uluslararası ticaret bölümü dersleri ve içerikleri

advertisement
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ
BİRİNCİ YIL
KODU
2502180
2502170
2502160
2502101
2502103
2502105
I. YARIYIL
DERSİN ADI
İngilizce I
Türk Dili I
A.İ.İ.T. I
İşletme Matematiği
Ekonomi I
Temel Bilgi Teknolojileri I
2502107 Temel Muhasebe I
2502109 Temel Hukuk
2502111 Genel İşletme
Toplam Kredi
T
4
2
2
3
3
2
U
0
0
0
0
0
2
K
4
2
2
3
3
3
3 0 3
2 0 2
3 0 3
25
II. YARIYIL
DERSİN ADI
İngilizce II
Türk Dili II
A.İ.İ.T. II
İstatistik
Ekonomi II
Bilgisayar Programlama ve
Uygulamaları
2502108 Temel Muhasebe II
2502112 Yönetim ve Organizasyon
KODU
2502280
2502270
2502260
2502102
2502104
2502106
T
4
2
2
3
3
2
U
0
0
0
0
0
2
K
4
2
2
3
3
3
3 0 3
3 0 3
Toplam Kredi
23
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU DERSİN ADI
2502201 Ticari ve Mesleki İngilizce I
T U K
3 0 3
2502205
2502205
2502207
2502209
2502211
2502213
2502215
3
3
3
2
3
3
2
Bilgisayar Uygulamaları
Maliyet Muhasebesi
Finans Matematiği
Ticaret Hukuku
Pazarlama İlkeleri
Türkiye Ekonomisi
Yabancı Dil (AlmancaFransızca)
Toplam Kredi
0
0
0
0
0
0
2
3
3
3
2
3
3
3
23
IV. YARIYIL
KODU DERSİN ADI
2502202 Ticari ve Mesleki İngilizce
II
2502204 Finansal Tablolar Analizi
2502206 İnsan Kaynakları Yönetimi
2502208 Pazarlama Yönetimi
2502210 Yönetim Muhasebesi
2502212 Uluslararası İşletmecilik
2502214 İş Hukuku
2502216 Yabancı Dil (AlmancaFransızca)
Toplam Kredi
T U K
3 0 3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
0
0
0
0
2
3
3
3
3
3
2
3
23
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU DERSİN ADI
2502301 Ticari ve Mesleki İngilizce
III
2502305 Elektronik Ticaret
2502307 Finansal Yönetim
2502309 Vergi Hukuku
2502311 Dış Ticaret İşlemleri
Yönetimi I
2502313 Dış Ticaret ve Kambiyo
Mevzuatı
2502315 Seçmeli Ders I
Toplam Kredi
T U K
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
21
VI. YARIYIL
KODU DERSİN ADI
2502302 Ticari ve Mesleki İngilizce
IV
2502304 Uluslararası Ekonomi
2502306 Uluslararası Pazarlama
2502308 Uluslararası Ticari ve
Ekonomik Organizasyonlar
2502310 Dış Ticaret İşlemleri
Yönetimi II
2502312 Stratejik Yönetim
2502314 Seçmeli Ders II
2502316 Yaz Stajı
Toplam Kredi
T U K
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
0 0 0
21
DÖRDÜNCÜ YIL
KODU
2502401
2502403
2502405
2502407
2502409
2502413
2502415
VII. YARIYIL
DERSİN ADI
Pazarlama Araştırmaları
Uluslar arası Finans
Dış Ticaret Finansmanı
Uluslar arası Ticaret Hukuku
Dış Ticaret İşlemleri
Muhasebesi
Uluslar arası Ticarette
Vergilendirme
Seçmeli Ders III
T
2
3
3
3
3
U
0
0
0
0
0
K
2
3
3
3
3
VIII. YARIYIL
KODU DERSİN ADI
2502402 Dönem Projesi
2502404 İşbaşında Eğitim
T U K
3 0 3
0 32 8
2 0 2
3 0 3
Toplam Kredi
19
Toplam Kredi
11
SEÇİMLİK DERSLER
DERSİN ADI
Davranış Bilimleri
AB Hukuku ve GB Mevzuatı
Uluslararası Taşıma ve Lojistik Yönetimi
Hizmet Pazarlaması
Girişimcilik ve İş Tasarımı
Toplam Kalite Yönetimi
Tüketici Davranışı
Uluslar arası İlişkiler
Endüstri İlişkileri
İş Ahlakı
T U K
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
ULUSLAR ARASI TİCARET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ SINIF
I. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
2502180 İngilizce I
4
0
4
2502170 Türk Dili I
2
0
2
252160
A.İ.İ.T. I
2
0
2
252101
İşletme Matematiği
3
0
3
3
0
3
2
2
3
2502107 Temel Muhasebe I
3
0
3
2502109 Temel Hukuk
2
0
2
2502111 Genel İşletme
3
0
3
2502103 Ekonomi I
2502105
Temel Bilgi
Teknolojileri I
TOPLAM
25
İÇERİK
Introduction, The use of be (present), The use of have got/has got,
modals, Telling the time, The present simple, The use of would like,
The use of there is/there are, Countable and uncountable nouns with
some, any etc., Asking questions with how much and how many,
The use of be in the simple past tense, Regular and irregular verbs
and their uses in the past tense, Present continuous tense,
Nonprogressive verbs, passive voice, Be going to, Some phrasal
verbs, Talking about experiences, The present perfect tense, Future,
Will and type I conditional, Comperative and superlative forms of
adverbs, Past Continuous tense, Talking about people and places,
possibilities would type II conditional, Past perfect tense, talking
about activites.
