12_cocuk_1_1

advertisement
… ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
12- A SINIFI ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI I. DÖNEM I. YAZILI
Öğrenci ad soyadı:
No:
Aldığı puan:
Her soru 4 puandır. Sınav sırasında soru sormak kalem silgi uç alışverişi yapılamaz.Sınav süresi
35 dakikadır
1).Genetik ve konjenital hastalıkların etiyolojisi incelendiğinde Torch ajanlarının özellikle (gebeliğin ilk 3
ayında) teratojenik etkiye neden olduğu bilinmektedir. Bahsedilen torch enfeksiyonlarının hangi şıkta doğru
verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)
Hepatit A, Hepatit B, Hebatit C, Hepatit D,
Difteri, tetanoz, toksopilazma,Kızıl , Gonore
Gonore , kızamıkçık, kızıl, suçiçeği, Hepatit A
Sifiliz, sitomegalovirüs, toksoplazmozis,rubella , şuçiçeği
Fallot tetrolojisi, VSD, Aort stenozu, Atriyal septal defekt
2).Aşağıdakilerden hangisi Siyanotik konjenitalkalp hastalıklarından değildir?
a)Fallot tetralojisi
b)Triküspit Atrezisi
c)Atriyal septal defekt
d)Turunkus arteriozis
e)Büyük damar trasnpozisyonu
3.)Siyonetik konjenital kalp hastalıklarından ………………………… doğumdan sonra değişik derecede siyanoz
vardır. Beslenme , ağlama Oksijen gereksinimi artığı için hipoksik ataklar neden olur. Siyanoz ve hipoksiye
bağlı akut ve şiddetli anoksik atakların görülmesi nedeniyle bu bebeklere mavi bebek denir.Hipoksiye bağlı
polisitemi (eritrositler fazla olması) gelişir.
Yukarıda bahsedilen siyonetik konjenital kalp hastalığı aşğıdakilerden hangisidir?
a)Triküspit atrezi
b)Ventriküler Septal Defekt
c)Atreyal Septal Defekt
d)Fallot tetralojisi
e) Turunkus arteriozis
4.)Aşağıda belirti ve bulguları verilen konjenital kalp hastalığı nedir?
I. Akciğer enfeksiyonları ön plandadır.
II. Çabuk yorulma , dispne, aşırı terleme ve kalp yetersizliği vardır.
III. Belirgin siyanoz olmamakla beraber bu bebekler ağladıkça ve akciğer enfeksiyonları sırasında Kül rengi
bir görünüm olur.
a)Ventriküler septal defekt
b)Arteriyo septal defekt
c)Fallot tetralojisi
d) Triküspit atrezi
e) Turunkus arteriozis
5.)Edinsel kalp hastalıklarından olan myokardit ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Yenidoğanda; sistemik belirtiler ön plandadır.(burun kanatları solunuma katılır.)
b)Akciğerlerde sıvı birikimi vardır.
c)%-15 yaş arası çocuktaki myokardit nedeni ARA(akut romatizmal ateş)’dır.
d)Kardiyomegali gelişir.
e)Büyük çocuklarda myoardit akut konjestif kalp yetmezliği neden olur.
6.)Aşağıdakilerden hangisi aneminin genel belirtilerinden değildir?
a)Çabuk yorulma
b) Bradipne ve bradikardi
d)Kalpte üfürüm vardır.
c)Deri ve mukozalarda solukluk
e) Bebeklerde zayıf ağlama
7.)I. Semptomlar genelikle yaşamın ikinci 6. Ayında başlar. Ağır anemi vardır, kronik damar tıkanması
nedeniyle doku iskemisi, doku nekrozu fonksiyon bozukluğu gelişir.
Iı. El ve ayaklarda simetrik , ağrılı şişme iki yaşından büyük çoçuklarda eklemlerde de ağrı ve şişme olur.
III.Dalak etklenir, fonksiyon yapamazve enfekisyona yatkınlık artar.
Yukarıda belirtileri verilen konjenital hemolitik anemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Orak hücreli anemi
b)Fankom anemisi
c)Fizyolojik anemi d) Edinsel aplastik anemi
e)Konjenital aplastik anemi
8.)Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi Herediter Sferositoz yanlıştır?
a) Otomozol resesif geçişli kalıtsal bir hastlıktır.
b)Hemoglobin kusuru bulunmayan bir eritrosit membran hastalığıdır.
c)Süt çocukluğu döneminde devresinde başlar bazen anemi ve kan değişimi gerektirecek düzeyde bilirubinemi
vardır.
d)Dalak daime büyüktür, gelişme geriliği vardır.
e)Adölesan dönemde safa kesesi taşları görülebilir.
9.)…………………..en sık rastlanılan kosgülapatidir.X kromozomuna bağlı resesif geçişli kalıtsal bir
hastalıktır.Bahsedilen kan hastalığı hangisidir?
a)Hemofili B
b)Hemofili C
c)Hemofili A
d)Purpura
e)IX faktör eksikliği
10.)Aşağıdakilerden hangisi Tonsillektomi endikasyonudur?
a)2-3 yaşından küçük çocuklar
b)Anemi
c)Lösemi
c)Hemofili hastaları
d)Tonsillerde tümör veya kist olması
11.) Otitis media aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a)Antibiyotik , analjezik verilir.
b)Kulak üzerine soğuk uygulama yapılır.
c)Sedatifler ve antihistaminikler verilir.
d)Ateş şiddetli ağrı devam ederse parasentez yapılır.
e) Antipiretik uygulanır.
12.)Akut bronşitte balgamın görünümü nasıldır?
a)Berrak
b)Kanlı
c)Hiçbiri
d)Pürülan
e)Pas görünümlü
13.)Akut otistis media’nın komplikasyonlarından değildir?
a)İşitme kaybı
b)Menenjit c)Fasial paralizi
d)Kolesteatom
e)Yarık damak
14.)Akut bronşitle ilgili verilen hemşirelik bakımlarından hangisi yanlıştır?
a)Yatak istirahatine alınır.
b)Antihistaminikler verilir.
d)Öksürük şidetli olduğunda öksürük şurubu verilir.
c)Postürel dranaj yapılır.
e)Vit. zengin sulu diyet verilir.
Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
15.)Doğumdan sonra yaşamın 1. Haftasında hemoglobin düzeyinde ilerleyici bir düşüş başlar ve 6-hafta
devam eder. Bu durum süt çocuğunun ………………………………olarak adlandırılır.
16)……………………………:Kemik iliğinin çeşitli nedenlerle baskılanması sonucu eritrosit, lökosit ve trombositlerin
yeterli düzeyde yapılamamasıdır.
17.)İlk yaşlarda otitis media çok görülür nedeni ise………………………………………………………………………….
18.)Tonsillitte etken en sık…………………. ………’dır.
19.)kanamların küçük nokta olnalrına …… daha yaygın olanlara ise …………………. denir.
20.)……………..Küçük kan damarlarının akut veya kronik inflamasyonu sonucu gelişen purpuradır.
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgilerin doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz.
21.)
22.)
23.)
24)
25)
Kronik bronşit balgamlı özellikte olsun olmasın en önemli özellik öksürüktür.
Trunkus Arteriyozis: Sağ atriyum ile sağ ventriküller arasında triküspit kapağının olmamasıdır.
Kronik İTP. En çok 2-8 yaşlarında görülür.
5-25 yaş arası çocuklarda ensık perikardit nedeni Akut romatizmal ateş (ARA)’dır.
Konjenital aplastik anemide en uyguntedavi şekli kemik iliği transplantasyonudur.
www.smlogretmenleri.com
Download