SUNUŞ Osmanlı Devleti`nin tarih sahnesinden silinmesine ve

advertisement
SUNUŞ
Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden silinmesine ve yeni Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına zemin hazırlayan Birinci Dünya Savaşı,
dünya tarihi için olduğu kadar Türk tarihi için de büyük önem taşır. Olayların
büyük bir savaşa doğru akışı ve bu savaşın çıkışı ile Osmanlı Devleti’nin bu
savaşa sürüklenişi tarihsel bir gelişmenin sonucudur.
Osmanlı Devleti’nin savaşa giriş sürecinin ve bu süreçte yaptığı siyasi
ve askerî hazırlıkların ele alındığı "Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve Askerî
Hazırlıkları ve Harbe Giriş" adlı eser (Em.) Tuğgeneral Cemal Akbay
tarafından, 1970 yılında o zamanki adıyla Harp Tarihi Başkanlığı Arşivindeki
mevcut belgeler ön tasnife tabi tutulduğu sırada yazılmıştır. 1991 yılında,
ATASE Başkanlığı Arşivinde konuyla ilgili yeni belgelerin tasnif edilmesi
üzerine, eserin yeniden ele alınması ihtiyacı hissedilmiştir. Eserin yazarı
(Em.) Tuğgeneral Cemal Akbay tarafından tekrar gözden geçirilen ve gerekli
görülen yerleri revizyona tabi tutulan eser, ikinci kez yayımlanmıştır.
ATASE Daire Başkanlığı Arşivinde yapılan yeniden tasnif sonucunda
belgelerin yer numaralarının değişmesi nedeniyle, eserde kullanılan
belgelerin dipnotlarda gösterilmesi ve belgelere ulaşılması zorlaşmıştır. Bu
nedenle eserin yeniden yayımlanması ihtiyaç hâline gelmiştir.
Tüm bu hususlar dikkate alınarak hazırlanan bu esere konuya ilişkin
olarak tespit edilen yeni belgeler de eklenmiştir. Ayrıca eserin konusu ile ilgili
kaynak eserlerin de sayısının günden güne artması nedeniyle eserin
zenginleştirilmesi düşünülmüştür. Ayrıca yeni tasnif edilen belgeler ile eserin
bölümleri daha da genişletilmiştir. Bu kapsamda Enver Paşa’nın Osmanlı
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine neden olan Karadeniz
baskınına ilişkin yazılı emri ilk kez esere eklenmiş; ayrıca Birinci Dünya
Savaşı’nın fitilini ateşleyen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Veliahdına
suikast düzenlenmesi gibi önemli olaylar yeniden geniş bir şekilde yazılarak
konunun önemi üzerinde durulmuştur. Eserin 6’ncı bölümünü oluşturan
“Birinci Dünya Savaşı’nda Rol Oynayan Kişilerin Biyografileri” kısmı ise
yeniden kaleme alınmıştır.
Eseri güncelleyerek ve genişleterek basıma hazırlayan Askerî Tarih
Şubesinde görevli Tarih Uzmanları Alev Keskin ve Fatma İlhan’a teşekkür
ederim.
Kitabın bu hâliyle okuyucunun daha fazla ilgisini ve beğenisini
kazanacağını ümit ediyoruz.
Necdet TUNA
Tuğgeneral
ATASE D. Başkanı
Download