Türk Dili Dersinin Niteliği, tanıtımı, amaçları ve değerlendirme
biçimi, diğer dersler içindeki yeri ve önemi, konuşma dili, yazı dili
ve diğer şekilleri, dillerin doğuşu, insan ve toplum hayatındaki
önemi, dile sevgi–saygı, Türkçe’nin yeryüzündeki diller arasındaki
yeri, Türkçe üzerindeki çalışmalar, özelliği ve güzelliği, Türk
Dili’nin tarihi gelişmesi ve devreleri, gelişmiş dilin kelime serveti,
kelime çeşitleri ve gelişmiş bir dilin kolları ile Türkçe’nin lehçe,
şive ve ağızları, yazı dilinin tasnifleri, genel özellikleri, Türk
Edebiyatı, Nesri, Şiiri, tarih boyunca Türkçe’de kullanılan başlıca
alfabeler, dil bilgisinin bölümleri, insan sesinin teşekkülü ve
çeşitleri, ünlü ve ünsüz özellikleri, sınıflandırılmaları, Türkçe’de
ses, vurgulama, söz sanatları ve diksiyon, özet, dilekçe, mektup,
telgraf.
Kavramsal Açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve
Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi, Mondros Mütarekesi ve Mustafa
Kemal'in Ulusal Mücadele Hareketleri, İç Ayaklanmalar, Devrimler:
Öncü Devrimler ve Gelişen Devrimler, Türkiye'de Demokrasinin
Gelişimi, Ermeni ve Kıbrıs Sorunu.
Sayı kümeleri, mutlak değer, eşitsizlikler, fonksiyon kavramı; basit
fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, artan azalan fonksiyonlar,
ikinci türev testi, L’Hospital kuralı, grafik çizimi maksimum
minimum problemleri, logaritmik ve üstel fonksiyonlar, ekonomiye
uygulamalar, integral, integral alma yöntemleri, uygulamalar.
Arz-talep analizleri, fiyat sistemi, tüketici davranış teorisi, firma
(üretim) teorisi, piyasa yapıları, tam rekabet, tekel, eksik rekabet,
gelir dağılımı, faktör akışkanlığı, faktör fiyatlandırması ele alınacak
konular arasındadır.
Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)
ve uygulama yazılımları (kelime işlem, tablolama, grafik, veri
tabanı, e-mail, internet) ile yüksek düzey dillerde programlama
konularında temel bilgiler içerir.
Finansal muhasebe ilke ve kavramlarını ele alan giriş dersidir. Genel
muhasebe ilkeleri ve ekonomik olayların kaydıyla başlayıp bilanço
ve gelir tablosu hazırlanması ile sona eren muhasebe aşamalarını,
dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların incelenmesi ve stok
politikaları ile ticari işletme uygulamaları ele alınmaktadır.
Hukukun çeşitli açılardan tanımı, hukuk kurallarının diğer sosyal
kurallardan farkları, hukukun kaynakları, hukukun ayrımı (kamu
hukuku, özel hukuk), bunlar arasındaki ilişkiler ve Türkiye'de
yürürlükte olan hukuk kurallarının (pozitif hukukun) çeşitli
açılardan incelemesi
İşletmenin temel kavramları; işletme çevre ilişkisi, işletme kuruluş
amaçları,
işletmenin
kuruluş
aşamaları,
işletmelerin
sınıflandırılması, işletmenin temel fonksiyonları.
BİRİNCİ SINIF
II. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
İÇERİK
Relative Clause, Noun Clause, Reported speech, hypothetical situations, time
adverbials, prepositions, conjunctions, inverted clause, tense revision.
