KADIN ve İŞLEVSEL ÜROLOJİ DERGİSİ

advertisement
KADIN ve İŞLEVSEL ÜROLOJİ DERGİSİ
The Journal of Female and Functional Urology
Editörden
Değerli Meslektaşlarım,
Kontinans Derneği Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği Kadın ve İşlevsel Üroloji Dergisi 2016 yılından itibaren tekrar
bülten formatına dönmesi ve web sitesinden yayımlanması kararlaştırılmıştır. Bu sayıda 2015 yılında basılması gereken 4
sayı birleştirilerek güncel, bilimsel değeri oldukça yüksek ve ilgi çekici 10 adet derlemeye yer verilmiştir.
İlk derlemede tanısı için henüz görüş birliğine varılamamış kadın mesane çıkım tıkanıklığında değerlendirme ve tedavi ele
alınmış, hemen ardından erkeklerde alışık olduğumuz fakat kadınlarda uygulaması ve kullanımı daha zor olan kadınlarda
artifisyel üriner sfinkter yerleştirilmesi sunulmuştur. Yine oldukça ilginç gelecek konulardan cinsel aktivite esnasında
idrar kaçırma durumu kadınlarda ve radikal prostatektomili erkeklerde arka arkaya tartışılmıştır. Tanısı ve özellikle de
tedavisinde halen zorluklarını yaşadığımız kronik ağrı sendromları içerisinde değerlendirilen kronik prostatit derlemesine
de bu sayımızda yer verilmiştir. Ayrıca erkeklerde daha sık gördüğümüz doğumsal ve edinsel nedenlere bağlı gelişen
mesane divertikülleri ve tedavisi de sunulmuştur. Bir başka derlemede dirençli idiyopatik ve nörojenik aşırı aktif mesane
tedavisinde yeni uygulamaya başladığımız ve detrüsör içine enjekte ettiğimiz onabotulinumtoxinA’nın subürotelyal
uygulaması tartışılmıştır. Sekizinci derlemede idrar kaçırma problemi olan kadınların yaşam kalitelerini değerlendirmek için
geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan yaşam kalitesi ölçekleri ele alınmıştır. Başka bir derlemede günlük pratiğimizde
sıkça karşılaştığımız bir durum olan tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları sunulmuş ve tedavisinde antibiyotik tedavisinin
yanı sıra yaşam tarzı değişiklikleri ve antibiyotik dışı tedavi stratejileri de tartışılmıştır. Son derlemede ise gelişmekte olan
ülkelerde hala nadiren de olsa görülen üriner tüberkülozda alt üriner sistem komplikasyonlarına yaklaşım sunulmuştur.
Derginin basılması için emeğini ve bilgisini esirgemeyen önceki editörlere ve yardımcılarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Prof. Dr. Aydın Yenilmez
A-VII
Download