Document

advertisement
(BESLENME BAĞINTILARI)
Soru 1.
I.Komünite
II.Tür
III.Cansız çevre
Yukarıda tanımlanan gruplardan hangileri ekolojiyi
ifade etmekte kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Soru 6. Köpek balıklarının vantuzlarında yaşayan küçük
organizmalar artık besinler ile beslenir. Ancak köpek
balıklarına bir yararları dokunmaz.
Bu yaşama birliği aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mutualizm
Saprofitizm
Kommensalizm
Parazitlik
Dış parazitlik
Soru 2.
Güneş ışığı  Bitkiler  Hayvanlar  Ayrıştırıcılar
Yeryüzünde canlıların enerji kullanımları şekildeki
gibidir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru 7.
A)
B)
C)
D)
E)
I.Ökse otu
II.Saprofit bakteri
III.İbrik otu (böcekçil bitki)
IV.Bağırsak solucanı
Yukarıdaki canlılardan hangileri ototrof –heterotrof
özelliği birlikte gösterirler?
Enerji kaynağı güneştir.
Enerji kaynağı bitkilerdir.
Enerji kaynağı hayvanlardır.
Enerji kaynağı ayrıştırıcılardır.
Enerji kaynağı alınan besinlerdir.
Soru 3. Ot  Çekirge  Kurbağa  Yılan  Atmaca
Besin zincirinde avcılar tarafından aşırı şekilde atmaca
avlanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ot miktarı artar.
Çekirge miktarı artar.
Kurbağa miktarı artar.
Yılan miktarı artar.
Atmaca miktarı artar.
Soru 4. Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangileri
holozoik beslenmeye örnek teşkil eder.
A)
B)
C)
D)
E)
Soru 5.
I.Kullanılan enerji kaynağı
II.Enzim kullanılması
III.Canlı hücrelerdeki pigment yapısı
IV.Oluşturulan yapının organik besin olması
Ototrof beslenme çeşitleri olan fotosentez ile
kemosentez olayları arasında, yukarıda verilenlerden
hangisi ortak özelliktir?
B) II
D) IV
C) III
E) II ve IV
B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Soru 8.
I.Su kullanımı
II.Karbondioksit kullanımı
III.Organik maddelerin oksidasyonu ile enerji
…………….üretimi
IV.İnorganik moleküllerin oksidasyonuyla enerji
…………….üretimi
V.Işık enerjisini kullanarak enerji üretimi
Yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştiren
canlıların ototrof olduğu kesindir?
A)
B)
C)
D)
E)
Etçil hayvanlar.
Saprofitler.
Kemosentetik ototroflar.
Mutualist yaşayanlar.
Sembiyotik yaşayanlar.
A) I
A) I ve II
I ve II
I, II ve V
II, IV ve V
II, III, IV ve V
I, II, III, IV ve V
Soru 9.
Saprofitler ile ilgili bazı özellikler şunlardır;
I.Hücre dışı sindirim yapabilme
II.Madde devrinde rol oynama
III.Ölmüş organik kalıntılarla beslenebilme
IV.Humuslu toprak oluşturma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri saprofitlerin canlılar
için önemini belirtir?
A) I ve II
B) II ve IV
D) Yalnız IV
C) Yalnız I
E) III ve IV
Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi saprofit bakteriler için
doğru değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Enzimlerinin tümü hücre dışında görev yapar.
Bitki ve hayvan artıklarını ayrıştırırlar.
Madde devrine yardımcı olurlar.
Çürümeye yardımcı olurlar.
Ototrof ve heterotrof organizmalardır.
Soru 11. İnorganik maddeden organik madde sentezi
için gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek
karşılayan bir canlı;
I.Ototrof beslenir.
II.Kemosentez yapar.
III.Hücrelerinde klorofil vardır.
ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Soru 12.
gözlenmez?
C) I ve II
E) I, II ve III
Böcekçil bitkilerde aşağıdakilerden hangisi
A) Işıktan faydalanma
B) Topraktan organik madde alma
C) Topraktan su alma
D) Glikoz sentezleme
E) CO2 kullanımı (alımı)
F)
Soru 13. Böcekçil beslenen canlılarla ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Soru 14.
Hücre dışı sindirim yaparlar.
Organik bileşiklerin tamamını hazır olarak alırlar.
Azot ihtiyacı için böcek avlarlar.
Organik maddeleri kendileri sentezleyebilen yeşil
bitkilerdir.
Azotça fakir topraklarda yaşarlar.
Hayvansal
proteinler
Bitkisel
proteinler
Protein
Çürükçül
canll
NO3
?
NO2
?
NO 3
Yukarıdaki şemada doğal bir madde devri verilmiştir.
Soru işaretli yerlere aşağıdaki canlı türlerinden hangisi
konmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Saprofitler
Nitrifikasyon bakterileri
Ototroflar
Simbiyotik bakteriler
Parazit bakteriler
Soru 15. Bir ineğin işkembesinde bulunan bakteriler
selülozun sindirilmesine yardımcı olurlar. İnek ise
bakterilerin besinini temin eder. Açıklaması yapılan
beslenme şekli aşağıdaki beslenme şekillerinden hangisine
örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mutualizm
Kommensalizm
Parazitlik
Saprofitlik
Holozoik
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
E
A
D
A
E
C
B
C
B
E
C
B
B
B
A
Download