İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

advertisement
HER YARIYILA AİT VE ÖĞRENCİLERİN ALMAKLA YÜKÜMLÜ
OLDUKLARI ZORUNLU VE SEÇİMLİK DERSLER
II. YARIYIL
I. YARIYIL
Zorunlu Dersler
(Kredi)
Anayasa Hukuku I
Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler
Hukuku)
Hukuk Başlangıcı
İktisat
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I
Türk Dili I
Yabancı Dil I
Seçimlik Dersler
Sosyoloji
Uygarlık Tarihi
Roma Kurumları
Karşılaştırmalı Medeni Hukuk
H/S.
4
5
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Zorunlu Dersler
(Kredi)
Anayasa Hukuku II
Medeni Hukuk II (Aile Hukuku)
Roma Hukuku
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
Türk Dili II
Yabancı Dil II
Seçimlik Dersler
Çocuk Hukuku
Siyaset Bilimi
Siyasi Tarih
Karşılaştırmalı Roma Hukuku
H/S.
5
4
5
2
2
2
2
2
2
2
IV. YARIYIL
III. YARIYIL
Zorunlu Dersler
(Kredi)
Borçlar Hukuku I (Genel
Hükümler)
Ceza Hukuku I (Genel
Hükümler)
İdare Hukuku I
Devletler Umumi Hukuku I
(Genel Esaslar)
Hukuk Felsefesi ve Hukuk
Sosyolojisi
Güzel Sanatlar I
H/S.
4
5
4
4
4
H/S.
4
3
4
3
5
2
1
1
Seçimlik Dersler
Kriminoloji
Kitle Haberleşme Hukuku
İntikal Hukuku
Demokrasi Kuramı
Zorunlu Dersler
(Kredi)
Borçlar Hukuku II (Genel
Hükümler)
Ceza Hukuku II (Genel
Hükümler)
İdare Hukuku II
Devletler Umumi Hukuku II
(Genel Esaslar)
Vergi Hukuku
Türk Hukuk Tarihi
Güzel Sanatlar II
2
2
2
2
Seçimlik Dersler
Hukuk Metodolojisi
Yerel Yönetimler Hukuku
Doğal Kaynaklar Hukuku
Siyasi Partiler Hukuku
2
2
2
2
VI. YARIYIL
V. YARIYIL
Zorunlu Dersler
(Kredi)
Eşya Hukuku I
Borçlar Hukuku (Özel
H/S.
3
4
Zorunlu Dersler
(Kredi)
Eşya Hukuku II
Ticaret Hukuku II (Ortaklıklar
Hukuku)
Medeni Usul Hukuku II
H/S.
4
5
4
Hükümler)
Ticaret Hukuku I
(Ticari İşletme, Kıymetli Evrak 5
Hukuku)
Medeni Usul Hukuku I
4
Genel Kamu Hukuku
4
Seçimlik Dersler
Uluslararası Örgütler
Tüketici Hukuku
İnsancıl Hukuk
İmar Hukuku
2
2
2
2
Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
Hukuk Sosyolojisi
İnsan Hakları Hukuku
Seçimlik Dersler
Uluslararası Deniz Kirliliğinin
Önlenmesi
Uluslararası Ceza Hukuku
Rekabet Hukuku
Atipik Sözleşmeler Hukuku
Hava ve Uzay Hukuku
3
2
2
2
2
2
2
2
VIII. YARIYIL
VII. YARIYIL
Zorunlu Dersler
H/S.
(Kredi)
Devletler Özel Hukuku I
3
Deniz Ticaret Hukuku
4
İcra-İflas Hukuku I (İcra
4
Hukuku)
İş Hukuku I (Bireysel İş Hukuku) 3
Ceza Usul Hukuku I
4
İdari Yargılama Hukuku
2
Seçimlik Dersler
Fikri Mülkiyet Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Teminat Hukuku
Avrupa Birliği Özel Hukuku
2
2
2
2
Zorunlu Dersler
H/S.
