İNTERAKTİF EĞİTİM www.testimiz.com BİR KAHRAMAN

advertisement
İNTERAKTİF EĞİTİM BİR KAHRAMAN DOĞUYOR
1) Aşağıda adları verilen okullardan hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim
5) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü kentler
gördüğü okullar arasında yer almaz?
arasında yer almaz?
A) Selanik Askerî Rüştiyesi
A) İstanbul
B) Manastır Askerî Rüştiyesi
B) Selanik
C) Manastır Askerî İdadisi
C) Manastır
D) İstanbul Harp Akademisi
D) Sofya
VE ATATÜRKÇÜLÜK 8
2) Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman nerede, hangi
6) Atatürk’ün fikirlerinin oluşmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte
görevde bulunuyordu?
doğru verilmiştir?
A) Şam-5. Ordu Komutanı
A) Türk tarihi ve kültürü- savaşçılık-akılcılık
B) Trablusgarp- Derne Komutanı
B) Akılcılık-bilim- savaşçılık
C) Sofya-Askerî Ataşe
C) Akılcılık-askerlik-kültür
D) Çanakkale-19. Tümen Komutanı
D) Türk tarihi ve kültürü-akılcılık-bilim
3) Mustafa Kemal, Şam’da kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetini
İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirmiştir. Ancak daha sonra kendisi
bu cemiyetten ayrılmıştır. Bu ayrılışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal’in bu cemiyete lider olmak istemesi
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyete karşı olmaları
C) 31 Mart Ayaklanması’nın bastırılamamış olması
D) Mustafa Kemal’in ordunun politikadan ayrılmasını istemesi
4) Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
A) Kanal Cephesi
B) Suriye Cephesi
C) Çanakkale Cephesi
D) Kafkas Cephesi
7) Mustafa Kemal ilk askerî başarısını hangi cephede kazanmıştır?
A) Çanakkale
B) Kafkas
C) Trablusgarp
D) Makedonya
8) Mustafa Kemal, askerî öğrenimini bitirdiğinde rütbesi ne idi?
A) Albay
B) Kurmay yüzbaşı
C) Binbaşı
D) General
9) Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatı ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A) Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dı.
B) Babası Osmanlı Devleti’nde üst düzey bir memurdu.
C) Makbule Hanım yaşayan tek kardeşiydi.
D) Ailesi Rumeli’ye yerleştirilen Yörüklerdendi.
www.testimiz.com İNTERAKTİF EĞİTİM 10) Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarından sonra hangi göreve
atanmıştır?
A) Sofya Askerî Ataşeliğine
B) 19. Tümen Komutanlığına
C) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına
D) VII. Ordu Komutanlığına
14) Meşrutiyet yönetimine karşı İstanbul’da çıkan ayaklanma hangi ordu
tarafından bastırılmıştır?
A) Yeniçeri Ordusu
B) Yıldırım Ordusu
C) Hareket Ordusu
D) Kuvayı milliye
11) I. Manastır Askerî İdadisine girişi
II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi
III. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi
IV. Harp Okuluna girişi
Mustafa Kemal’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik
sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III-IV
B) II-III-IV-I
C) III- I- IV-II
D) IV-III-I-II
15) Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisi Mustafa Kemal tarafından
Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalden kurtarılmıştır?
A) Muş-Bingöl
B) Bitlis-Van
C) Muş-Van
D) Bitlis- Muş
12) Mustafa Kemal binbaşı rütbesine hangi savaş sırasında terŞ
etmiştir?
A) Trablusgarp Savaşı
B) I. Balkan Savaşı
C) Çanakkale Savaşı
D) Sakarya Savaşı
13) Mustafa Kemal Şam’da bulunduğu sırada hangi cemiyeti
kurmuştur?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Jön Türkler Cemiyeti
16) Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na ilişkin görüşü
aşağıdakilerden hangisi ile örtüşmektedir?
A) Savaşa kesinlikle girmeliyiz.
B) Savaşı Almanlar mutlaka kazanacaklar.
C) Almanların yanında yer almalıyız.
D) Savaşın dışında kalmalıyız.
17) 20. yüzyıl başlarında Balkanların durumu için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Batılı ülkeler ile sürekli iletişim hâlinde olduğu
B) Yeni fikirlerin önce burada tartışıldığı
C) Batılı devletlerin çekişme alanı olduğu
D) Kültürel yönden geri kaldığı
www.testimiz.com İNTERAKTİF EĞİTİM CEVAP ANAHTARI
1. B
2. C
3. D
4. A
5. D
6. D
7. C
8. B
9. B
10. A
11. C
12. A
13. B
14. C
15. D
16. D
17. D
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen internet paylaşımıdır. Cevap
anahtarı yanlış olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen kontrol ediniz.
www.testimiz.com 
Download