adnan menderes üniversitesi nazilli iktisadi ve idari bilimler

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Ekonomi Bilimine Giriş II
Ders Kodu
ECON102
AKTS Kredi
5
İş Yükü
Ders Düzeyi
156 (Saat)
Teori
21.10.2017
Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Bu ders, milli gelir, fiyatlar ve istihdam düzeyinin belirleyicileri üzerine özel vurgu yaparak, bazı temel
makroekonomik kavramları öğrencilere tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Mevcut enflasyon ve işsizlik
sorunları böyle bir analiz yardımı ile incelenmiştir ve alternatif görüşler, mali, parasal ve diğer hükümet
politikalarının etkinliğini analiz edilir. Dikkat, ekonomik büyümenin kaynakları ve sonuçları ve uluslararası
bağlantılar, mal ve sermaye piyasaları yoluyla doğası ve önemi verilir.
Özet İçeriği
Bu ders milli gelirin belirlenmesi, kısa vadede toplam talep ve toplam arz analizi ve uzun vadede, para
politikası, enflasyon, işsizlik, kamu açıklarının, ekonomik büyüme, ticaret politikası, döviz kurları ve denge
kavramları kapsar.ödemeler.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir)
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
30
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ödev
1
10
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
• Dinler, Z. (2011). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Basım Yayın.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, makro-ekonomik akımın doğuşu ve makro modeller
2
Teorik
Milli geliri ile ilgili kavramlar, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler, denge
milli gelir düzeyinin belirlenmesi, milli gelir ve fiyatlar genel düzeyi, toplam talep ve toplam arz
kavramları
3
Teorik
Paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, paranın makro ekonomideki rolü, para ve faiz
düzeyi ilişkisi
4
Teorik
Para piyasasında denge LM eğrisi, mal piyasasında denge IS eğrisi, milli gelirin genel dengesi:
para ve mal piyasasında eş-anlı denge
6
Teorik
Merkez bankasının para arzını kontrolü, para politikasının amacı ve para politikası araçları
7
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınava hazırlık
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9
Teorik
Enflasyon kavramı, türleri, nedenleri, etkileri ve enflasyonla mücadele
10
Teorik
İstihdam ve işsizlik kavramı, işsizlik türleri, işsizlikle mücadele, enflasyon işsizlik ilişkisi
11
Teorik
Ekonomik hayatta konjonktürel dalgalanmalar, ekonomik istikrar politikaları
12
Teorik
Keynesyen maliye ve monetarist para politikaları
13
Teorik
Dış ticaret teorilerine giriş, mutlak ve mukayeseli üstünlükler teorileri
14
Teorik
Ülkelerin dış ticaret politikaları, ekonomik bütünleşme hareketleri, dış ödemeler bilançosu ve döviz
piyasası
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final Sınavı
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
3
3
84
Ödev
1
2
1
3
Ara Sınav
1
27
1
28
Etkinlik
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dönem Sonu Sınavı
1
40
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
41
156
6
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
• Makroekonominin temel prensipleri ile tanışırlar.
2
• Ekonomik olayların anlaşılmasını kolaylaştırılır.
Program Çıktıları (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku)
öğrenir ve kavrar
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapma ve çözüm önerme becerisine erişir
3
Kamu ve özel sınavlarına yönelik gereken donanımı kazanır
4
Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrar ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurabilir
5
Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincine varır
6
Temel ve makro ekonomi bilgisine sahip olur
7
Siyaset felsefesi ve siyasi hayat arasında köprü kurar
8
Eleştirel ve analitik düşünme ve çözüm üretme yetisine sahip olur
9
Demokratik, hukuki ve evrensel insani değerleri özümser
10
Kamu ve özel kuruluşlara yönelik mesleki bilgilere yönelik gerekli donanımı kazanır
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
ÖÇ2
PÇ1
5
5
PÇ2
5
5
PÇ3
5
5
PÇ4
5
5
PÇ5
5
5
PÇ6
5
5
PÇ7
5
5
PÇ8
3
4
PÇ9
5
5
PÇ10
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
2/2
Download