İmlâ ve Noktalamalar, Düşünce Yolları, Kompozisyon ve Çeşitleri, Yazılı ve
Sözlü Kompozisyonda dikkat Edilecek Noktalar, Anlatım Yolları, Düşünceyi
Geliştirme Yolları, Anlatım Ağızları, Anlatım Bozuklukları (Yanlışları),
Cümle, Türkçe Cümle Mekanizmaları ve Çeşitleri, Eksik Öğeli Cümleler,
Kelime, Türkçe’de Mânâ ve Vazife Bakımından Kelimeler İle Özellikleri, Ek,
Kök, Gövde, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri ve Türkçe’deki Bütün Ekler, Nesir
ve Şiirde Yazılı Anlatım Çeşitleri, Türkçe’de Kelime Grupları, Cümleler ve
Cümle Tahlilleri, Yerli ve Yabancı Edebi Metinler, Yazılı, Sözlü Anlatım
Çalışmaları.
Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı.
İzmir'in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I.
ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebesi. Sakarya
Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz.
Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi.
Türk İnkılâbı, Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında
inkılâplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış
Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.
İstatistiğe Giriş, Tipik Olay – Kolektif Olay Ayrımı, İstatistik veri Toplama
ve İlişkili Kavramlar, verilerin Düzenlenmesi, Tasnif ve Gruplama
Kavramlarının İncelenmesi, Serilerin Çeşitleri, Merkezi Eğitim Ölçüleri,
Analitik Ortamalalar, Özellikleri ve Kullanım Alanları, Analitik Olmayan
Ortalamalar, Özellikleri ve Kullanım Alanları, Dağılma Ölçüleri, Dağılma
Kavramı ve İstatistikteki Önemi, Ortalama ve Standart Sapma, Özellikleri ve
Kullanım Alanları, Değişim Katsayısı ve Önemi, İndeksler.
Ulusal gelir ve harcamalar: Ulusal gelir, ölçümü, hane halkı, işletmeler ve
devlet arasında para akışı. Para ve parasal kuruluşlar, makroekonomide
paranın rolü, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme. Kamu
maliyesi: bütçe, parasal ve mali politikalar, uluslararası ticaret.
2502280 İngilizce II
4
0
4
2502270 Türk Dili II
2
0
2
2502260 A.İ.İ.T. II
2
0
2
2502102 İstatistik
3
0
3
2502104 Ekonomi II
3
0
3
Bilgisayar
2502106 Programlama ve
Uygulamaları
2
2
3
2502108 Temel Muhasebe II
2502112
Yönetim ve
Organizasyon
TOPLAM
3
0
3
3
0
3
23
Bilgisayar programlama dillerinden biriyle programlama tekniklerine giriş,
veri tipleri, temel giriş-çıkış yapıları, kontrol değimleri, fonksiyon ve modüler
tasarım, temel veri yapıları ile kütük yapıları.
Envanter işlemlerinin kapsamı, sayma ve değerleme işlemleri, envanter
işlemlerinde düzenlenen belgeler, Nakit akım işlemleri kontrolü, stok
değerlemesi, uzun vadeli aktifler ve amortisman, Gelir ve giderlerin vergisel
açıdan incelenmesi. Bilanço ve gelir tablosu düzenleme ilkeleri, bilanço ve
gelir tablosu düzenleme uygulamaları. ticari kuruluşlarda ortaklık şekli ve
yükümlülükleri konularını içeren muhasebe dersinin ikinci aşamasını içerir.
Yönetim, yönetici ve organizasyon kavramları; Yönetici karar verme süreci,
yönetici ve özellikleri; Yönetimin tarihsel gelişimi ve yönetim teorileri;
Organizasyon tasarımı, organizasyon şemaları ve biçimsel yapılar;
Organizasyonu bölümlere ayırmada kullanılan temel ölçütler, yönetimin
temel işlevleri (planlama, örgütleme, yöneltme, eş güdümleme, denetleme);
Organizasyon oluşturmada iş ve mevki tanımları; Yönetimde yetki ve
sorumlulukların dağıtımı; Çağdaş yönetim yaklaşımları (Japon tipi yönetim,
TKY, şebeke organizasyon, benchmarking, re-engineering).
