s. 270 - 284.
Kurumsal Yapı devam
a) Denetim Kurumu
b) Danışma Komiteleri
5
s. 232- 254
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
a) İşlevi, Yargı yetkisinin özellikleri
b) Oluşumu ve Çalışması
c) ATAD’ın baktığı Davalar
6
s. 255 – 269.
ATAD devam ve İlk Derece Mahkemesi
7
s. 66 - 73.
AT Hukukunun Kaynakları
a) Birincil Hukuk
b) İkincil Hukuk
MID TERM SINAVLARI
9
s. 74 – 75.
AT Hukukunun Kaynakları devam
a) Hukukun Genel İlkeleri
b) ATAD kararları
c) Teamüller
d) 3. ülkelerle yapılan Anlşamalar
e) Doktrin
10
s. 114 – 128.
AT Hukukunun Temel Doktrinleri
a) AT Hukukunun Birliği
b) AT Hukukunun Özerkliği
c) AT Hukukunun Doğrudan Etkisi
11
s. 129 – 150
Temel Doktrinler devam
a) Topluluk işlemlerinin Doğrudan Etkisi
b) Topluluk hukukunun üstünlüğü
12
s. 77- 101.
13
s. 181- 189.
8
AT Hukuku İç Hukuk İlişkisi
14
Üye Devletin Topluluk Hukukunu Uygulamamsı
Durumundaki Sorumluluğu ve Zorlama Mekanizmaları
a) Ulusal Düzeyde
b) AB Düzeyinde
Genel Tekrar
15
Final Sınavları
Download