Fetal Ekokardiyografi - TJOD

advertisement
FETAL
EKOKARDİYOGRAFİ
PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK
EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD
2016
KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
Toplumda görülme oranı
1000 Canlı doğumda 8-12,
Yaklaşık
%1
Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları
Annede olduğunda risk arttıran durumlar
 metabolik hastalıklar
Diabetes Mellitus- VSD, BAT, PDA, Hipertrofik KMP
 kardiak teratojene maruz kalma**
 otoantikorlar
SLE- Konjenital A-V blok
 kalp hastalığı
VSD- %6
Fallot tetralojisi-%13
Aort stenozu-%15
** TERATOJENLER
Amfetaminler
VSD, PDA, ASD, BAT
Fenitoin
PS, AS, koarktasyon
Trimethadion
BAT, FT, Hipoplastik sol kalp
Lityum
Ebstein anomalisi
ALKOL
VSD, PDA, ASD, FT
Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları
Tek gen hastalığı öyküsü
Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları
Kromozom Anomalileri
Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları
Ekstrakardiyak Malformasyonlar
İntrauterin Kalp Hastalıkları
ZAMANLAMA
9. Haftada görüntülenmekte ancak 18 .haftada hastaların
büyük çoğunluğunda tüm kalp boşlukları ve bağlantıları
görüntülenebilir.
Hastaların az bir kısmında özellikle obezlerde net görüntü
Için 20 haftadan sonrasını beklemek gerekebilir.
İDEAL ZAMAN
18-22 HAFTA
Başlangıç
Fetal kalp pozisyonu…
- Mide ve kalp fetusun aynı bölümündedir
- Mide hemen daima sıvı ile doludur
- Mide görülmez veya küçükse
kromozom anomalisi
trakeo-ozöfageal fistül
-Mide daha santral bölgede veya kalbin zıt tarafında
heterotaksi sendromları
kompleks kardiyopati
- Vertebra posteriorda, önünde LA
- Vertebranın ön solunda aorta
- Vertebranın ön sağında İVC
Fetal Kalp Pozisyonu
-Kalbin torakstaki pozisyonu (levokardi, dekstrokardi, mezokardi)
-Normalde Kalp apexi solda, kalbin 2/3’ü sol hemitoraksta
-Kalp aksı 25-65 (45±20) derece soldadır.
KARDİOTORASİK ORAN
Normal boyut olarak kalp toraksın yaklaşık 1/3’ünü oluşturur
Gestasyonel yaşla çok hafifçe artar
GÖRÜNÜMLER
4 boşluk görüntüsü-1
Fetal kalp taramasının en önemli görüntüsüdür..
Major kalp malformasyonlarının % 60’ı bu pozisyonda anlaşılır
-Apeks toraksın sol-önünü işaret eder
- İVS orta hat ile 40° açı yapar
4 boşluk görüntüsü-2
- İki atrium yaklaşık eşit boyuttadır
- İki ventrikül aynı boyut, kalınlık ve kontraksiyona sahiptir(son 10 haftada RV>LV)
- İki ayrı A-V kapak mevcuttur
- İAS, İVS ve A-V kapakların karşılaştığı intakt crux mevcuttur.
- İVS intakttır
RA
4 boşluk görüntüsü-3
- Foramen ovale atrial septumun 1/3’ünü oluşturur, flebi LA içindedir
- Triküspit kapağın septal leafleti mitrale göre apexe daha yakındır
- RV apeksinde moderatör bant vardır
- Mitral kapak LV serbest duvarına yapışır.
- Triküspit kapak septuma ve RV serbest duvarına yapışır
LA
18-22 haftada 4 boşluk görüntüsü
VSD
muskuler
VSD
Muskuler
VSD
membranöz
VSD
VSD
Endokardiyal Yastık Defekti
AV septal defekt (AVSD)
Endokardiyal Yastık Defekti
AV septal defekt (AVSD)
Endokardiyal Yastık Defekti
AV septal defekt (AVSD)
Endokardiyal Yastık Defekti
AV septal defekt (AVSD)
Fallot tetralojisi
Fallot tetralojisi
Fallot tetralojisi
Fallot tetralojisi
Fallot tetralojisi
Büyük Arter Transpozisyonu
Ebstein anomalisi
Ebstein anomalisi
Hipoplastik sol kalp
Hipoplastik sol kalp
Hipoplastik sol kalp
Triküspit atrezisi
Triküspit Yetersizliği- Hafif-Orta
Triküspit Yetersizliği- Ağır (kritik pulmoner stenozlu fetus)
Triküspit Yetersizliği- Ağır (kritik pulmoner stenozlu fetus)
Arcus Aorta
İntrakardiyak kitle
İntrakardiyak kitle
İntrakardiyak kitle- LVOT obstrüksiyonu
İntrakardiyak kitle
Hipercalsinosis
Hipercalsinosis
Perikardial effüzyon
Hidrops Fetalis
Supraventriküler Taşikardi (SVT)
Doppler
Umbilicus (Doppler)
Supraventriküler Taşikardi (SVT)
ÖNCEDEN BİLMEK
* Duktus bağımlı sistemik akım
(hipoplastik sol kalp, kritik AS, interrupted aortik ark)
* Duktus bağımlı siyanotik lezyon
(pulmoner atrezi, BAT)
* Ritm sorunları
(Konjenital AV blok, SVT)
BU HASTALIKLARDA PROGNOZU
CİDDİ ANLAMDA DÜZELTİYOR
Ayrıca Önceden bilmek;
Doğumdan sonra tam düzeltmenin mümkün olmadığı
intrauterin ağır kalp hastalıklı grupta aileye seçenek sunma
olanağı sağlar
Fetal Ekokardiyografi
- Riskli gebeliklerde mutlaka göz önüne alınmalı
- İdeal zaman 18-22 hafta
- Non-invazif bir yöntem
Tedavi olarak
- Ritm bozukluklarında medikal tedavi
- İntrauterin girişimsel invazif kardiyoloji uygulamaları
- Kritik Aort stenozuna balon valvüloplasti
- Kritik Pulmoner stenozda balon valvüloplasti
- Restriktif foramen ovale’ye balon septostomi
ASD
Yanıltıcı olabilecek koroner sinüs
Sol ventrikül içinde ekojenik fokus görüntüsü
% 1-3
- Çoğunlukla LV’de(%93)
- Kardiyak tümorden daha az ekojenik
- İzole olduğunda klinik önemi yok
- Çok sayıda ve yaygın olduğunda ve diğer testlerde şüphe varsa Kromozom Bzk?
Single Ventrikül
Double inlet LV
Download