İKİNCİ SINIF
III. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
2502201
Ticari ve Mesleki
İngilizce I
3
0
3
2502203
Bilgisayar
Uygulamaları
3
0
3
2502205
Maliyet Muhasebesi
3
0
3
2502207
Finans Matematiği
3
0
3
2502209
Ticaret Hukuku
2
0
2
2502211
Pazarlama İlkeleri
3
0
3
2502213
Türkiye Ekonomisi
3
0
3
2
2
3
2502215
Yabancı Dil
(AlmancaFransızca)
TOPLAM
23
İÇERİK
Açık ve etkili yazılı, sözlü iş iletişiminde kullanılacak mektup, rapor, telefon
kullanımı ile araştırma, talimat, şikayet, iç yazışmalar, sunuş gibi
dokümanların hazırlanması; belgelerin açık ve etkin bir dille değerlendirme
ve düzenlenmesi gibi konular ele alınmaktadır.
Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde işletmeler tarafından en çok tercih
edilen paket ticari programların tanıtılması ve kullanımının öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
Maliyet kavramları, maliyet unsurları, maliyet muhasebesine ilişkin genel
bilgiler, maliyet muhasebesinin muhasebe organizasyonu içerisindeki yeri,
işleyişi, Türkiye’de tekdüzen maliyet muhasebesi sisteminin işleyişi, maliyet
hesapları, maliyet muhasebeleştirme esasları ve maliyetlerin dağıtılması.
Basit faiz, basit iskonto, bileşik faiz ve bileşik iskonto, anüiteler, borç
ödemeleri (borç itfası).
Ticaret hukuku dalına ilişkin genel hükümler, ticari işletme, tacir ve tacir
yardımcıları, ticaret unvanı, ticaret sicili, cari hesap ilişkisi, marka ve patent,
haksız rekabet, ticari defterler. Şirketler hukuku (adi şirket, kolektif şirket,
komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatifler) ve kıymetli
evrak hukuku (poliçe, bono, çek).
Pazarlamanın temel kavramları, Pazar, müşteri, rekabet, mamul, fiyat
tutundurma, dağıtım vb. temel pazarlama konuları açıklanmaktadır.
Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi, kuruluş yılları, üretim sektörlerinin
gelişimi, hizmet sektörlerinin gelişimi, devletçilik politikaları ve sonrası, dışa
açık büyüme, sermaye kaynaklarının kullanımı, sektörel gelişmeler, nüfuk ve
işgücü.
Bu derste öğrencilerin Almanca veya Fransızca derslerinden birisini tercih
ederek İngilizceye ilaveten ikinci bir yabancı dil öğrenmeleri
amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu iki yabancı dil dersinden birini seçmek
zorundadır.
İKİNCİ SINIF
IV. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
2502202
Ticari ve Mesleki
İngilizce II
3
0
3
2502204
Finansal Tablolar
Analizi
3
0
3
2502206
İnsan Kaynakları
Yönetimi
3
0
3
2502208
Pazarlama Yönetimi
3
0
3
2502210
Yönetim
Muhasebesi
3
0
3
2502212
Uluslar arası
İşletmecilik
3
0
3
2502214
İş Hukuku
2
0
2
2
2
3
2502216
Yabancı Dil
(AlmancaFransızca)
TOPLAM
23
İÇERİK
Resmi belgelerin okunması: Önemli noktaların belirlenmesi, terimler,
deyimler, özet. Gündem ve bilgi notu hazırlanması, toplantı prosedürü ve
terminolojisi. İş başvurusu ve özgeçmiş yazma. İş görüşmeleri, mülakat,
konferans prosedürleri, toplantı düzenleme konuları sunuşlar ile incelenen
örnek olay çalışmaları ile ele alınmaktadır.
Finansal tablo kavramı, genel özellikleri, türleri, bilanço ve gelir tablosu,
hesapların incelenmesi, maliyet hesabı, kar dağıtım, fon akım, nakit akım
tabloları, finansal analiz teknikleri. Konsolide finansal tablolar, muhasebe
standardı, enflasyonun etkisine göre finansal tabloların düzenlenmesi.
İnsan kaynakları yönetiminin önemi, örgüt içerisindeki yeri, insan kaynakları
yönetiminin işlevleri (işgücü planlaması, iş analiz tanım ve gerekleri, işgören
bulma ve seçme, performans değerlemesi, iş değerlemesi, ücret, disiplin, işe
alıştırma, işgören eğitimi,sağlık ve güvenlik, sosyal hizmetler ve sendikal
ilişkiler).
Pazarlama, pazarlama yönetimi, pazarlama örgütleri ve pazarlama çevresi
temel kavramları; tüketici ve örgütsel pazarların özellikleri bu dersin
kapsamını oluşturmaktadır.
Maliyet-Hacim-Kar analizleri, bütçeleme, bütçe ve standartlardan sapmaların
analizi, maliyet bilgilerinin fiyat koyma, yenileme, üretme veya atın alma,
üretime devam edip etmeme, özel siparişi kabul edip etmeme, en uygun
mamul karışımını oluşturma gibi yönetsel kararlarda kullanılması.