(Kredi)
Devletler Özel Hukuku II
3
Sigorta Hukuku
2
İcra-İflas Hukuku II (İflas
2
Hukuku)
İş Hukuku II(Toplu İş Hukuku) 3
Miras Hukuku
4
Ceza Usul Hukuku II
2
Sosyal Güvenlik Hukuku
2
Adli Tıp
2
Seçimlik Dersler
Banka Hukuku
Taşıma Hukuku
İnsan Hakları Usul Hukuku
Avukatlık Hukuku
İnşaat Hukuku
2
2
2
2
DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ YARIYIL - İKİNCİ YARIYIL
ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR)
ANAYASA HUKUKU II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)
Anayasa Hukuku dersi iki ana bölüm çerçevesinde okutulmaktadır. Bunlardan ilkinde,
özellikle liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel
esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. Bu bölümün başlıklarını anayasa, anayasanın
yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik,
devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi,
parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. konular oluşmaktadır. İkinci ana bölümde,
Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler
rejimi ile yukarıdaki kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Uygulama
çalışmasında ise, öğrencilerin katılımına öncelik verilerek Anayasa Mahkemesi kararlarının
ve güncel anayasa hukuku sorunlarının tahlil ve çözümleri üzerinde durulmaktadır.
ROMA HUKUKU
Atatürk’ün hukuk inkılabı neticesinde Türkiye’nin Kara Avrupası hukuk sistemine dahil
olmasıyla, Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline gelmiştir. Hukuk
fakültelerinde eğitim-öğretim dogmatik hukuk, hukuk felsefesi ve hukuk tarihi üzerine
kurulmuştur. İşte bu nedenle Roma hukuku derslerinde de, Türk Medeni Kanunu’nun
alındığı ülke olan İsviçre’de olduğu gibi, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve
kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta, hukuk kurallarının tarihi süreç içinde nasıl oluştuğu
gösterilmektedir.
MEDENİ HUKUK I (GİRİŞ-KİŞİLER HUKUKU)
MEDENİ HUKUK II (AİLE HUKUKU)
Bu ders başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk
bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte
Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları
incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele
alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde
evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları
incelenir.
HUKUK BAŞLANGICI
Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından
tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal
ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde,
hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha
sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan
ilişkileri anlatılmaktadır.
İKTİSAT
Sınırsız insan gereksinmeleri ile kıt kaynaklar arasında en uygun dengenin kurulmasına
yönelik insan davranışını kendisine konu alan iktisat bilimi, üretim, tüketim, yatırım ve
diğer iktisadi olguları irdeler. Bu ders çerçevesinde okutulan başlıklar fayda teorisi ve
tüketim dengesi. Arz-talep ve fiyat teşekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir,
istihdam ve para teorisidir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - II
Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal
egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır.
TÜRK DİLİ I - II
Hukuk sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı,
yanlışsız bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması,
adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle Türk
dili, hukukun tüm dersleri için gerekli bulunmaktadır.
SEÇİMLİK DERSLER - BİRİNCİ YARIYIL
SOSYOLOJİ
Bu derste sosyoloji bilimine genel bir giriş bilgisi verilmektedir. Dersin konusu içinde
sosyolojinin bilgi edinme metotları, toplumun kökenleri, kültür, bireyin sosyalleşmesi,
toplumsal kurumlar (ekonomik, yönetsel ve dinsel), aile, topluluk toplumsal gruplar ve
toplumsal değişme başlıkları yer almaktadır. Bu başlıklar, hukuk fakültesi öğrencisine
asgari bir sosyolojik görüş açısı kazandırmayı hedeflemekte ve buna uygun olarak ilişkili
olabilen diğer başlıklar olanak ölçüsünde inceleme alanına dahil edilmeye çalışılmaktadır.
UYGARLIK TARİHİ
Kültür ve uygarlık kavramının tanımlanmasıyla başlayan ders, tüm uygarlıklara özgü ortak
özelliklerin ardından ilk uygarlıkların günümüze yansıyan önemli miraslarını kısaca
inceliyor. Daha sonra, Dünya’daki çeşitli temel uygarlıkların (Hint, Çin, Japon, Afrika,
Güney Amerika, İslam ve Batı uygarlıkları) karşılaştırmalı kısa tanıtımının ardından,
uygarlıklar bileşkesi olarak globalleşme sürecinde Sanayi Devrimi ile öne çıkan Batı
uygarlığının öneminin belirtiliyor. Ders, günümüzde uygarlıklar arasında köprü olan
ülkemizin durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin tahmin ve hedeflerle
tamamlanıyor
ROMA KURUMLARI
Derste Roma Kamu Hukukunun içeriği hakkında genel bilgi verilmektedir. Bu sebeple, derste, Roma
İmparatorluğunun siyasi devirleri hakkında, tarihi olarak genel bilgi verilmektedir. Diğer taraftan, Roma
İmparatorluğunun siyasi yapısı ve bu siyasi devirlerde, devletin işleyişi hakkında bilgi verilmektedir. Bu arada,
siyasi devirlerde değişimlerin, hangi sosyal ve tarihi sebeplerle olduğu izah edilmektedir. Özellikle ilk üç siyasi
devirdeki ortak özellikler ve farklılıklar vurgulanmakta ve Cumhuriyet döneminde ve daha sonra devletin
yapısındaki değişikliklere ilişkin, tarihi ve hukuki bilgi verilmektedir.
KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK
Dersin ana konu başlıkları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1- Karşılaştırmalı Hukuk Kavramı
2- Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk İlminin Bir Disiplini Olarak Bağımsızlığı
3- Karşılaştırmalı Hukuk ve Hukuk Sosyolojisi
4- Makro ve Mikro Karşılaştırmalı Hukuk
5- Biçimsel / Dogmatik / Tarihsel Karşılaştırmalı Hukuk
6- Karşılaştırmalı Hukukun Görevleri
7- Karşılaştırmalı Hukukun Yönetsel Sorunları
8- Hukukun Birleştirilmesinde Karşılaştırmalı Hukukun Önemi
9- Yabancı Hukukun Benimsenmesi ve Benimsenmenin Sonuçları
Seçimlik Konular:
1- Arminjon / Nolde / Wolff’a Göre Hukuk Sistemleri
2- Rene David’in “Hukuk Aileleri” Sınıflandırması
3- Zweigert / Kötz’ün “Üslûp Biçimlendirici Etkenler”e Dayalı Sınıflandırması
4- Constantinesco’nun Sınıflandırması
SEÇİMLİK DERSLER - İKİNCİ YARIYIL
ÇOCUK HUKUKU
On sekiz yaşından küçük çocuklarla ilgili kurallar çocuk hukukunun temelini oluştururlar.
Bu kurallar, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, birçok
uluslar arası sözleşmede, Anayasada ceza, yargılama, yerel yönetim, kolluk gücü, kitle
haberleşme ve eğitim yasalarında, Medeni Kanun’da ve İş Kanunu’nda, ayrıca bir dizi
başka yasada yer alırlar. Bu kuralların işlevi, güçsüzlüğü dikkate alınarak, çocuğu, evde,
okulda, işyerinde, eğlence yerinde, sokakta, karakolda, hastanede, mahkemede ve
cezaevinde özel olarak koruyup güvenlik altına almaktır.
SİYASET BİLİMİ
Siyaset Bilimi dersinde; ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; Liberalizm,
Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı.
SİYASİ TARİH
Siyasi Tarih dersinde; Modern dünyanın biçimlenmesinde etkisi olan olaylar ele
alınmaktadır. Feodalizmin ekonomik, sosyal ve siyasal yapısı, Ulus-devletin ortaya çıkışı,
İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, Emperyalizm.
KARŞILAŞTIRMALI ROMA HUKUKU
Roma Hukuku kavram ve kurallarının tarihsel gelişimi incelenerek, bu hukukun günümüz hukuklarına etkisi,
karşılaştırmalı hukuk metodu uygulanarak verilmektedir. Institutiones hukuk eğitimi sistemine paralel olarak,
belli hukuk kavramlarının, özellikle Borçlar hukuku ve Eşya Hukuku alanında, Türk hukuku ve diğer Roma
hukuku sistemine dahil bazı ülkelerin hukuk düzenleri dikkate alınarak, düzenleniş şekli, gelişimi ve
değerlendirilmesine çalışılmaktadır. Derste, modern hukuku kavramlarının, kaynağında nasıl geliştiği ve bu
günkü haline nasıl ulaştığı ve böylece Roma hukukunun modern hukuklara bıraktığı izler incelenmektedir.
ÜÇÜNCÜ YARIYIL - DÖRDÜNCÜ YARIYIL
BORÇLAR HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER)
Bu dersin konusunu Borçlar Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler
oluşturmaktadır. Dersin kapsamı içerinde sırasıyla borcun kaynağı olarak hukuki işlemler
ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz
zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki
ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.
CEZA HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER)
Ceza hukuku kavramı, görevi, niteliği, temel kavramları, tarihsel gelişimi, kaynakları,
yorumu, kişi yönünden ve ülke açısından uygulanması, ülkesellik, kişisellik ve güvenlik
sistemleri, devletler arasında geri verme gibi hususlar incelenmektedir. Bunun yanı sıra suç
genel teorisi kapsamında suçun, tipe uygun eylem, hukuka aykırılık ve kusurluluk
unsurları, suçu etkileyen nedenler, teşebbüs, suçların içtimai, iştirak, tekerrür, cezalar ve
türleri, güvenlik önlemleri, şartla salıverme, erteleme, ceza ve infaz ilişkisinin sona ermesi
gibi kavramlar ele alınmaktadır.
