referandumda oylanacak 26 madde, önemlı değışıklıklerı

advertisement
REFERANDUMDA OYLANACAK 26 MADDE,
ÖNEMLI DEĞIŞIKLIKLERI IÇERIYOR
Kadınlara ve Çocuklara Pozitif
Ayrımcılık Anayasa Hükmü
Kadın-erkek eşitliği konusunda alınacak
tedbirler, Anayasanın eşitlik ilkesine
aykırı olarak yorumlanamayacak.
Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp
ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile
malul ve gaziler için alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacak.
Herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkına sahip
olacak. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili
kişisel veriler hakkında bilgilendirme,
bu verilere erişme, bunların
düzeltilmesini veya silinmesini talep
etme ve amaçlan doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi
de kapsayacak. Kişisel veriler, ancak
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin
açık rızası ile işlenebilecek.
Yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak
suç soruşturması veya kovuşturması
nedeniyle ve hâkim kararıyla
sımrlandırabilecek.
Her çocuk, korunma ve bakımdan
yararlanma, yüksek yararına açıkça
aykırı olmadıkça ana ve babası ile kişisel
ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme
hakkına sahip olacak. Devlet, her türlü
istismara karşı çocukları koruyucu
tedbirleri alacak.
Aynı iş kolunda birden fazla sendikaya
üye olunabilecek. Memurlara ve diğer
kamu görevlilerine toplu sözleşme
yapma hakkı tanınacak. Toplu sözleşme
yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması
halinde, taraflar Kamu Görevlileri
Kuruluna başvurabilecek. Kurul kararları,
kesin ve toplu sözleşme hükmünde
olacak. Toplu sözleşme emeklilere de
yansıtılacak.
Greve katılan işçilerin ve sendikanın
kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu
grev uygulanan iş yerinde neden
oldukları maddi zarardan sendika
sorumlu tutulamayacak. Siyasi amaçlı
grev ve lokavt, dayanışma grevi ve
lokavtı, genel grev ve lokavt, iş yeri işgali,
iş yavaşlatma, verim düşürme ve diğer
direnişlere ilişkin yasaklar kaldırılacak.
"Kamu Denetçiliği Kurumu"
(ombudsmanhk) oluşturulacak.
Kurum, TBMM Başkanlığına bağlı
6
Haber
olarak kurulacak ve idarenin işleyişi
ile ilgili şikâyetleri inceleyecek. Kamu
başdenetçisi TBMM tarafından gizli oyla
ve 4 yıl için seçilecek. Milletvekilliğinin
düşürülmesi uygulaması kaldırılacak.
TBMM Başkanlık Divanı 2. dönem
sonuna kadar görev yapacak.
Yüksek Askerî Şura
Kararlarına Yargı Yolu
Açılıyor
Yüksek Askerî Şuranın (YAŞ) terfi
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle
emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik
kesme kararlarına karşı yargı yolu
açılacak.
İdari yargı, idari eylem ve işlemlerin
hukuka uygunluğunun denetimi ile
sınırlı olacak, "yerindelik denetimi"
yapılamayacak.
Memurlara Toplu Sözleşme
Hakkı
Türkiye Büyük Millet
Genel Kurulunda
2010da
Anayasanın
Meclisi
Mayıs
7
kabul
26
edilen
Maddesinin
değiştirilmesine
düzenleme
12 Eylül
ilişkin
20IO'da
halk tarafından
oylanacak.
AK Parti'nin
savunduğu,
CHP, MHP ve
BDP'nin
eleştirdiği değişiklikler
düzenlemeler
önemli
içeriyor.
Memurlara verilen uyarma ve kınama
cezaları yargı denetimine açılacak.
Adalet hizmetleri ile savcıların idari
görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca
denetimi, adalet müfettişleri ile hâkim
ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler;
araştırma, inceleme ve soruşturma
işlemleri ise adalet müfettişlerince
yapılacak.
Askerî Yargının Görev Alanı
Askerî yargının görev alanı yeniden
belirlenecek. Askerî yargı, askerî
mahkemeler ve disiplin mahkemeleri
tarafından yürütülecek. Askerî
mahkemeler, asker kişiler tarafından
işlenen askeri suçlar ile bunların asker
kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve
görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara
ait davalara bakmakla görevli olacak.
Devletin güvenliğine, anayasal düzene
ve düzenin işleyişine karşı suçlara
ait davalar, her durumda adliye
mahkemelerinde görülecek. Siviller,
savaş hali dışında askerî mahkemelerde
yargılanamayacak.
Anayasa Mahkemesinin Yapısı
Anayasa Mahkemesi yeniden
yapılandırılacak. Hâlen 11 asıl 4 yedek
Yapılan
düzenlemelerle
Kadınlara
ve
Çocuklara
Pozitif Ayrımcılık,
hükmü
hâline getiriliyor.
Anayasa
Hâkimler
ve
Kurulunun
düzenlenirken,
Anayasa
Mahkemesi
ile
SavcılarYüksek
yapısı
yeniden
Yüksek
Şûra Kararlarına
Askerî
Yargı Yolu
Açılıyor.
Download