Uluslararası işletmelerin tarihsel gelişimi, tanımı, faaliyet nedenleri,
üstünlükleri, faaliyet bölgeleri ve yabancı ülkelere giriş yolları, uluslararası
işletmelerin yönetimi, uluslararası işletmelerde pazarlama, uluslararası
işletmelerin finansal yapıları ve personel politikaları.
İş hukukunun tarihsel gelişimi, iş sözleşmesi, sözleşmenin kurulması,
sözleşmeden doğan borçlar, ücret, iş sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesinin
sona ermesi, toplu iş sözleşmeleri, grev, lokavt vb.
Bu derste öğrencilerin Almanca veya Fransızca derslerinden birisini tercih
ederek İngilizceye ilaveten ikinci bir yabancı dil öğrenmeleri
amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu iki yabancı dil dersinden birini seçmek
zorundadır.
ÜÇÜNCÜ SINIF
V. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
2502301
Ticari ve Mesleki
İngilizce III
3
0
3
2502305
Elektronik Ticaret
3
0
3
2502307
Finansal Yönetim
3
0
3
2502309
Vergi Hukuku
3
0
3
2502311
Dış Ticaret İşlemleri
Yönetimi I
3
0
3
2502313
Dış Ticaret ve
Kambiyo Mevzuatı
3
0
3
2502315
Seçmeli Ders I
TOPLAM
İÇERİK
Müzakere becerileri, topluluk önünde konuşma, sözlü ve yazılı rapor gibi
iletişim becerilerinin uluslararası ticari örnek olaylar ile geliştirilmesini
amaçlar. Kültürler arası iletişim de bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
Elektronik ticarette disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri.
Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletim örnekleri;
İnternet ekonomisi ve iş modelleri. İnternette güvenlik, elektronik ticaretin
sosyal, hukuki, iş ahlakı ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme
için iş planı oluşturulması. Proje gruplarının sanal iş ortamında web tabanlı
işletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması.
Finansal yönetimin tanımı ve amacı, finans bölümünün örgütlenmesi,
finansal analizde oranların kullanılması, finansal analizde fon akım tablosu,
finansal planlamada orta ve uzun vadeli finansal tahminler, bütçeler ve nakit
bütçesi, kar planlaması ve kontrol, çalışma sermayesi yönetimi, nakit
yönetimi, stokların yönetimi, alacakların yönetimi.
Vergilendirme ile ilgili temel kavramlar, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil,
mükellefiyet türleri, vergi suç ve cezaları, değerleme ve değerleme
yöntemleri.
Dış ticarette kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekilleri, dış ticaret
mevzuatı ve prosedürlerini açıklayarak dış ticaret işlemlerinin nasıl
yönetilmesi gerektiğine vurgu yapar.
Dış Ticaret mevzuatı, gümrük mevzuatları, kambiyo mevzuatlarını açıklar.
Öğrenci Seçmeli Ders Tablosu’nda belirtilen ilgili dönemde açılması
öngörülen derslerden dilediği bir tanesini almak zorundadır.
(Sözkonusu seçmeli derslerin içerikleri, ayrıca belirtilmiştir)
21
ÜÇÜNCÜ SINIF
VI. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
2502302
Ticari ve Mesleki
İngilizce IV
3
0
3
2502304
Uluslar arası
Ekonomi
3
0
3
2502306
Uluslar arası
Pazarlama
3
0
3
3
0
3
3
0
3
2502312 Stratejik Yönetim
3
0
3
2502314 Seçmeli Ders II
3
0
3
2502316 Yaz Stajı
TOPLAM
0
0
0
21
Uluslar arası Ticari
2502308 ve Ekonomik
Organizasyonlar
2502310
Dış Ticaret İşlemleri
Yönetimi II
İÇERİK
Bu derste öğrenciler branşlarıyla ilgili konularda okuma parçaları çalışırlar.
Özel olarak düzenlenmiş bu okuma parçalarında kendi alanlarıyla bağlantılı
birçok yeni kelime öğrenirler ve ileride meslekleriyle ilgili yazılmış yayınları
kolaylıkla takip ederler
Koruyucu Dış Ticaret Politikası Araçları, Gümrükler, Kotalar ve
Sübvansiyonların Ekonomik Etkileri, Tarife Dışı Koruyucu Dış Ticaret
Politikası Araçları, Bağlı Ticaret. Ödemeler Bilançosu, Ödemeler
Bilançosunun Denkleşme Mekanizmaları: Klasik, Neo-klasik, Keynesyen ve
Monetarist Yaklaşımlar, Sabit ve Esnek Kur Sistemleri, Döviz Kurlarındaki
Değişmeyi Açıklayan Kuramlar. Devalüasyon ve Başarı Koşulları İç ve Dış
Dengenin Birlikte Sağlanması: Mundell-Fleming-Meade Yaklaşımları.