İDARE HUKUKU I - II
İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare
arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk İdari Teşkilatı (Merkezi
İdare ve taşradaki uzantıları, Mahalli İdareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari
sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel
Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.),
idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü
vs.) gibi konular işlenmektedir.
DEVLETLER UMUMİ HUKUKU I - II (GENEL ESASLAR)
Milletlerarası hukukun bütün klasik konuları son gelişmelerin ışığı altında ele alınmaktadır.
Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak andlaşmalar hukuku; devlet,
milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk
düzenindeki yeri; devletin yetkisi, bu arada ağırlıklı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu
sorunları da kapsamak üzere deniz hukuku; Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma
yasağı, meşrû müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dahil ortak güvenlik
sistemi; uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri bu konular arasındadır.
HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ
Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun
kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta,
bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne
olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır.
Adaletin değişik anlamları ve türleriyle bir hukuki değer olarak incelenmesinden sonra,
hukukun sosyal işlevi konusundaki görüşler tartışılmakta ve hukukun tabanını oluşturan
sosyolojik yapının hukuka olan etkileri araştırılmaktadır. Son olarak doğru bir hukukun
araştırılmasına girişilmektedir.
VERGİ HUKUKU
Bu ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal prensipler başlıca beş bölümde
incelenmektedir. Bu bölümler vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları,
vergi icra hukuku ve Türk vergi sisteminin ana çizgileridir. Ayrıca Türk vergi sistemindeki
vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri de ele alınmaktadır.
TÜRK HUKUK TARİHİ
Bu dersler İslamiyet’ten önceki dönem, İslamiyet’ten sonraki dönem, tanzimattan sonraki
dönem ve Cumhuriyetten sonraki dönem şeklinde dört dönem çerçevesinde
incelenmektedir. Bunun yanı sıra, Tanzimat hareketinden sonra başlayan batılılaşmanın
Cumhuriyetten sonraki dönemde hukukun her dalında gerçekleşmiş olması nedeniyle, Türk
Hukuk Tarihi ile Avrupa Hukuk Tarihlerinin karşılaştırılmasına bir sömestre tahsis
edilmektedir.
GÜZEL SANATLAR I-II
SEÇİMLİK DERSLER -ÜÇÜNCÜ YARIYIL
KRİMİNOLOJİ
Kriminolojik araştırmada kullanılan yöntemler ve çeşitli görüşler ve teoriler ışığında
suçluluğun nedenleri incelenmektedir.
KİTLE HABERLEŞME HUKUKU
Haberleşme hukuku dersinde kitle haberleşmesine ve kitle haberleşme hukukuna ilişkin
genel bilgiler verildikten sonra, haberleşme özgürlüğü kavramı ele alınmaktadır. Daha
sonra ise, “basım rejimi”, “basında sorumluluk rejimi”, “radyo televizyon rejimi”, “sinemavideo rejimi” konuları incelenmektedir. Gelişmelerin çok yoğun yaşandığı kitle haberleşme
alanında yeni gelişmelere ilişkin bilgilerin de verildiği derslerde, özellikle internet rejimine
de değinilmektedir.
İNTİKAL HUKUKU
Bu derste eski hukukumuza ilişkin kavramların günümüz hukukundaki anlamı ve çeşitli kanunların intikal
hükümleri değerlendirilmektedir.
DEMOKRASİ KURAMI
Demokrasi kuramı, demokratik rejimin temel özelliklerini, tarihsel süreç içinde
teorik çerçevede inceleyen bir disiplindir. Bu bağlamda, ilk olarak, günümüzden
2.500 yıl önce eski Yunan sitelerinde kurulan demokratik rejimleri inceler.
Ardından, modern demokrasinin (18. yy. ve sonrası) düşünsel kaynaklarını ele alır.
Demokrasinin felsefi, ahlaki ve rasyonel temellerini inceler. Demokratik rejimin
ülkelere göre değişen farklı uygulamalarını ‘demokrasi modelleri’ çerçevesinde
analiz eder.
