T.B.M.M. B : 8 2. Türk - Yunan anlaşmazlığı ve Yunanistan`ın aşırı

advertisement
T.B.M.M.
B:8
4 . 10 . 1984
2. Türk - Yunan anlaşmazlığı ve Yunanistan'ın
aşırı silahlanması karşısında Amerika Birleşik Dev­
letleri Türkiye'ye sadaka verircesine ve onur kırıcı
yardım kısıtlamalarında bulunmuştur.
3. 32 yıllık NATO ittifakı içlinde dostumuz olan
Amerika Birleşik Devletleri yakın tarihte ülkemize
silah ambargosu uygulamıştır,
ıa) Yukarıda belirttiğim hususlar göz önüne alı­
narak Türkiye'nin NATO ittifakından ayrılması hu­
susunun gözden geçirilmesini düşünür müsünüz?
b) Ermeni soykırımının sahteliğini belirtmek
için Birleşmiş Milletler Teşkilatının gözetiminde ta­
rafsız bilirkişilerle olayın derinliğine incelenmesini
resmen teklif etmeyi Hükümetçe ele alabilir misiniz?
TC
Dışişleri Bakanlığı
Sayı : SLPD/1534/180
4.10,1984
Konu : Sayın H. Avni Güler'in yazılı soru öner­
gesi hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 14.9.1984 ta­
rih ve 7/205-1858 sayılı yazısı. . 1. istanbul M'ilietveklili Saym H. Avni Güler'in
Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandı­
rılmasını istediği soru, mumaileyh tarafından, gereği
için tarafıma havale olunmuştur. Başbakanlığin
28.9.1984 tarih ve K. K. Gn. Md. 18/106-357/06221
sayıh havale yazısının örneği ilişikte maruzdur.
(Ek : 1)
2. Mezkûr soru önergesine cevap teşkil eden me­
tin dlişikte sunulmaktadır. (Ek : 2)
Gereğini arz ederim.
Mesut Yılmaz
Devlet Balkanı, ve
Dışişleri Bakan Vekili
TC
Başbakanlık;
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
28.9/1984
Sayı : K.K.Gn. Md, 18/
106-357/06221
Sayın Mesut Yılmaz
Dışişleri Bakan Vekili
istanbul Milletvekili H. Avni Güler'in Sayın Baş­
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesinin sureti
ekli olarak gönderilmiştir,
O :1
Sayın Başbakanımız bu önergeye kendileri adına
tarafınızdan cevap verilmesini tensip etmişlerdir.
Önergenin süresi içinde cevaplandırılarak sonucu­
nun bildirilmesini arz ederim..
Hasan Celâl Güzel
Başbakan Adına
Müsteşar
1. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Mec­
lisi Genel Kurulunda ve Senato Dış ilişkiler Komi­
tesinde sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak kabul
edilen haksız /e mesnetsiz karar tasarıları hakkında
Hükümetimizin görüşleri, 25 Eylül 1984 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuda genel
görüşme açılıp açılmamasına ilişkin müzakereler sı­
rasında vazıh bir şekilde ortaya konmuştur.
Bugüne kadar, ortaya konulmuş bulunan Hükümet görüşleri doğrultusundaki tutumumuzu değiştire­
cek herhangi bir gelişme olmamıştır.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında­
ki ittifak ve savunma ve ekonomik işbirliği anlaş­
maları, Türkiye'ye yapılan yardımların hangi amaç­
larla verildiğini ortaya koymaktadır. Buna göre, Tür­
kiye'ye yapılmakta olan askerî ve ekonomik yardım­
lar, karşılıklı yüklenilen mükellefiyetler gereğidir. Di­
ğer taraftan, Î975 yılında Türkiye'ye uygulanmaya
başlanan ve 1978'de kaldırılan silah ambargosunun
Türkiye'nin ve Amerika Birleşik Devletlerinin çıkar­
larına ve Türk - Amerikan ilişkilerine zarar verdiği
bizatihi ABD tarafından da kabul edilmiştir.
Türkiye'ye 1985 malî yılında yapılacak askerî ve
ekonomik yardımlar ABD'nin teşrii usullerine göre
henüz yasalaşmamıştır. Yardımların yukarıda belir­
tilen ittifak ve işbirliği ruhuna uygun bir şekilde
kesinleşmesini ümit ederiz. ABD Kongresinin askerî
yardım ile Ermeni meselesi konularındaki davranış­
ları dolayısıyla Türk - Amerikan ilişkilerinde ve ikili
savunma işbirliğinde ciddî rahatsızlıklar ortaya çık­
tığı bir vakıadır. Bu durum, ABD yönetiminin bize
vaki beyanları da göz önüne alınmak suretiyle, bütün
veçheleriyle incelenmiş; gelişmelere göre izlenecek
hareket hattı belirlenmiştir.
3. Sözde Ermeni soykırımı 'iddialarının tarihî
gerçeklerle bir ilişkisi bulunmadığı arşivlerimizde
Türk yetkililerce yapılan araştırmalardan elde edilen
ve peyderpey yayınlanan belgelerle her gün daha be­
lirgin bir tarzda ortaya çıkmaktadır.
Tarihe malolmüş olayların, hanfci şekil ve suretle
vukubulmuş olduklarının incelenmesi tarihçilere ve
arşivlstlere ait bir konudur. Bilindiği üzere biz, Er-
216 —
Download