TAV Havalimanları

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon No.
Fax No.
Tarih
Konu
: TAV Havalimanları Holding A.Ş.
: TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul
Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A Kapısı VIP Yanı)
34149 Yeşilköy / Istanbul / Türkiye
: 0 212 463 30 00 / 2122-2123-2124
: 0 212 465 31 00
: 06.02.2015
: TAV Urban Georgia Hisse Alımı
Şirketimizin sermayesine %76 oranında sahip olduğu TAV Urban Georgia LLC şirketinde, Aeroser
International Holding Ltd.’nin sahip olduğu ve şirket sermayesinin %4’ünü temsil eden hisseler 5,2
milyon ABD doları karşılığında satın alınmıştır. Sözkonusu hisselerin alış bedeli pazarlık yöntemi ile
belirlenmiştir.
Hisse devri sonrasında TAV Havalimanları Holding’in TAV Urban Georgia LLC şirketindeki ortaklık oranı
%76’dan %80’e yükselmiş olup, %24 paya sahip olan Aeroser International Holding’in payı ise %20’ye
gerilemiştir.
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Edinme Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Beher Payın Alış Fiyatı
Toplam Tutar
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
04.02.2015
TAV Urban Georgia LLC
Havalimanı İşletmeciliği
36.500.000 USD
Hisse satın alınması
Tescili takiben
Sözleşmede belirtilen hususlar
1.460.000 adet
3,56 USD
5.200.000 USD
4,0
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
:
80,0
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına
Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
Gerekçesi
:
80,0
:
0,1889
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Hayır
Hayır
Aeroser International Holding Ltd
İlişkili taraf değildir.
Pazarlık Yöntemi
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Pazarlık Yöntemi ile belirlenmiştir.
Yoktur.
:
Değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar (II-15.1) Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download