avrupa toplulukları adalet divanı almanya`da çalışan türk işçilerinin

advertisement
AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DĐVANI ALMANYA’DA ÇALIŞAN TÜRK
ĐŞÇĐLERĐNĐN ÇOCUKLARININ ĐŞ PĐYASASINA KATILIMI KONUSUNDA
KARAR ALDI
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), bir Türk
vatandaşının açmış olduğu dava üzerine, geçmişte en az 3 yıl
Almanya’da çalışmış olan Türk işçi ailelerinin çocuklarının,
Avrupa’daki iş piyasasına katılımının kolaylaştırılması
gerektiği yönünde bir karar aldı. Bu karar uyarınca, işçi
aileleri şu anda Türkiye’ye dönmüş olsa bile çocukları
Almanya’da mesleki bir eğitim aldıktan sonra bu ülkede
çalışma hakkına sahip olabiliyor. Ancak, bu çalışma hakkı
için öncelikle kişinin Almanya’da oturma izni alması
gerekiyor.
Bu dava, 14 yaşına kadar ailesi ile birlikte Almanya’da yaşayan, daha sonra bir süre yine
ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen, ardından eğitimini Almanya’da tamamlamasına rağmen
oturma izni başvurusu reddedilmiş bir Türk vatandaşı tarafından açıldı. Almanya hükümeti,
oturma izni başvurusunun reddine 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile bu anlaşmanın
uygulanmasına ilişkin ayrıntıları düzenleyen Katma Protokol'ün sadece aileleri Almanya'da
yaşayan çocukları kapsamasını gerekçe olarak göstermişti. Ancak ATAD, C-462/08 numaralı
dava kararında Ankara Anlaşması’nda böyle bir hüküm bulunmadığının altını çizdi ve ilgili
kararı “ortaklık hukukunun söz konusu hükümlerinin ailenin Almanya’da yaşamasını şart
koşmadığı” şeklinde gerekçelendirdi. Bunun yanında kararda Almanya’da çalışmanın oturma
iznine tabi olduğu da vurgulandı.
Katma Protokol’ün 7’inci maddesine göre, bir üye ülkede en az 3 yıl yasal olarak çalışmış
olan Türk vatandaşlarının, o üye ülkede mesleki eğitim gören çocuklarının her türlü açık işe
başvurabilmesinin mümkün olması gerekiyor.
Download