KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Duran

advertisement
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Finansal Duran Varlık Edinimi
Özet Bilgi
Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş.unvanlı yeni bir Şirket kurulmasına ilişkin Şirketimizin 26.12.2016 tarihli özel durum
açıklamasına yönelik olarak MKK tarafından istenilen format revizyonu
Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/12/2016
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin
Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirketimizin ürettiği araç ve yedek parçaların yurt içi
ve yurt dışı satış ve pazarlaması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kuruluş işlemlerinin 2016 yıl sonunda veya 2017 Ocak
ayında tamamlanması planlanmaktadır.
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
TTK madde 344 hükmü uyarınca, taahhüt edilen
sermayenin 1/4 ü tescilden önce ve geri kalan 3/4 ü
ise tescili izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
5.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine
Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran
Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy
Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı
(%)
%0,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık
Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,48
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin ürettiği araç ve yedek parçaların yurt içi
ve yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerinin merkezi
koordinasyonunu sağlamak üzere kurulan Şirketin
ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı
düşünülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup
Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa
Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket kuruluşu olduğu için herhangi bir varlık
alımı söz konusu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun
Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Ekli açıklama 26.12.2016 tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) formatında yayımlanmış olup, MKK'dan gelen talep
doğrultusunda bu kere Finansal Duran Varlık Edinimi formatında yayımlanmaktadır. Dolayısıyla, 26.12.2016 tarihinde
yayımlanan aşağıdaki açıklamanın içeriğinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Şirketimizin ürettiği araç ve yedek parçaların yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerinin merkezi
koordinasyonunu sağlamak, yurtdışı ihaleleri ve ihracat faaliyetlerini takip etmek amacıyla, merkezi İstanbul, kuruluş
sermayesi 5 Milyon TL ve sermayesinin tamamı Şirketimiz tarafından taahhüt edilecek şekilde Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş.
unvanlı bir Şirket kurulmasına; Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün tescilden önce ve geri kalan 3/4'ünün ise tescili izleyen
yirmi dört ay içinde ödenmesine ve kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Download