Serbest Dış Ticaret Politikası Araçları: Ekonomik Birleşmeler, Serbest
Bölgeler, GATT ve WTO’nun temel ilkeleri
Uluslar arası işletmeler, uluslar arası pazarlama ilkeleri, prosedürler,
karşılaşılan sorunlar, uluslar arası pazarlama politikaları, küresel pazarlama
ve çok uluslu pazarlama kavramları.
Uluslararası ticari ve ekonomik organizasyonların dünya ticaret sistemi
içindeki yeri, bu organizasyonların oluşumuna temel olan etkenler
(küreselleşme, bölgeselleşme), Bretton Woods sistemi ve karşılıklı
bağımlılığı yöneten uluslar arası kuruluşlar (IMF, GATT/DTÖ, Dünya
Bankası, diğer ekonomik ve ticari kuruluşlar), ekonomik bütünleşme
hareketleri (AB, EFTA, NAFTA, MERCOSUR, APEC, ASEAN, ECO, vb.).
Dış ticarette kullanılan belgeler, teslim ve ödeme şekilleri, dış ticaret
mevzuatı ve prosedürlerini açıklayarak dış ticaret işlemlerinin nasıl
yönetilmesi gerektiğine vurgu yapar.
Stratejik Yönetim Kavramı ve Özellikleri. Stratejik Yönetim Sürecinin
Evreleri. Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi. Stratejik Planlama Ve
Amaçlar Sistemi. İşletmenin Temel Ekonomik Ve Ekonomik Olmayan
Amaçları. Çevresel İmkan Ve Sınırlamalar (İşletme Analizi). Strateji
Seçiminde Portföy Analizleri. Strateji Seçiminde Portföy Analizleri. Strateji
Seçiminde Portföy Analizleri (devam). İşletme Stratejilerine Genel Bir Bakış.
İşletme Tepe Yönetimi Düzeyinde Geliştirilen Stratejiler. İşletme Düzeyinde
Geliştirilen Stratejiler. Fonksiyonel Bölümlerde Geliştirilen Stratejiler.
Stratejinin Yürütülmesi. Strateji Ve Örgüt Yapısı. Örgüt Kültürü, Liderlik Ve
Strateji. Stratejinin Değerlendirilmesi Ve Kontrolü.
Öğrenci Seçmeli Ders Tablosu’nda belirtilen ilgili dönemde açılması
öngörülen derslerden dilediği bir tanesini almak zorundadır. (Sözkonusu
seçmeli derslerin içerikleri, ayrıca belirtilmiştir)
DÖRDÜNCÜ SINIF
VII. YARIYIL
KODU
2502401
DERSİN ADI
T
Pazarlama
Araştırmaları
2502403 Uluslar arası Finans
U
K
2
0
2
3
0
3
2502405
Dış Ticaret
Finansmanı
3
0
3
2502407
Uluslar arası Ticaret
Hukuku
3
0
3
3
0
3
2
0
2
3
0
3
Dış Ticaret İşlemleri
Muhasebesi
Uluslararası Ticaret
2502413
Vergilendirme
2502409
2502415 Seçmeli Ders III
TOPLAM
İÇERİK
Pazarlama Araştırmaları dersi ile ilgili temel kavramlar, ÖrneklemePazarlama araştırmalarında veri ve bilgi toplama yöntem ve araçları, toplanan
bilgi ve verilerin analize hazırlanması, Araştırma planlaması ve deneysel
serimler, araştırma modelleri-pazarlama araştırmalarında ölçme ve ölçekleme,
İlgi analizlerine giriş, ki-kare analizi ve uygulamaları, korelasyon analizi,
korelasyon analizi uygulamaları, Ayırma analizi, ayırma analizi uygulamaları,
Kümeleme analizi, kümeleme analizi uygulamaları, Proje grupları ve
sunumlar.
Uluslar arası para sistemi, ödemeler bilançosu, döviz piyasası, döviz
sözleşmeleri, parite, döviz spekülasyonu, kur riski, uluslar arası sermaye
piyasaları.
