EĞİTİM : FİRMA DEĞERLEME EĞİTİMİN SÜRESİ : 2 GÜN HEDEF

advertisement
EĞİTİM
: FİRMA DEĞERLEME
EĞİTİMİN SÜRESİ : 2 GÜN
HEDEF GRUP
: AJANS UZMANLARI - VALİLİKLER - KAMU KURULUŞLARI – GERÇEK VE TÜZEL
KİŞİLER
EĞİTMEN
: Ahmet Mithat CESUR – Ali MAKAL
EĞİTİMİN AMACI : Değerleme yaklaşım ve yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak açıklanacağı
eğitimin amacı firma değerinin gerçekçi varsayımlar ve doğru yöntemler kullanılarak nasıl tespit
edilebileceğini göstermektir. Bu amaçla eğitimin ilk bölümünde değer, paranın zaman değeri, sermaye
maliyeti, risk kavramı gibi temel finansal kavram ve araçlar ve değerleme sürecindeki işlevleri
açıklanacak, ikinci bölümde ise değerleme yöntemleri uygulamalı olarak sunulacaktır.
KAZANIMLAR
:
Katılımcılar,
·
Değerleme yöntemleri,
.
Fiyat/ Değer ilişkisi,
.
Şirketlerin nasıl değerlendiği ve değeri etkileyen faktörler,
·
Sermaye maliyetinin nasıl belirlendiği,
·
Temel olarak Şirketlere ilişkin risklerin nasıl değerlendirildiği,
·
Nakit Akımı kavramı
konularında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklardır.
KİMLER KATILMALI :
Eğitime,
·
Şirket değerlemesi yapmak isteyen yatırımcılar,
·
Şirketlerinin değerini hesaplamak isteyen şirket yöneticileri ve sahipleri,
·
Şirket değerleme konusunda danışmanlık hizmeti veren aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri çalışanları ya da bu alanda çalışmak isteyen kişiler,
·
Değerleme raporu hazırlayan ya da hazırlamak isteyen serbest muhasebeci mali
müşavirler ile yeminli mali müşavirler,
katılabilirler.
EĞİTİM İÇERİĞİ
:
1. Temel Matematik İşlemler
2. Alternatif Maliyet
3. Risk Kavramı
4. Sermaye Maliyeti
5. Paranın Zaman Değeri
6. Iskonto Oranını Etkileyen Faktörler
7. Amortisman ve Nakit Akımı Kavramı
8. İşletme Sermayesi Kavramı
9. Bilanço İnceleme ve Hesapların Sınıflandırılması
10. Değerleme Kavramı
11. Değer-Fiyat Kavramı
12. Değer Çeşitleri
a. İlk Yatırım Değeri:
b. Defter Değeri:
c. Tasfiye Değeri:
d. Cari Değer:
e. Pazar Değeri:
f. Gerçek Pazar Değeri:
g. İşleyen Teşebbüs Değeri:
h. Yeniden Üretimin Değeri (Maliyeti):
ı. Yerine Koyma Değeri (Maliyeti):
13. Değerleme Yaklaşımları
a. Maliyet Yaklaşımı
b. Pazar Yaklaşımı
c. Gelir Yaklaşımı
14.Şerefiye Kavramı ve Hesaplanması
15.Değerleme Yöntemleri
a. Net Aktif Tekniği (Özvarlık) Yöntemi
b. Yeniden Değerlenen Net Aktif (Özvarlık) Yöntemi
c. Katsayılar Yöntemi
d. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
e. İndirgenmiş Temettüler Yöntemi
EĞİTİM YÖNTEMİ
: Firma değerleme, değerleme kavram ve yöntemlerinin yanı sıra temel
finansal kavramları da içermesi nedeniyle bütüncül bir eğitim programıdır. Eğitimde, firmaların
muhasebe ve finans bölümlerinde çalışan uzman personel ve yöneticiler ile diğer kullanıcıların
yararlanabileceği değerleme yöntem ve teknikler teorik ve uygulamalı olarak açıklanacaktır. Eğitimi
tamamladıklarında, katılımcıların, sağlam ve tutarlı finansal karar verme kapasiteleri artacaktır.
Download