SEÇİMLİK DERSLER - DÖRDÜNCÜ YARIYIL
HUKUK METODOLOJİSİ
Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin
nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol
gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, genel
olarak sosyal bilimlerde metot problemi hakkında bilgi verilmektedir. Başlıca bilgi edinme
yöntemleri, bunların hukuka yansımaları açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin
temelleri, bu kuralların hukuki uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan
konular arasındadır
YEREL YÖNETİMLER HUKUKU
Bu derste yerel yönetimlerin Türk İdare Teşkilatı içindeki konumları incelenmekte ve özellikle belediyeler
üzerinde durulmaktadır. Dersin yalnızca konuyla ilgili yasal düzenlemelerin ele alınması biçiminde sunulmasının
yararlı olmayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple , yerel yönetimlerin hukuksal boyutu ile tarih, sosyoloji, iktisat
ve siyaset bilimi disiplinleri arasında köprü kuracak biçimde konuların anlatılmasına özen gösterilmektedir.
DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU
Bu derste, doğal kaynakların hukuki rejimi kamu hukuku bakış açısıyla öğretilmektedir.
Ders esas olarak iki bölümden oluşmuştur. Birinci Bölümde, doğal kaynakların anayasal ve
idari çerçevesini düzenleyen genel teori incelenmektedir. İkinci Bölümde, Birinci Bölümde
incelenen hukuki rejimin bir örneği olarak kıyılar üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda,
konuyla ilgili yasalar ve idari düzenlemelerle Türk Anayasa Mahkemesi kararları ele
alınmaktadır.
SİYASİ PARTİLER HUKUKU
BEŞİNCİ YARIYIL - ALTINCI YARIYIL
EŞYA HUKUKU I - II
Bu dersin kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve
tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan aynı haklar incelenmektedir. Bu ders
kapsamı içinde kat mülkiyeti konusu da yer almaktadır.
BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)
Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında düzenlenen özel sözleşme türlerinin ele alındığı bu
dersin kapsamında, sırasıyla temlik borcu doğuran sözleşmeler, kullanma ve yararlanma
hakkı veren sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran
sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler ve
ortaklık sözleşmeleri üzerinde durulmaktadır.
TİCARET HUKUKU I - II
Bu ders, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç
başlık altında incelenmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı,
ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar
ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır.
Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali,
poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri,
ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Son olarak ortaklıklar hukukunda
adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve
limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve
yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.
MEDENİ USUL HUKUKU I - II
Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra
kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı
organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de
değinilmektedir.
GENEL KAMU HUKUKU
Hukuk biliminin bir alt disiplini olarak Genel Kamu Hukukunun iki ana inceleme konusu
vardır. Bunların birincisi “devlet” örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşlerdir.
Buna Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi denir. Genel Kamu Hukukunun
ikinci inceleme konusu kişinin devlete karşı korunması sorunsalını yani devlet iktiranını
sınırlanmasını ele alır. Buna da Temel Hak ve Özgürlükler denilmektedir. Devlet
Doktrinleri ve Temel Hak ve Özgürlükler birbirine çok bağlıdırlar. Çünkü devlet ve iktidar,
otorite ve buna bağlı olarak zorlama yetkisi vermekte ve bireyler buna karşı zayıf ve
korumasız kalmaktadırlar. İşte Temel Hak ve Özgürlükler kavramı bireylerin devlet
otoritesine karşı korunmasını sağlamaktadır.
Dolayısıyla hukuk fakültesinde okutulan bir ders olarak Genel Kamu Hukuku, bir yanda
devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak
işlevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüş ortaya
atan düşünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun
yerine her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana
hatlarıyla “devlet” örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi
edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır.
Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması
problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya
çıkmış ulusal ve uluslar arası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye,
hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve
özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir.
CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)
Suçların tasnifindeki çeşitli ekollere göre tasnif ölçütleri, Türk Ceza Kanunundaki ve
çağdaş yasalardaki sistem incelendikten sonra devletin şahsiyetine karşı suçların, hürriyete
karşı, adliyeye karşı, kamu düzenine karşı, genel adap ve aile düzenine karşı suçların genel
kuralları ele alınmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tiplerinden büyük
bir kısmı unsurları ile ayrıntılı olarak incelenmektedir.
HUKUK SOSYOLOJİSİ
İNSAN HAKLARI HUKUKU
Hukuk biliminin en genç alt disiplinlerinden birini oluşturan İnsan Hakları Hukuku İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına zorunlu bir ders olarak ilk kez 2003-2004
öğretim ve eğitim yılında girmektedir. Daha önceki yıllarda bu disiplin, seçmeli ders olarak
okutulmaktaydı. Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu
iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları
anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından
ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan
hükümetlerarası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur.
İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını,
korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu
yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların
bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel
düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları
sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş
Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir.
Bölgesel ve Uluslar arası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde
düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca,
mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan “usul hukuku” boyutu ele alınmaktadır. Bu
belgelerin bir çoğuna Türkiyenin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin
iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu
standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel
olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve
kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.
SEÇİMLİK DERSLER - BEŞİNCİ YARIYIL
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
Uluslararası örgütler dersi, öğrenciye milletlerarası hukukun kişilerinden olan ve İkinci dünya savaşı sonrasında
milletlerarası ilişkilere giderek artan bir şekilde katılarak önemli rol oynayan milletlerarası teşkilatların hukuki
statüsüne dair genel bir bakış açısı vermeyi amaçlamaktadır. Ders, iki temel kısımda ele alınacak olup; birinci
kısımda, genel olarak milletlerarası teşkilatların tanımı, türleri(evrensel, bölgesel, işlevsel gibi) ve hukuk
kişiliğine, ikinci kısımda ise, Türkiye’nin Avrupa’daki teşkilatlanma çerçevesinde ilişki içinde bulunduğu
teşkilatlara ve bu bağlamda, özellikle Avrupa birliği, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik
Andlaşması Teşkilatı (NATO)’na yeni gelişmeler ışığında ve hukuki, siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla
değinilecektir.
TÜKETİCİ HUKUKU
4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” (TKHK) oluşturmaktadır. Dersin
ana konu başlıkları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1- Tüketici Hukukunun Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi
2- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketicinin ayıplı mal ve hizmet ifası
karşısında sahip olduğu haklar
3- Taksitli ve Kampanyalı satışlarla ilgili TKHK düzenlemeleri
4- Tüketici Kredileri sözleşmeleri
5- Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeler
6- Tüketici sorunlarının etkin biçimde sonuçlandırılması ve bu amaçla kanun uyarınca
kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin işleyişi
İNSANCIL HUKUK
Kısaca savaş veya silahlı çatışma durumlarında insanlara(çarpışan veya siviller) yapılması gerekli olan asgari
davranış ve yardıma dair kurallar bütününü içeren bir hukuk dalı olarak ifade edilebilecek ders kapsamında,
söz konusu hukuka, savaş yapma hakkı(ius ad bellum) ve savaş içindeki hak ve yükümlülükler (ius in bello)
yönleri esas alınarak değinilecektir. Bu çerçevede öğrenciler, insancıl hukukun gelişim süreci, hukuki kaynakları,
milletlerarası barış ve güvenliğin korunması, silahlı çatışma türleri, silahlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve
havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi, tarafsızlık hukuku, insancıl hukuk kurallarının
uygulanmasının sağlanması, bu hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlali durumunda uygulanabilecek
yaptırımlar ve ihlali gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları gibi konu başlıkları altında, yeni gelişmeler ışığında
ve pozitif bir yaklaşımla bilgilendirilecektir.
İMAR HUKUKU
Bu derste ilgili hukuksal düzenlemeler teorik ve pratik boyutuyla ve içtihat dikkate alınarak
incelenmekte özellikle imar planlaması hukuku ve imar ruhsatı konuları ele alınmaktadır.
SEÇİMLİK DERSLER - ALTINCI YARIYIL
ULUSLARARASI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
Milletlerarası ceza hukukunun genel özelliklerinin anlatılmasından sonra, ülkede suç işlemiş kişiler hakkında
uygulanacak genel sistem olan ülkesellik sistemi ve bu ilkenin uygulanamadığı durumlar için geçerli olan
kişisellik ve güvenlik ilkeleri ortaya konmaktadır. Suçluların geri verilmesi konusunun da ele alındığı derslerde
son gelişmeler çerçevesinde uluslararası ceza mahkemesi ile ilgili olarak da bilgiler verilmektedir.
REKABET HUKUKU
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet
hukuku ile ilişkisi ortaya konulduktan sonra, kanunun getirdiği koruma sistemi
açıklanmaktadır. Kanunun öngördüğü üç yönlü koruma sistemi uyarınca önce rekabeti
sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin kararları, hukuka aykırılık
şartları ve muafiyet tanınabilecek haller incelenmektedir. Daha sonra hakim durumun
kötüye kullanılması hali ve teşebbüsler arası birleşmeler ve devralmalar ele alınmaktadır.