İhracat rejimi uygulaması, ihracatta kullanılan belgeler, ihracat işlemleri ile
ilgili kurumlar, ihracat bedellerinin tahsili, ihracat bedellerinin tahsilinde
factoring ve forfaiting ugulamaları, ihracatta teslim şekilleri, ihracat işlemleri
esasları, ithalat işlemleri uygulaması, ithalat şekilleri ve esasları, serbest
bölgeler, ithalatta gözetim ve korunma önlemleri, peşin, mal mukabili, vesaik
mukabili, kabul kredili ve akreditifli ödemeye göre yapılan ithalat işlemleri
ve uygulaması, ile ihracat/ithalat kredileri ve teşvikleri.
Milletlerarası Özel Hukuk, Karayolu, Denizyolu, Demiryolu ve Kombine
Taşımacılıkla ilgili Uluslararası Sözleşmeler, Uluslararası Tahkim Divanları,
Dış Ticaret Sözleşmeleri, Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Konusunda
Birleşmiş Milletler Konvansiyonu.
Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticaret İşlemlerinde
Hesap Plânı, Döviz, Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesi, İthalât ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi.
İhracat ve ithalat işlemlerinin vergilendirilmesi, KDV iade işlemleri, transfer
fiyatlandırması, uluslar arası vergi anlaşmaları.
Öğrenci Seçmeli Ders Tablosu’nda belirtilen ilgili dönemde açılması
öngörülen derslerden dilediği bir tanesini almak zorundadır. (Sözkonusu
seçmeli derslerin içerikleri, ayrıca belirtilmiştir)
19
DÖRDÜNCÜ SINIF
VIII. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
İÇERİK
Öğrencilerin alanları ile ilgili danışmanlarının denetiminde kendi seçecekleri
bir konu hakkında uygulama yapmalarına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
İşbaşında eğitimin amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve
becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini
sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve işbaşında deneyim
kazanmalarına olanak sağlamaktır. Bu amaçla ilgili alanlarda bir dönem
boyunca en az 400 saat işbaşında eğitim uygulaması yapılmalıdır.
Dersin önkoşulu yoktur, ancak yaz stajını yapmış olmak önerilmektedir. Ders
zorunludur. Öğrenme ve öğretme yöntemleri, alan çalışmaları (%90) ve düz
anlatımdır (%10). Değerlendirme ise; işyeri değerlendirmesi (%40), telefonda
veya işyerinde denetim (%20) ve öğrenci raporundan (%40) ibarettir.
2502402 Dönem Projesi
3
0
3
2502404 İşbaşında Eğitim
0
32
8
TOPLAM
11
TOPLAM DERS KREDİLERİ
166
SEÇİMLİK DERSLER
DERSİN ADI
T
U
K
İÇERİK
Davranış Bilimleri
3
0
3
AB Hukuku ve GB Mevzuatı
Uluslar Arası Taşıma ve
Lojistik Yönetimi
3
0
3
Davranış Bilimleri Nedir? Amacı, Kapsamı, Alt Disiplinleri. Davranış
Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Algılama ve Sosyal Algılama. Öğrenme,
Öğrenme Kuramları. Motivasyon: İçerik Kuramları. Kişilik, Rol, Statü, Norm
ve Değerler. Tutum. Gruplar. Toplumsal Kurumlar. Liderlik: Özellikler
Yaklaşımı ve Davranışsal Yaklaşımlar. Kültür ve Davranış.
Avrupa Birliği hukuku, ortak anayasa çalışmaları, gümrük birliği anlaşmaları,
üye ülkeler ve koşullar, getirdiği hak ve sorumluluklar.
3
0
3
Uluslar arası ticarette taşıma şekilleri, liman işlemleri, deniz, hava, demir ve
karayolu taşımacılığı, lojistik sektörü gelişimi ve fonksiyonları.
Hizmet Pazarlaması
3
0
3
Girişimcilik ve İş Tasarım
3
0
3
Toplam Kalite Yönetimi
3
0
3
Tüketici Davranışı
3
0
3
Uluslar Arası İlişkiler
3
0
3
Endüstri İlişkileri
3
0
3
Hizmet Kavramı ve Gelişimi. Hizmetlerin Ülke Ekonomilerine Katkıları.
Hizmetlerin Tanımı ve Sınıflandırılması. Hizmetlerin Özellikleri ve Mal
Pazarlamasından Farklılıkları. Hizmet İşletmeleri ve Gelişimi. Pazarlama
Karması Elemanlarının Hizmetlerle İlişkilendirilmesi. Hizmet Pazarlaması
Alanında Geliştirilen Diğer Pazarlama Karması Elemanları. Pazarlama
Planlaması ve Pazarlama Stratejileri. Hizmetlerin Pazarlanmasında Yeni
Açılımlar. Profesyonel Hizmet Kavramı ve Pazarlaması. Bireysel Hizmetlerde
Müşteri Tatmin Yöntemleri. Bireysel Hizmet Sunumunda İzlenecek Yollar.
