üriner sistem enfeksiyonlarında sınıflandırma-tanı

advertisement
ÜRİNER SİSTEM
ENFEKSİYONLARINDA
SINIFLANDIRMA-TANI
Doç.Dr.Sakıp ERTURHAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.D.
•
•
•
•
• DR.MEHMET İYİGÜN
1952 GAZİANTEP DOĞUMLU.1980
ÇUKUROVA TIP FAKÜLTESİ MEZUNUYUM.
2 ERKEK 1 KIZIM VAR
2 DÖNEM GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI
YÖNETİM KURULUNDA,2 DÖNEM ONUR
KURULUNDA,2 DÖNEM DELEGE OLARAK
GÖREV ALDIM.
HALEN HALİDE ALEVLİ ASM’DE
ÇALIŞIYORUM.
• DR.MEHMET BAŞTEMİR
• 31.03.1967 Gaziantep doğumlu. 31.07.1991 yılında
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp
fakültesinde İç Hastalıkları uzmanı oldu. 2001 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları uzmanı oldu. 2005-2007
Üniversitesi’nde tarihleri arasında Pamukkale
Üniversitesinde Endokrinoloji Bilim Dalı başkanlığında
bulundu. 2009 yılında doçent oldu. Halen Gaziantep
Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çalışmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri`de
– her yıl 7 milyon hasta İYE nedeniyle hekime
başvuruyor
– Toplum bazlı enfeksiyonlarda reçete edilen
antibiyotiklerin %15i İYE için
Türkiye
• Dünya genelinde hastane kaynaklı
üriner enfeksiyonlarda rezistans
oranı en yüksek ülkelerden biri
Türkiye
Sefalosporin
Direnci
%25-50
Türkiye
Kinolon
Direnci
>%50
Türkiye
Aminoglikozid
Direnci
%25-50
GAZİANTEP KALESİ
Tanımlar
• Normal koşullarda üriner sistem içerisinde
bakteri yoktur.
• Bakteriyel kolonizasyon
– Assendan (en sık)
– Hematojen
– Lenfatik
• Yollardan birinden gelişebilir.
Tanımlar
• Bakteriüri: İdrarda bakteri bulunması
– Semptomatik
– Asemptomatik
• Piyüri: Normalde idrarda bulunmayan lökositlerin
görülmesi
– Steril piyüri: Tüberküloz, Tümör, intravezikal tedavi
Tanımlar
• Sistit:
– Mesanenin enfeksiyonu.
– dizüri, sık idrara çıkma, aniden idrara çıkma ihtiyacı ve nadiren
suprapubik ağrı ile karakterize
• Akut pyelonefrit:
– böbrek parankiminin akut bakteriyel enfeksiyonu
– böğür ağrısı, ateş ve titremeye eşlik eden bakteriüri – piyüri,
lökositoz
• Kronik pyelonefrit
– morfolojik, radyolojik veya fonksiyonel olarak tanısı konur.
– küçülmüş, nedbe alanları olan böbreğin tarifi için kullanılır
– Renal interstisyum ve tübullerin ilerleyici inflamasyonu olup
mikroskopik olarak interstisyel ve periglomerüler fibrozis mevcuttur.
Tanımlar
• Komplike olmayan üriner enfeksiyon:
– Üriner sistemde yapısal ve fonksiyonel anomali
bulunmayan hastalarda görülen idrar yolu
enfeksiyonu
• Komplike üriner enfeksiyon
– bakteri bulaşma ihtimalini arttıran ve tedavinin
etkinliğini azaltan faktörlerin varlığında gelişen
enfeksiyonlar
Tanımlar
• Rekürren:
– Üriner enfeksiyonun başarılı tedavisinden sonra
yeniden aynı patojen ile gelişen enfeksiyon
– Genellikle iki enfeksiyon arası süre iki haftadan kısadır
• Re-enfeksiyon (Relaps):
– Geçirilmiş enfeksiyon sonrasında dışardan gelen yeni
bakteriyel patojen
• Bakteriyel persistans (devamlılık):
– Oluşan rekürrenslere neden olan üriner sisteme
yerleşmiş patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar
ZEUGMA
Patojenler
• E. Coli (%85)
• Proteus
• Klebsiella
• Enterococcus faecalis
• Stafilokoks saprophyticus
RUMKALE
Tanı
• İdrar analizi
• İdrar kültürü
Tanı -Görüntüleme
• Klinik ve laboratuar çoğu hastada tanı
koydurucu
• Yüksekli riskli hastalarda, ateşli İYEsi olan
kadınlar ve İYEsi olan erkeklerin çoğunda
görüntüleme yöntemleri gerekli
Ultrason
•
•
•
•
non-invaziv
Kolay
Hızlı
Radyasyon riskleri yok
• Özellikle,
–
–
–
–
Renal kalkül
Hidronefroz
Pyonefroz
Perirenal abse tanısında yararlı.
Görüntüleme Yöntemleri
•
•
•
•
•
DÜSG
IVP
Ultrason
BT
MR
MOZAİK MÜZESİ
Ne zaman ürologa gönderelim
•
•
•
•
•
•
Çocuk İYE
Akut pyelonefrit düşünülen hasta
Taş öyküsü
Geçirilmiş üriner sistem cerrahisi öyküsü
Yakın zamanda kateterizasyon öyküsü
Ek sistemik hastalık varlığı
• Teşekkürler...
Download