Son olarak, Rekabet Kanununun ihlal edilmesi halinde kurulun alabileceği kararlar
açıklanmaktadır.
ATİPİK SÖZLEŞMELER HUKUKU
Türk hukukunda kanuni düzenlemeye konu olmamış sözleşme tiplerinden, uygulamada en fazla görülenler
incelenmektedir. Bu derste, lisans sözleşmeleri, know-how, yönetim(management), sponsorluk, gezi
sözleşmeleri gibi uygulamada en fazla karşılaşılan sözleşme tipleri incelenecektir.
HAVA VE UZAY HUKUKU
Uzay Hukukunun temel kavramları
Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki
ayni haklar ve uluslar arası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık kanunu hükümleri dairesinde
hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu.
YEDİNCİ YARIYIL - SEKİZİNCİ YARIYIL
DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I - II
Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar ihtilafı Sistemi,
milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır.
DENİZ TİCARET HUKUKU
Deniz hukuku dersi kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, gemiyi işleten
(donatan), donatanın sorumlulukları, kaptan, deniz yolu ile yük taşıma sözleşmeleri,
taşıyanın sorumlulukları, deniz kazaları, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde
cebri icra konuları okutulmaktadır.
İCRA-İFLAS HUKUKU I - II
Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra,
mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan
kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra icra iflas
suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas
ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası
malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir.
İŞ HUKUKU I-II
Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi
çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona
ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki
ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların
kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu iş
uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve
lokavt bu kapsamda ele alınmaktadır.
CEZA USUL HUKUKU I - II
Ceza usul hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman
bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel
ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza
yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama
gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm
ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.
İDARİ YARGILAMA HUKUKU
Bu derste idari yargı teşkilatı ile idari yargılama usulü ele alınmaktadır. Bu kapsamda
idarenin sorumluluğu konusuna özel önem verilmektedir.
SİGORTA HUKUKU
Sigorta hukukunda sigorta şirketlerinin denetimi, işleyişleri, sigorta aracıları, sigorta
sözleşmesinin yapılması, hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti bahisleri ele
alınmaktadır.
MİRAS HUKUKU
Bu dersin kapsamı içinde mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve
ölüme bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne şartlarla ve ne
tarzda intikal edeceği konuları incelemektedir.
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Sosyal güvenlik hukuku ise bağımlı ve bağımsız çalışanlara sosyal riskler karşısında
güvence sağlanmasını konu alır.
ADLİ TIP
Bu dersin amacı tıbbi laboratuvarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma
ve yargılama aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların
anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgileri vermektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve
ekimozlar, doğum ve çocuk düşürme, ahlaka karşı yapılan tecavüzler ve adli psikiyatri bu
dalın konusunu oluşturur.
SEÇİMLİK DERSLER - YEDİNCİ YARIYIL
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
Fikri mülkiyet genel başlığına giren fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar açıklanmakta ve Türk Hukukunda bunlara
sağlanan koruma sistemi ortak yönleriyle ortaya koyulmaktadır. Daha sonra ağırlıklı olarak
fikir ve sanat eserleri hukuku ile patent hukuku incelenmektedir. Fikir ve sanat eserleri
hukuku kısmında eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar
ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanmaktadır.
Patent hukukunda ise buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten
doğan haklar, sınırları ve ihlalleri incelenmektedir.
SERMAYE PİYASASI HUKUKU
Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri
hukuki açıdan incelenmektedir.
Sermaye piyasası hukuku derslerinde incelenen konular şunlardan ibarettir. Türk sermaye
piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim
şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu.
TEMİNAT HUKUKU
Dersin ana içeriği şöyledir; Kefalet; Garanti sözleşmesi(özellikle banka teminat
mektupları); Rehin sözleşmesi : taşınır rehni, taşınmaz rehni; Ticari işletme rehni;
Hak rehni: kıymetli evraka bağlanmış hakların rehni(hisse senedi rehni), kıymetli
evraka bağlanmamış hakların rehni(marka ve patent rehni),; Kıymetli evraka özgü
teminatlar: temlik cirosu, aval; Alacakların rehni: kıymetli evraka bağlanmış
alacakların rehni (rehin cirosu), kıymetli evraka bağlanmamış alacakların rehni;
İnançlı işlemler: taşınırların teminat amacıyla temliki, taşınmazların teminat
amacıyla temliki, hakların teminat amacıyla temliki, alacakların teminat amacıyla
temliki.
AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU
Avrupa Birliğinin bütünleşme süreci anlatılmakta ve Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar,
kurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleri ile ilişkileri açıklanmaktadır. Kurumsal
yapının incelenmesinden sonra Topluluk hukuku ele alınmaktadır. Genel kısımda Topluluk
hukukunun kaynakları, Topluluk hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri, hukuki
yetkilerin üye ülkeler ile Topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler, Toplulukta
hukuk koyma sistemi ve Topluluk hukukunun temel doktrinleri anlatılmaktadır. Özel
bölümde ise, Ortak Pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme
serbestisi açıklandıktan sonra, ağırlıklı olarak Topluluk rekabet hukuku incelenmektedir.
SEÇİMLİK DERSLER - SEKİZİNCİ YARIYIL
BANKA HUKUKU
Bankalar hukuki yönden ele alınmakta ve genel olarak bu kurumların kuruluşları,
faaliyetleri, denetimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.
Banka hukuku derslerinde incelenen konular ise şunlardır. Türk hukukunda bankaların
düzenlendiği mevzuat, kuruluş ve faaliyete geçmelerinde aranılan şartlar, bankalarda pay
sahipleri bakımından özellik taşıyan hususlar, bankaların organları, bankaların defter ve
hesapları, bankacılık işlemleri ve bankaların denetimi.
TAŞIMA HUKUKU
Taşıma hukuku dersinde, öncelikle sözleşme ile ilgili genel hükümler hakkında açıklamalar
yapılmakta, bundan sonra taşımanın muhtelif ayrımları, bu meyanda ulusal ve uluslar arası
taşıma, uygulanacak hükümler hakkında bilgi verilmektedir. Bu girişten sonra ise esas
itibariyle Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu ayrıntılı olarak
anlatılmaktadır.
İNSAN HAKLARI USUL HUKUKU
AVUKATLIK HUKUKU
“Avukatlık Hukuku” bir giriş ve dört ana başlık altında anlatılmaktadır.
Giriş bölümünde, demokratik hukuk devletinde olması gereken yargı örgütlenmesi ve bu
örgütlenme içinde savunmanın, dolayısıyla avukatlığın yeri ve işlevi, mukayeseli hukuk
gözönünde tutularak anlatılmakta, Türk yargı sisteminin bu açıdan değerlendirmesi
yapılmaktadır;
Bölümde, yargının örgütlenmesinde “savunma”yı yargılama sürecinde “avukat”nın
bağımsız bir kurum olarak yer alması işlenmekte, bu yapılanmanın olmazsa olmaz
düzenlemeleri “zorunlu avukatlık”, “avukatlık tekeli”, “reklam yasağı”, “meslek sırrı”,
“aracı kullanma yasağı” gibi konular üzerinde durulmaktadır.
II Bölümde, yargının bağımsız kurumu “savunma”yı yargılama sürecinde “avukat”ın temsil
işlevi ele alınmakta, avukatın bu işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olmazsa olmaz
haklar, “davayı red hakkı”, “bizzat karar verme hakkı” “savunma sorumsuzluğu”, “büronun
aranamaması, evraklara el konulamaması”, “müvekkile özdeşleştirme yasağı”, “ücret talep
hakkı” avukatın bağımsızlığı, dokunulmazlığı ve özgürlüğü alt başlıkları çerçevesinde
anlatılmaktadır.
III Bölümde, avukatın yargılama sürecinde yargılama faaliyetlerini yönetebilmesi ve karar
sürecine etkin katılabilmesi tartışılmakta, bu açıdan gerekli “bizzat tebligat” “delil
toplama”, “çapraz sorgu”, “duruşmadan çıkartılamama”, “duruşma bütünlüğü”, “yargıç
değişmezliği” gibi olmazsa olmaz düzenlemeler işlenmektedir.
IV Bölümde avukatın faaliyet biçimleri (bireysel-ortaklık-paylaşım-kurumlaşma v.b.),
avukatın denetimi (Barolar-TBB), meslek kuralları ve disiplin işleyişi anlatılmaktadır.
İNŞAAT HUKUKU
İnşaat Hukuku dersinde inşaat müteahhidi ile iş sahibi arasında yapılan inşaat
sözleşmesinin kuruluşu, müteahhidin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları,
inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar, mimar ile iş
sahibi ve müteahhit arasındaki hukuki ilişkiler, iş sahibi ile alt müteahhitler arasındaki
hukuki ilişkiler, kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeki özellikler, inşaat işine katılanların
hukuki sorumlulukları incelenecektir.
Download