Girişimciliğin farklı yönleri ve boyutları konusunda bir farkındalık yaratmak
ve mevcut girişimcilik sorunlarını tartışmak. Girişimciliğin oluşmasına ve
gelişmesine yol açan altyapı koşullarını incelemek. Girişimcilerin bir iş
fırsatının oluşmasındaki rolünü anlamak. Bir iş planının başarılı bir iş fırsatına
dönüşmesi için gerekli işleri ve karar süreçlerini incelemek. Aile şirketlerinin
kurulması, işletmesi ve geliştirilmesi. Uluslararası alanda faaliyet gösteren aile
şirketlerinde finansal planlama, pazarlama, muhasebe ve organizasyon
fonksiyonlarının entegrasyonunun incelenmesi. Bir iş planının başarılı bir iş
fırsatına dönüşmesi için gerekli işleri ve karar süreçlerini incelemek. İş
planlarının nasıl hazırlandığını öğrenmek. Yeni veya mevcut firmalarda
uygulamaya konan iş planlarında karşılaşılan problemleri tartışmak.
Toplam kalite ile ilgili temel kavramlar ve kurallar, toplam kalite anlayışının
yerleştirilmesi, yöneticilerin ikna edilmesi mevcut kalitenin teşhisi kalite
organizasyonunun oluşturulması yöneticilerin eğitimi, grup çalışması eğitimi,
personelin katılımını sağlama, kalite çemberinin kurulması, kalite iyileştirme
yöntemi.
Ekonominin İşleyişi ve Piyasa Ekonomisinde Tüketicinin Yeri; Pazarlamada
Tüketici Davranışının Yeri ve Önemi; Tüketici Davranışı Genel Modeli;
Psikolojik Faktörler: Öğrenme ve bellek; Güdüleme ve İlgilenim, Algılama,
Tutum, Kişilik, Benlik ve yaşam biçimi; Sosyo Kültürel Faktörler: Grup, Aile,
Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, Sosyal sınıf, kültür; Tüketici Satın
Alma Süreci; Toplum ve Tüketici Davranışı; Tüketicinin Korunması be
Tüketici Bilinci; Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Yasa ve Kuruluşlar;
Çevre Koruma ve Tüketici Bilinci; Tüketici Eğitimi.
Uluslararası Politika, Dış Politika, Ulus – Devlet, Etnisite. Globalleşme.
Dünya Sistemi. Evrensellik. Uluslararası İlişkiler Düşüncesinin Doğuşu ve
Gelişimi. Plüralizm, Struktüralizm, Realizm Gibi Teorik Çerçevelerin
Uluslararası İlişkiler Sistemine Bakışı. Güncel Uluslararası Sorunlar. Çeşitli
Teknik Konseptler. Stratejik Bakış. Soğuk Savaş. Sistem Tipolojileri
Endüstri İlişkileri Sistemi, Kavramı, Unsurları, Tarihsel Gelişimi. Bireysel
İlişkiler: İş Kanunu (Kapsam, Temel İlke ve Kavramlar). Hizmet Sözleşmesi:
Tanımı, Unsurları, Türleri, İşçinin Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçları.
İşverenin Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçları, İş Sözleşmesinin Sona
Ermesi ve Sonuçları. Kıdem Tazminatı. İş Güvencesi İle İlgili Hükümler. İşin
Düzenlenmesiyle İlgili Hükümler: Çalışma Süreleri, Fazla Çalışma, Hafta
Tatili, Genel Tatil, Yıllık Ücretli İzin. Toplu İlişkilere Giriş: Sendikalar,
Sendika Türleri, Sendika Özgürlüğü, Sendika Organları ve Faaliyetleri. Toplu
Pazarlık: Kavramı, Unsurları, Toplu İş Sözleşmesinin Nitelikleri. Toplu İş
Sözleşmesinin Yapılması: Yetki, Çağrı, Toplu Görüşme Süreci ve Örnek
Olaylar. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Barışçı Yöntemler. Grev
ve Lokavt, Temel Hükümler, Grev ve Lokavt Yasaları-Erteleme-Sona Ermesi.
İş Ahlakı
3
0
3
İş etiği ve sosyal sorumluluk ilişkisi, çoğulcu toplumlarda farklı değerlerin
uyumu, işverenin sosyal davranış açısından değerlendirilmesi, uluslar arası iş
ortamlarında ortaya çıkan etik sorunlar, etik kuralların oluşturulması ve
uygulanması, kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan işletmelerin etik kurallarını
yansıtan vaka çalışmaları.
Download