Tarih : 01.02.2011 Kimden : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi

advertisement
Tarih
: 01.02.2011
Kimden : Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel: 232 376 75 75 (6 Hat)
e-mail: [email protected]
Konu
:
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
: 10032 Sokak No:10 A.O.S.B Çiğli/İzmir
Telefon ve Faks No.
: Telefon: (0 232) 3767575 Fax: (0 232) 394 01 97
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
: Telefon: (0 232) 3767575 Fax: (0 232) 394 01 97
:
:
:
:
:
Hayır
Hayır
Hayır
Finansal duran varlık satışı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
: 31.01.2011
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
:
:
:
:
:
:
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine
Oranı (%)
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı
(%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran
Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
: 30,00-TL
: 54.000-TL.
Kat Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Pazarlama
50.000-TL
31.01.2011
Nakden ve peşin
45.000-TL.
: %90,00
: %0,00
: %0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı
(%)
: %0,09 (Onbinde 9)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Devir işlemlerinin tamamlanmasından itibaren Kat
Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Tic.Ltd.Şti.
faaliyet sonuçları Şirketimiz finansal tablolarında
konsolide edilmeyecektir.
UFRS' ye göre hesaplanacak iştirak hisseleri satış
: karına kamuya açıklanacak 31.03.2011 tarihli
finansal tablolarımızda yer verilecektir.
Hisse devirleri sonrasında oluşacak "iştirak hissesi
:
satış karları", Şirket faaliyetlerinde kullanılacaktır.
: 31.01.2011
:
:
:
:
Murat Tuncel
İlişkili kişi değildir.
Net Aktif
Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
SPK Seri IV No:41 Madde 4' e göre değerleme ye
gerek bulunmamaktadır
Değerleme raporunda şirket değeri (-) 60.591,56 TL.
olarak tespit edildiğinden, beher hisse devir bedeli
:
25,00 TL. nominal bedele yakın bir değer olan 30,00
TL. olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiştir.
:
: -
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 31.01.2011 tarih, 2011/07 sayılı toplantısında:
Şirketimizin Kat Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti. sermayesinde sahip olduğu ve Kat Araç Üstü
Ekipman Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti. sermayesinin %90 'ına karşılık gelen 25,00 TL. Nominal bedelli 1.800 Adet
45.000-TL.'lik hisselerin tamamının 54.000-TL. bedel üzerinden nakden ve peşin olarak Murat Tuncel'e satılmasına karar
verilmiştir.
Hisse devri sonucunda şirketimizin Kat Araç Üstü Ekipman Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd. Şti. sermayesinde payı
kalmayacaktır.
Hisse devir işlemi sonucunda yasal kayıtlarımızda ortaya çıkacak 9.000-TL iştirak satış karı satış işleminin tamamlandığı
tarihte kayıtlara alınacaktır. UFRS'ye göre oluşacak iştirak hissesi satış karının hesaplanması 31.03.2011 tarihli mali
tablolarımızda yapılacaktır. 31.12.2010 tarihli bağımsız denetimden geçecek yıllık mali tablolarımızda ayrıca bilgi sunulacaktır.
Download